De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2021.

Verzoek tot opgraving en crematie

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester om vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging, tot het opgraven van Hing Chee Cheung en Ling Mui Cheung uit het particuliere graf WO-NL-400.

Het college besluit dit besluit officieel te publiceren in het gemeenteblad van Middelburg zodat eventuele belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.

Overlegreactie voorontwerp inpassingsplan IJmuiden Ver Alpha

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het voorontwerp van het inpassingsplan IJmuiden Ver Alpha.
 2. De als bijlage bij deze nota opgenomen overlegreactie in het kader van het vooroverleg als bedoeld in art. 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening uit te brengen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 3. De overlegreactie tevens ter kennisname te delen met de gemeenteraad en de andere betrokken Zeeuwse overheden (gemeenten, provincie en waterschap).
 4. De gemeenteraad hierover te informeren met een memo actieve informatie.

Ontwerp verordening uitsluitend recht gemalenonderhoud

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerp verordening uitsluitend recht gemalenonderhoud gemeente Middelburg’
 2. De ontwerp verordening te publiceren via Tenderned, waarbij belanghebbenden 20 dagen in de gelegenheid zijn om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Reactie op het advies SCW, d.d.25 mei 2021 n.a.v. de aanpassingen op het Middelburgs model

Het college besluit akkoord te gaan met de reactie op het advies van SCW.

Verlengen Ondersteuningsplan Berséba

Het college besluit in te stemmen met verlenging van het Ondersteuningsplan Berséba voor de duur van één jaar.

Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ)

Het college besluit:

 1. Deel te nemen aan de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden te koppelen met de planning van beheer Leefomgeving.
 3. De samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie te ondertekenen en het afdelingshoofd van de afdeling Leefomgeving daarvoor te mandateren.

Bezwaar tegen besluit burgemeester weigering (tijdelijk) exploiteren terras bij theater "de Wegwijzer", Molenweg 25

Het college besluit overeenkomstig het advies en met overname van de overwegingen van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Gewenste indeling scholen Het Palet

Het college besluit:

 1. 248 m2 als onderwijsbestemming toe te wijzen aan Stichting Onze Wijs, CBS Cypressenhof.
 2. 255 m2 te vorderen bij Stichting Archipelscholen, OBS de Leeuwenburch.
 3. 255 m2 te verhuren aan GGD en Kinderfysio.
 4. De kosten ad € 16.500 bij de Najaarsbrief te verwerken.

Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG)

Het college besluit:

 1. De Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten (ZONG) aan te gaan.
 2. De burgemeester van de Gemeente Sluis, mevrouw mr. M.M.D. Vermue-Vermue, tevens voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG), door onze burgemeester te laten machtigen, om de Zeeuwse Overeenkomst Nutsbedrijven en Gemeenten namens de Gemeente Middelburg te ondertekenen.

Memo actieve informatie Update over bestuurlijke fusie JB West en Intervence

Het college neemt kennis van bijgevoegd persbericht en beantwoording van vragen door de minister van Rechtsbescherming over de situatie JB West en Intervence en besluit de gemeenteraad met bijgevoegd memo via de actieve informatie te informeren.

Memo actieve informatie Voortgang (participatie)proces Skatebaan en nieuwe speelvoorziening Veersepoort

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de voortgang van het (participatie) proces Skatebaan-nieuwe speelvoorziening Veersepoort via een memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Hoge nood app

Het college stelt de memo actieve informatieplicht vast en besluit deze ter kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen.

Memo actieve informatie Uitvoering motie 21-019 (subsidie Speelhof Hoogerzael)

Het college besluit:

 1. Stichting Speelhof Hoogerzael met ingang van 2021 een subsidie te verstrekken van €10.000,- per jaar en daarmee de motie van de gemeentegemeenteraad om de financiële problemen van deze stichting op te lossen, uit te voeren.
 2. Deze subsidie te dekken uit het budget ‘Algemene voorzieningen Wmo’.
 3. De gemeenteraad met bijgaande concept memo te informeren.

Memo actieve informatie Cameratoezicht Meanderhofstraat stopt

Het college besluit de gemeenteraad met voorgestelde memo actieve informatie te informeren over het stoppen van cameratoezicht in de Meanderhofstraat.

Memo actieve informatie Meicirculaire 2021 gemeentefonds

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad via bijgaande memo actieve informatie te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2021 Gemeentefonds.
 2. De mutaties 2021 te verwerken in de Bestuursrapportage 2021.
 3. De resultaten voor de jaren 2022 t/m 2025 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022/meerjarenbegroting 2023-2025.

Memo actieve informatie Intentie deelname GBE Aqua BV (ontvlechting Evides)

Het college besluit:

 1. De intentie uit te spreken om deel te nemen aan GBE Aqua BV in verband met de ontvlechting van Evides.
 2. De memo actieve informatie vast te stellen en hiermee de gemeenteraad te informeren over de ontvlechting Evides.

Memo actieve informatie Geen kermis in Middelburg in 2021

Het college besluit de gemeenteraad over de kermis in 2021 te informeren via voorgestelde memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Uitbreiding Sint Laurens

Het college besluit met de voorgestelde memo actieve informatie de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de bestemmingsplanprocedure.

Memo actieve informatie Toezegging Addendum - Visie op (digitale) Dienstverlening

Het college besluit met de voorgestelde memo actieve informatie de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de toezegging.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de Participatiewet en gedwongen opname o.g.v. de Wvggz

Het college besluit de schriftelijke vragen PvdA over de Participatiewet en gedwongen opname o.g.v. de Wvggz te beantwoorden met voorgestelde brief.

Beantwoording schriftelijke vragen SGP over onderhoudsniveau van het Bolwerk te Middelburg

Het college besluit de schriftelijke vragen van de SGP over het onderhoudsniveau van het Bolwerk te Middelburg te beantwoorden met voorgestelde brief.

Uitbetaling toegezegde bijdrage van € 1 mln aan UCR

Het college besluit om de bij beschikking van 18 juli 2019 aan UCR toegekende € 1 miljoen voor Engineering Department uit te betalen.

Afsluiten nieuwe bruikleenovereenkomsten 2021-2022 Kuiperspoort 16-18-20

Het college besluit:

 1. Nieuwe bruikleenovereenkomsten met de docenten van het Cultuurhuis af te sluiten voor Kuiperspoort 16-18-20 van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.
 2. In de tussenliggende periode te bekijken of tijdelijke vervangende huisvesting voor de docenten beschikbaar is.