De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021.

Subsidie 2021 Resto VanHarte

Het college besluit:

 1. Resto VanHarte voor het jaar 2021 eenmalig een subsidie van €45.000 te verstrekken.
  Deze subsidie in 2021 uit de balanspost te dekken.

Verlenging dienstverleningsovereenkomst Duurzaam Bouwloket

Het college besluit de dienstverleningsovereenkomst inzake het energieloket met Duurzaam Bouwloket B.V. te verlengen tot en met 30 juni 2022

Samenwerking Zeeuwse gemeenten op het gebied van energie

Het college besluit:

 1. De Zeeuwse gemeentelijke samenwerking op het gebied van energie in de periode 2021 t/m 2024 voort te zetten. 
 2. Daarvoor de jaarlijkse financiële bijdrage die hiervoor benodigd is te verhogen met € 18.020, zodat: de benodigde ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de samenwerking op niveau kan worden gebracht en de regionale afspraken over communicatie binnen de Regionale Energie Strategie 1.0. kunnen worden nagekomen.
 3. Dit te dekken uit het budget energie en klimaat.

Vaststelling jaarplan onderhoud wegen en riolen 2021

Het college besluit het jaarplan wegen en riolen 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.

Beantwoording ingekomen brief SCW: Gevraagd advies verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

Het college besluit de ingekomen brief van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) te beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.

Memo actieve informatie evaluatie jaarwisseling 2020-2021

Het college besluit de memo actieve informatie evaluatie jaarwisseling 2020-2021 ter kennisname te laten brengen aan de raad.

Memo actieve informatie Procedure Briëtwoningen Stromenwijk - 't Zand

Het college besluit:

 1. De vraag of er sprake is van monumentwaardige Briëtwoningen bevestigend te beantwoorden gelet op het bouwhistorisch onderzoek en het advies van het WARK.
 2. Na afweging van alle betrokken belangen als voorgenomen besluit niet over te gaan tot aanwijzing van de Briëtwoningen als gemeentelijk monument.
 3. Met dit besluit de openbare voorbereidingsprocedure te starten.
 4. De raad te informeren met bijgevoegd memo actieve informatie.

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over woonconcept Knarrenhof

Het college besluit In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van het CDA betreffende het woonconcept Knarrenhof met bijgevoegde brief.

Casusregie Welzijn Middelburg III

Het college besluit:

 1. De werkzaamheden voor casusregie bij complexe, domein overstijgende problematiek bij Welzijn Middelburg te beëindigen en daarmee Welzijn Middelburg in staat te stellen om de financiën in 2021 op orde te krijgen.
 2. De casusregie bij complexe domein overstijgende problematiek in 2021 te beleggen bij TIM.

Aangepast besluit vertrek VZG en ZO

Het college besluit:

 1. In afwijking van het collegebesluit van 22 december 2020 geen detacheringsopslag van 15% te hanteren.
 2. De vergoeding voor facilitaire dienstverlening in rekening te brengen voor de periode 1-1 tot 1-4-2021 of zoveel eerder of later als betrokken medewerkers feitelijk vertrekken uit het stadskantoor.