De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2020.

Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning

Het college besluit:

 1. Tot verwijdering van Gemeente Veere uit de Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning en Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning en Bijlage 1 van de deelovereenkomst.
 2. Tot toevoeging van Integriteitstoets conform Wet Bibob aan artikel 5 van de Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning.
 3. Tot toevoeging van de procedure onderaannemers aan artikel 15 van de Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning en aan artikel 14 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.
 4. Tot toevoeging dat een kwartier pauze niet binnen de geïndiceerde uren bij huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg aan artikel 4 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.
 5. Tot wijziging van artikel 6 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning
  1. a. m.b.t. indexering van tarieven;
  2. b. m.b.t. tarieven, berichtenverkeer en declaraties van 4 weken naar maandelijks;
  3. c. m.b.t. aanlevering gegevens bij CAK door dienstverlener; en
  4. d. m.b.t. drempelbedrag verplichte accountantscontrole.
 6. Tot het verwijderen van bijlage 9 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening

Rittenburg fase III - Grevelingenstraat (project)

Het college besluit geen grondonderzoek tot 2.5 meter diepte uit te voeren voor het zoeken naar niet-ontplofte munitie op een gedeelte van het perceel aan de Grevelingenstraat ten behoeve van de realisatie van Rittenburg III.

Beveiligingsplan PUN 2020 en beveiligingsprocedure PUN 2020

Het college besluit:

 1. Het Beveiligingsplan PUN 2020 vast te stellen.
 2. De Beveiligingsprocedure PUN 2020 vast te stellen.
 3. Conform voorstel medewerkers aan te wijzen tbv de uitvoering van de Paspoortwet.
 4. Kennis te nemen van de actiepuntenlijst PUN 2020.

Informatiebeveiligingsplan BRP en Regeling Beheer en Toezicht BRP

Het college besluit:

 1. Het Informatiebeveiligingsplan BRP vast te stellen.
 2. De bijlage Functieverdeling Informatiebeveiliging BRP vast te stellen.
 3. De Regeling Beheer en Toezicht BRP vast te stellen.

Overgangsregeling PGB informeel tarief

Het college besluit:

 1. Een overgangsregeling in te stellen voor inwoners met een PGB, waarmee informele hulp wordt ingekocht.
 2. TIM te instrueren om schrijnende gevallen voor te leggen aan het college.
 3. Inwoners met een PGB, waarmee informele hulp wordt ingekocht, hierover te informeren per brief.

Memo actieve informatie Geheime stukken

Voor kennisgeving aangenomen.

Memo actieve informatie Buurtbus met vrijwilligers

Het college besluit de raad te informeren met bijgesloten memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Vaart in Veiligheid

Het college besluit met bijgevoegd memo de gemeenteraad te informeren via de actieve informatie over het Zeeuws project 'Vaart in Veiligheid'.

Memo actieve informatie Motie Samen tegen eenzaamheid (raad 11-11-2020)

Het college besluit de motie van de raad te beantwoorden via bijgevoegd memo actieve informatie.

Beantwoording schriftelijke vragen van de LPM over verkeersveiligheid op de Kaaien

Het college besluit de door de fractie van de LPM gestelde schriftelijke vragen over de verkeerssituatie op de Londensekaai, Bierkaai en Rouaansekaai te beantwoorden volgens conceptbrief.

Begroting 2021 van het Advies en Meldpunt aanpak personen met verward gedrag en de taken in het kader van de Wvggz

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2021 Meldpunt Wvggz.
 2. In te stemmen met de begrote kosten voor het Advies- en Meldpunt Verward gedrag (Apvg en Wvggz) € 63.044.
 3. In te stemmen met de opdrachtverstrekking pilot ketenveldnorm/levensloopfunctie en met de daar bijhorende kosten meldfunctie toeleiding levensloopfunctie € 6.840.
 4. In te stemmen met 1 fte beleid en coördinatie op het CZW Bureau en hiervoor een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen.
 5. De begroting 2021 van het CZW Bureau vaststellen op € 79.884 voor de taken binnen de WVggz/Apvg.

Implementatie van de levensloopfunctie in de Ketenveldnorm

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het aanstellen van een projectleider voor de implementatie van de levensloopfunctie binnen de ketenveldnorm, in de periode januari tot en met december 2021,onder opdrachtgeverschap van het CZW bureau.
 2. Deze projectleider de opdracht te geven de bijgevoegde projectopdracht multidisciplinair uit te werken binnen de bestaande regionale samenwerking in de Aanpak personen met verward gedrag / Wet verplichte ggz.
 3. Het bestuur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland op de hoogte te stellen van de Ketenveldnorm en te vragen, onder voorbehoud van financiering door de Zeeuwse Colleges van B&W, akkoord te gaan met het beleggen van de volgende taken bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland:
  1. a. de meldfunctie;
  2. b. een multidisciplinaire triagetafel voor het includeren van een cliënt in de levensloopfunctie;
  3. c. de verbinding maken met de ketenpartners zorg en veiligheid ten behoeve van de toeleiding naar de ketenveldnorm of naar andere passende ondersteuning in de zorg- en strafketen.
 4. Akkoord te gaan met de uitvoeringskosten 2021 van het Zorg- en Veiligheidshuis a € 53.972, en dit via een subsidie beschikbaar te stellen, aandeel Middelburg € 6840,-
 5. Het CZW bureau te verzoeken zorg te dragen voor de uitvoering en verantwoording.

Vertrek VZG en Zeeuwse Ombudsman (ZO) uit het Stadskantoor / bij de gemeente Middelburg

Het college besluit ten aanzien van de VZG om:

 1. In te stemmen met het op verzoek van de VZG beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten voor de facilitaire en de financiële dienstverlening per 1-1-2021, onder de voorwaarde dat de VZG de contractuele vergoeding over 2021 voor de facilitaire dienstverlening aan de gemeente Middelburg betaalt.
 2. De detachering van de huidige twee medewerkers van de VZG tot hun pensioen/ beëindiging werkzaamheden voort te zetten, geen nieuwe medewerkers te detacheren en geen medewerking te verlenen aan het werven van nieuw personeel voor de VZG.
 3. Het verzoek van de VZG om gebruik te kunnen blijven maken van het zaaksysteem van de gemeente Middelburg af te wijzen.

Het college besluit ten aanzien van de verzoeken van de ZO om:

 1. In te stemmen met het op verzoek van de ZO beëindigen van de dienstverleningsovereenkomsten voor de facilitaire en de financiële dienstverlening per 1-1-2021, onder de voorwaarde dat de ZO de contractuele vergoeding over 2021 voor de facilitaire dienstverlening aan de gemeente Middelburg betaalt.
 2. De detachering van het personeel van de ZO zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1-1-2022 over te dragen aan een andere, door de ZO gecontracteerde partij.
 3. Tot die tijd een opslagpercentage van 15% bij de ZO in rekening te brengen voor de detachering in verband met de werkgeversrisico's die verband houden met deze detachering.
 4. En wat betreft de financiële effecten: de financiële gevolgen te verwerken in de Bestuursrapportage 2021.

Subsidie schoolbegeleiding 2021

Het college besluit:

Op basis van de beschikbare gemeentelijke middelen voor schoolbegeleiding in te stemmen met de volgende subsidieverdeling per schoolbestuur in 2021:

 • Archipelscholen: € 20.858
 • Onze Wijs: € 31.559
 • VCPOZ: € 10.497 - Prisma: € 5.781
 • De Korre: € 3.265- Respont: € 3.174
 • Vrije School Zeeland: € 4.602
 • ABS: € 12.129
 • LEV WN: € 4.670
 • Joos van Larenschool: € 2.743