De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2021.

Algemeen rampenbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen

Het college heeft kennisgenomen van het Algemeen rampenbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Zeeland.

Aanvullende besluitvorming ten behoeve van de Wvggz en de Aanpak personen met verward gedrag

Het college besluit:

 1. Het ontvangen van de meldingen via het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag, het uitvoeren van risicotaxatie en triage van deze meldingen en het toeleiden naar passende ondersteuning, te beleggen bij het Advies- en Meldpunt Verward gedrag in het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland, in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023;
 2. Het subsidieverzoek van Emergis met betrekking tot financiering van de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR) in 2020, af te wijzen.

Wijziging basis- en deelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning

Het college besluit:

 1. Tot het aan artikel 3 van Bijlage 1 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning toevoegen van de meldplicht wanneer er door het ontbreken van contact met de cliënt signalen zijn dat de veiligheid in het geding is.
 2. Tot wijziging van artikel 4 van Bijlage 1 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.
  • a. m.b.t. het toevoegen van de bouwsteen Specialistische individuele begeleiding extra; en
  • b. m.b.t. het toevoegen van het onderwerp besluitvorming.
 3. Tot opsplitsing van onderwerpen uit artikel 6 van Bijlage 1 van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning naar een nieuwe Bijlage 1a;
 4. Tot toevoeging van declaratieafspraken en een handleiding directe en indirecte cliëntgebonden tijd aan Bijlage 1a van de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.
 5. Tot toevoeging van Bijlage 12 (omschrijving bouwsteen Specialistische individuele begeleiding extra) aan Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.

Terrassen op de markt ter plaatse van de kiosken

Het college besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor terrassen aan de marktzijde van de kiosken nummers 32 en 34.

Raadsvoorstel Zienswijze resultaatbestemming Jaarstukken 2020 Orionis Walcheren

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van Orionis Walcheren en voor de resultaatbestemming aan te bieden aan de gemeenteraad voor een zienswijze;
 2. De raad voor te stellen als zienswijze aan het algemeen bestuur van Orionis Walcheren aan te geven:
 3. Het volledige jaarrekeningresultaat 2020 ad € 2.832.500 van Orionis Walcheren uit te keren aan de deelnemende gemeenten, waarbij rekening wordt gehouden met een nieuw te vormen bestemmingsreserve door Orionis Walcheren ad. € 477.000 t.b.v. uitvoeringskosten TOZO;
 4. Het resterende aandeel ad € 2.355.500 uit te keren aan de gemeenten conform de verdeelsleutel die van toepassing is op de extra bijdrage;
 5. De raad te informeren dat het Middelburgse aandeel ad € 977.800 in het jaarrekeningresultaat is verwerkt in de jaarstukken 2020 van de gemeente Middelburg.

Raadsvoorstel Zienswijze Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Orionis Walcheren met daarin 1e Begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren


Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen als zienswijze bij het algemeen bestuur Orionis Walcheren in te brengen dat:
  • Er ingestemd kan worden met de 1e Begrotingswijziging 2021 Orionis Walcheren;
  • Er ingestemd kan worden met de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
  • Het vooralsnog niet-ingezette deel van de middelen sociaal steun- en herstelpakket te reserveren voor Orionis Walcheren.
 2. De raad voor te stellen de voordelige begrotingssaldi als gevolg van de 1e begrotingswijziging 2021 en van de begroting 2022 Orionis Walcheren te betrekken bij de taakstellingen zoals opgenomen in het Actieplan Sociaal Domein.

Raadsvoorstel Eerste resultaten Diftar in Middelburg, kaders evaluatie Diftar en onderzoek naar de inzamelsystemen voor afval bij Zeeuwse gemeenten

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de positieve resultaten van Diftar in het eerste kwartaal 2021 en hier over te communiceren.
 2. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Onderzoek inzamelsystemen Zeeuwse Gemeenten’ d.d. 12 april 2021, dat is opgesteld in opdracht van het dagelijks bestuur van het O.L.A.Z. en deze ter kennisname beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
 3. De gemeenteraad voor te stellen de kaders met betrekking tot de evaluatie Diftar vast te stellen, die medio half 2022 gaat plaatsvinden, deze te richten op milieudoelstellingen, kostendekking en dienstverlening en hiermee motie 12.m.4 af te doen. Het raadsvoorstel dient nog tekstueel aangepast te worden i.o.m. wethouder Dekker.

Raadsvoorstel Jaarrapport 2020, begrotingswijzigingen 2021 en ontwerpbegroting 2022 O.L.A.Z.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (GR O.L.A.Z) te adviseren in te stemmen met de jaarrekening 2020 O.L.A.Z. en het positieve saldo voor de gemeente Middelburg over 2020 ad € 10.861,00 toe te voegen aan de voorziening Afvalstoffenheffing.
 2. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (GR O.L.A.Z) te adviseren in te stemmen met de 1e en 2e begrotingswijziging 2021 O.L.A.Z.
 3. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (GR O.L.A.Z) te adviseren in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van O.L.A.Z. en het bestuur van O.L.A.Z.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan ‘Middelburg, Gerbrandylaan 22 – 180’

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Middelburg, Gerbrandylaan 22 – 180’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde anterieure overeenkomst Gerbrandylaan 22 – 180.

Memo actieve informatie Bodemkwaliteitskaart Middelburg 2021

Het college besluit:

 1. De Bodemkwaliteitskaart Middelburg 2021 inclusief generieke toepassingsnormen vast te stellen.
 2. De gemeenteraad op grond van actieve informatieplicht te informeren middels bijgevoegde memo.

Memo actieve informatie Diversen toerisme binnenstad

Het college besluit de memo actieve informatie te sturen aan de raad. Deze dient eerst tekstueel te worden aangepast i.o.m. wethouder Simons.

Memo actieve informatie Aanvullende informatie over de situatie Briedis Jeugdbescherming

Het college besluit de memo actieve informatie naar de raad te sturen.

Memo actieve informatie KMI beëindigingscertificaat Briedis

Het college besluit de memo actieve informatie naar de raad te sturen.

Memo actieve informatie Businesscase van JB West

Het college besluit de memo actieve informatie naar de raad te sturen inclusief bijgevoegde documenten.

Reconstructie Kleverskerks Jaagpad

Het college besluit het ontwerp voor het Kleverskerks Jaagpad vast te stellen als uitgangspunt voor bestek en tekeningen.

Concept agenda gemeenteraad 27 mei 2021

Het college heeft de concept agenda gemeenteraad 27 mei 2021 voor kennisgeving aangenomen.

Rondvraag: dossier Woningbouw Noordweg 128

Het college besluit dat het dossier Woningbouw Noordweg 128 met ingang van vandaag overgedragen wordt aan wethouder Simons.