De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021.

Overdracht schoolgebouw Keurhove 3

Het college besluit in te stemmen met de overdracht van het schoolgebouw aan de Keurhove 3, 4336 GM te Middelburg, kadastraal sectie O, perceel 3533 aan de gemeente.

Aanlegwerkzaamheden glasvezel in Middelburg

Het college besluit:

 • Een toezichthouder in te zetten tijdens de aanlegwerkzaamheden van glasvezel voor 20 uur per week (4 uur per dag, waarbij 2 uur in de ochtend en 2 uur in de middag), voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021.
 • De daarmee gepaard gaande kosten van circa € 25.000,- ten laste van de inkomsten van betreffende aanlegwerkzaamheden te laten komen.
 • Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Klacht over behandeling persoonsgegevens

Het college besluit te reageren op de klacht over de wijze van omgang met persoonsgegevens volgens bijgevoegde brief.

Nieuwe achtervangovereenkomst tussen gemeente en Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de nieuwe achtervangovereenkomst.
 2. Kennis te nemen van de uitgangspunten ten behoeve van het wijzigingsvoorstel voor bestaande achtervangovereenkomsten.

Schenking van een monument voor de begraafplaats

Het college besluit:

 1. Het kunstwerk Papa's deur in dank te aanvaarden.
 2. Het kunstwerk te plaatsen op het gedenkveld op de begraafplaats in Middelburg zodat het een plek wordt voor nabestaanden die geen graf (in de buurt) hebben waar zij hun dierbaren kunnen herdenken.
 3. Wethouder Carla Doorn te machtigen namens de burgemeester de schenkingsovereenkomst te tekenen.

Memo actieve informatie Incidentele subsidie cultuur in verband met COVID-19 2021

Het college besluit:

 1. De regels voor toekenning incidentele subsidie cultuur i.v.m. COVID-19 2021 vast te stellen.
 2. Hiervoor een maximaal beschikbaar bedrag van €682.967,50 aan te wijzen.
 3. De gemeenteraad te informeren via bijgaande memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Eindrapport KplusV naar aanleiding verdiepend onderzoek Werkleerbedrijf Orionis Walcheren

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verbetervoorstellen, aanbevelingen en conclusies uit het eindrapport Verdiepend onderzoek Orionis Walcheren van KplusV.
 2. Opdracht te verlenen om de beleidsmatige onderdelen die onder de (beleids)regie van de gemeenten vallen uit het eindrapport nader uit te werken.
 3. Het dagelijks en algemeen bestuur van Orionis Walcheren opdracht te geven om:
  • In samenwerking met de deelnemende gemeenten de operationele onderdelen uit het eindrapport nader uit te werken.
  • De verbetermaatregelen en aanbevelingen uit het eindrapport in een implementatieplan uit te werken en uiterlijk in oktober 2021 aan het college aan te bieden ter besluitvorming door de gemeenteraad.
  • De verbetervoorstellen en resultaatdoelstellingen uit het eindrapport en het implementatieplan te monitoren en deze (meerjarig) te verwerken in de begroting en managementrapportage.
  • De financiële gevolgen hiervan jaarlijks en meerjarig te verwerken in de begroting(swijziging) van Orionis Walcheren.
 4. Het onderzoeksrapport van KplusV met bijgevoegde memo actieve informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie Besluit GR GGD Zeeland over programmabegroting 2022-2025 en begrotingswijziging 2021 en 2022 ten behoeve van IJZ

Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegd memo via de actieve informatie te informeren over het besluit van het algemeen bestuur van de GGD Zeeland.

Organisatiewijziging Samenleving en Toegang in Middelburg

Het college besluit:

 1. De afdeling Samenleving op te delen in twee afdelingen en daarmee een 10e afdeling toe te voegen aan de organisatiestructuur;
 2. Als gevolg van beslispunt 1 een tiende functie van afdelingshoofd structureel toe te voegen aan de formatie;
 3. De uitgangspunten t.b.v. een afwegingskader voor de indeling van de twee afdelingen te hanteren zoals benoemd in 1.3;
 4. De scenario’s 2.1 en 2.2 verder te laten onderzoeken en in oktober een besluit te nemen over de definitieve indeling van de twee afdelingen;
 5. De beslispunten 1 en 2 ter advies voor te leggen aan de OR.

Extra inhuur TIM voor versnelling evaluaties HH & HZ

Het college besluit de evaluaties van de beschikkingen huishoudelijke hulp en huishoudelijke zorg, te versnellen door middel van inzet extra capaciteit, en dit te bekostigen uit het realisatiebudget van het actieplan sociaal domein.

Uitnodiging aan fracties verkenning participatietraject Trekdijk

Het college besluit in te stemmen met het versturen van een uitnodiging aan de fracties voor een ambtelijk gesprek over de stand van zaken rond het participatietraject en het vervolgtraject.