De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2021.

Maatwerkvoorziening woningaanpassing

Het college besluit in te stemmen met een eenmalige maatwerkvoorziening van €72.000 voor een woningaanpassing. Dit voorstel geldt voor één inwoner.

Klacht over het ten onrechte en zonder toestemming verspreiden van informatie

Het college besluit overeenkomstig het advies van de klachtencommissie de klacht ongegrond te verklaren

Voornemen voorbereiden bestemmingsplan 'Woningbouw Sportlaan Middelburg'

Het college besluit:

 1. Het voornemen om het bestemmingsplan ‘Woningbouw Sportlaan Middelburg’ voor te bereiden.
 2. Het voornemen te publiceren in de Faam.

Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor bouwen 32 woningen in de Mortiere, fase 9D

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden.
 2. Conform het advies van de CBM in het voorgestelde besluit tevens te vermelden dat als gevolg van de uitspraak van Voorzieningenrechter bij de Afdeling Bestuursrechtspraak d.d.16-12-2020, het gebrek van het College van B&W ten aanzien van de toetsing van het bouwplan aan het Uitwerkingsplan Mortiere Fase 9D, ex nunc is opgeheven.

Renovatie veld 5 sportpark de Kruitmolen

Het college besluit in afwijking van het aanbestedingsbeleid door een enkelvoudige onderhandse procedure opdracht te verlenen tot renovatie van veld 5 op sportpark de Kruitmolen.

Raadsvoorstel Concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)

Het college besluit:

 1. De door de Zeeuwse overheden in samenwerking met andere partijen opgestelde concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) voor kennisgeving aan te nemen en deze concept KasZ alvast als (basis)strategie voor Middelburg te gaan gebruiken totdat de definitieve strategie is vastgesteld. Zodat in de gemeentelijke plannen zoals de Omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en het inrichten van de openbare ruimte alvast rekening kan worden gehouden met de strategische uitgangspunten van klimaatadaptatie.
 2. Verschillende aandachtspunten mee te geven voor het vervolg, namelijk het Uitvoeringsplan.
 3. De gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, te adviseren om de concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland voor kennisgeving aan te nemen en alvast te gaan gebruiken als (basis)strategie voor gemeentelijke plannen totdat de definitieve strategie is vastgesteld.

Raadsvoorstel Nota grondbeleid 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de nota grondbeleid 2021
 2. De nota ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel.

Raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging GGD Zeeland Veilig Thuis

Het college besluit:

 1. Het raadsvoorstel ‘zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis’ voor te leggen aan de raad.
 2. Hiermee de raad voor te stellen een positieve zienswijze in te dienen en in te stemmen met voor gemeenten een budgettair neutrale begrotingswijziging GGD Veilig Thuis voor 2021 waarin de incidenteel verkregen middelen van DUVO-uitkering worden toegevoegd aan de begroting GGD Zeeland Veilig Thuis.
 3. De inzet van deze extra middelen door Veilig Thuis om in 2021 tijdelijk vacatures op te stellen om structurele Veilig Thuis taken in te vullen.

Memo actieve informatie Decembercirculaire Gemeentefonds 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2020.
 2. De mutaties voor de jaren t/m 2020 te verwerken in de jaarstukken 2020, de mutaties voor 2021 te verwerken in de Bestuursrapportage 2021.
 3. De gemeenteraad te informeren via bijgaande memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Vergoeding extra aanpak zwerfafval 2021

Het college besluit:

 1. De vergoeding voor extra aanpak zwerfafval in 2021 aan te vragen met de volgende verdeling:
  • a. € 15.000 voor het inzetten van de afvalcoach op het onderdeel extra aanpak zwerfafval;
  • b. € 9.276 voor de jaarlijkse deelname aan Schoon Zeeland (educatie Terra Maris);
  • c. € 10.000 voor het extra en zichtbaar inzetten van Orionis om zwerfafval op te ruimen op hotspots;
  • d. € 1.575 voor het extra en zichtbaar inzetten van Orionis om kerstbomen begin 2021 op te ruimen;
  • e. € 6.364 voor het initiatief van de VOM / Service Centrum Zusterplein om ondersteuning te bieden bij het opruimen van zwerfafval in de binnenstad en in en rond de grachten;
  • f. € 1.500 voor het initiatief van school De Leeuwenburch om met leerlingen ondersteuning te bieden bij het opruimen en voorkomen van zwerfval in Middelburg Zuid (vooral rondom de school);
  • g. € 6.000 voor materialen om ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) en troepgroepen te faciliteren met afvalgrijpers en hesjes;
  • h. € 6.500,00 voor het verjagen van meeuwen in de binnenstad.
 2. Het restant van 2019 à € 9.000 in te zetten om scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen met een eigen gebouw te kunnen belonen voor het schoonhouden van hun omgeving, door afvalbakken te schenken voor de gescheiden inzameling van plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD).
 3. Het restant van 2020 à € 24.000 in te zetten om misbruik van de openbare prullenbakken (door storten van huishoudelijk afval en bedrijfsafval) te beperken of te voorkomen.
 4. Bijgesloten memo actieve informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

Memo actieve informatie Stand van zaken Plan van Aanpak gecontroleerde zorgoverdracht gecertificeerde instellingen

Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegd memo en bijlagen te informeren over de ontwikkelingen in het traject van de gecontroleerde zorgoverdracht Intervence.

Memo actieve informatie Voortgang Trekdijk, bestemmingsplanprocedure en planning

Het college besluit:

 1. Het voornemen om het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’ voor te bereiden en ter inzage te leggen.
 2. De gemeenteraad over het voornemen te informeren via bijgaande Memo Actieve Informatie.
 3. Het voornemen te publiceren in de Faam.

Memo actieve informatie Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland

Het college besluit bijgaande concept-memo voor de raad vast te stellen. Memo tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Dekker.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de onteigende en verhandelde Middelburgse Joodse huizen in de Tweede Wereldoorlog

Het college besluit de schriftelijke vragen van de PvdA over de onteigende en verhandelde Middelburgse Joodse huizen in de tweede wereldoorlog te beantwoorden door middel van bijgevoegde concept brief.

Jaarverslag 2020 samenwerking Belastingen

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen.
 2. Door middel van een memo actieve informatie de raad te informeren.

Voortzetten platform Middelburgers.nl

Aangehouden

Overeenkomst Ontwikkelcombinatie Essenvelt + prijzen vrije kavels

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Ontwikkelcombinatie Essenvelt en de gemeente;
 2. Akkoord te gaan met de overeenkomst waarin de contractovername van een van de bouwclaims door de Ontwikkelcombinatie Essenvelt wordt vastgelegd;
 3. Beide overeenkomsten te laten ondertekenen door wethouder Dekker, daartoe gemachtigd door de burgemeester;
 4. De verkaveling voor de vrije bouwkavels en de daarbij behorende kavelprijzen vast te stellen;
 5. De voor de vrije bouwkavels geformuleerde duurzaamheidseisen vast te stellen;
 6. In afwachting van de definitieve start verkoop van de vrije kavels de verkaveling, prijzen en duurzaamheidseisen alvast te communiceren in de richting van belangstellenden.

Beleidskader Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het college besluit:

Akkoord te gaan met de, in het voorstel opgenomen, beleidskeuzes voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK).

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Orionis Walcheren mandaat te verlenen voor de uitwerking van de beleidskeuzes en daarmee de beleidsregels vast te stellen - waarbij de uitgangspunten die in het voorstel zijn opgenomen in beginsel als basis dienen.

Ermee akkoord te gaan dat het DB van Orionis Walcheren de communicatie met betrokkenen voor zijn rekening neemt.

Incident persoonsgegevens Sint Laurens

Het college besluit:

 1. De indieners van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Sint Laurens te informeren over ongewenste en onbedoelde verspreiding van hun persoonsgegevens.
 2. De raad hierover te informeren via een mail van de griffier.
 3. Het melden van het incident achteraf te bekrachtigen (dient te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uren).