De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021.

Opdrachtverstrekking Wet Kinderopvang 2021

Het college besluit:

 1. GGD Zeeland de opdracht te geven tot inspecties van kinderdagverblijven, gastouderbureaus, peuterspeelzalen/peutergroepen en buitenschoolse opvang die op 1 januari 2021 in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) stonden geregistreerd conform het door de GGD opgemaakte risicoprofiel.
 2. De GGD 20% van de Middelburgse gastouders te laten inspecteren die op 1 januari 2021 stonden geregistreerd in het LRKP en daarbij in ieder geval de gastouders in de bijlage te inspecteren;een extra inspectie conform het blauwe profiel uit te laten voeren door de GGD bij de locaties die in de bijlage zijn opgenomen.
 3. In te stemmen met de opdrachtverstrekking 2021 aan de GGD (zoals opgenomen in de bijlage).

Gezamenlijke brief VZG aan Ministerie EZK over effecten uitrol 5G

Het college besluit om de bijgevoegde conceptbrief over de uitrol van 5G aan het Ministerie door de VZG te laten verzenden.

Bezwaar tijdelijke leslokalen Aventurijn Griffioenstraat 34

Het college besluit overeenkomstig het advies en met overname van de overwegingen van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het bestreden besluit onder aanvulling van de ruimtelijke motivering in stand te laten en het verzoek om een kostenvergoeding af te wijzen.

Afwijken inkoopbeleid voor twee vakapplicaties voor de inrichting van de toegang tot het Sociaal Domein

Het college besluit af te wijken van het inkoopbeleid door de aanbesteding 1 jaar uit te stellen van de vakapplicatie voor de toegang Wmo en Jeugd en het onderhoudscontract met 1 jaar te verlengen.

In erfpacht uitgeven perceel grond op het Damplein

Het college besluit een perceel grond (3A) in erfpacht uit te geven ten behoeve van een standplaats voor een frituurkiosk.

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslagaffaire

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire.
 2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
 3. De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door te geven aan Orionis Walcheren.

Raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting Beeldende Kunst Middelburg

Het college besluit de gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met de voorgenomen statutenwijziging van stichting Beeldende Kunst Middelburg (SBKM).

Raadsvoorstel Krediet voor reconstructie Kleverskerks Jaagpad

Het college besluit het raadsvoorstel Krediet voor reconstructie Kleverskerks Jaagpad aan de raad toe te sturen.

Memo actieve informatie Initiatiefvoorstel samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid

Het college besluit de raad te informeren over de voortgang door bijgevoegde memo actieve informatie.

Memo actieve informatie Bouw 2 woningen Sloehavenstraat 24 - 26

Het college besluit:

 1. Kennis nemen van de uitspraak in het beroep op de omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen aan de Sloehavenstraat te Nieuw- en Sint-Joosland.
 2. De raad te informeren conform bijgaande memo actieve informatie.
 3. De schriftelijke vragen van diverse fracties te beantwoorden conform bijgaande brief.
 4. Het kavel terug in de verkoop brengen als één bouwkavel voor de bouw van één woning.
 5. Memo en uitgaande brief aan diverse fracties tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

Terrassen Plein 1940 vervolg precario

Aangehouden

Installeren passantentellers

Het college besluit:

 1. Om de installatie van de passantentellers op drie locaties in principe toe te staan indien door de leverancier is voldaan aan de door de Privacy officer en functionaris gegevensbescherming, in de DPIA geadviseerde maatregelen.
 2. Voorafgaand aan de installatie de direct betrokken bewoners en andere direct belanghebbenden te informeren met een bewonersbrief over de voorgenomen plaatsing;
 3. Overige inwoners en passanten te informeren via een bericht op de website, een persbericht en informatiebordjes ter plaatse.