De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021.

Verzoek naamgeving openbare ruimte of pand naar oud-wethouder Baars

Het college besluit geen openbare ruimte of gebouw te vernoemen naar oud-wethouder Baars.

Naamgeving openbare ruimte: Walcherseweg, aanpassing omschrijving

Het college besluit:

 1. De omschrijving van de begrenzing van de Walcherseweg te wijzigen.
 2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte: Sardijngeulstraat

Het college besluit:

 1. De naam Sardijngeulstraat vast te stellen voor een nog aan te leggen straat tussen de Braakmanstraat en Lingestraat.
 2. Het hiervoor vereiste besluit naamgeving openbare ruimte vast te stellen.

Sturingsconcept/Werken in Projecten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport Sturingsconcept / analyse Werken in Projecten.
 2. Kennis te nemen van het besluit van het MT om een projectgroep opdracht te geven de volgende aanbevelingen uit te voeren conform de fasering:

In fase 1

 • Schep duidelijkheid over het werken in projecten door rollen, taken, verantwoordelijkheden en definities in samenspraak met betrokkenen te herdefiniëren en zorg hiermee voor een geactualiseerde structuur.
 • Zorg voor een kleinere belasting van MT-leden als AOG en eindverantwoordelijke en onderzoek hoe enkele taken van de AOG kunnen worden belegd bij andere collega’s.
 • Onderzoek de toegevoegde waarde van projectleider als functie(bestanddeel) in plaats van als rol.

In fase 2

 • Herijk in samenspraak met betrokkenen de handleiding en beperk en vereenvoudig het instrumentarium over het werken in projecten. Dit is ondersteunend aan de vernieuwde structuur.
 • Maak hierin duidelijk wanneer een project start en eindigt.
 • Stuur op meer evaluaties (pdCa) van projecten om ervan te leren en de kwaliteit te verhogen. 
 • Stel een communicatieplan op hoe het werken in projecten continu bij nieuwe en bestaande medewerkers onder de aandacht kan worden gebracht.

In fase 3

 • Zorg voor periodieke (bij)scholing van alle rollen (o.b.v. de vernieuwde rollen en taken en het profiel).
 • Onderzoek de toegevoegde waarde van portfoliomanagement (online dashboard) om projecten beter te monitoren/sturen en prioriteren.
 • Bekijk bij het prioriteren of ambities en capaciteit beter in balans kunnen worden gebracht.
 • Beleg het beheer over werken in projecten. Zodat er getoetst wordt of afspraken worden nagekomen en zaken (zoals bijscholing) worden aangejaagd.

Als derde punt besluit het college het onderzoeksrapport met de aanbevelingen ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Compensatieverzoek Chr. Gymnastiek Vereniging "Veldo" na inwerking treden van BTW sportvrijstelling per 1-1-2019

Het college besluit niet in te gaan op het verzoek tot huurcompensatie van Chr. Gymnastiek Vereniging Veldo.

Bezwaar tegen OGV voor plaatsen buitenterras en reclamebord bij pand Herenstraat 5

Het college besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg d.d. 11 mei 2021 het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en de kennelijke verschrijving ten aanzien van het ter plaatse vigerende bestemmingsplan ("Binnenstad") in de beslissing op bezwaar te herstellen.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM over nieuw AZC

Het college besluit bijgaande concept- beantwoording van de schriftelijke vragen van de LPM vast te stellen.

Memo actieve informatie Grondbedrijf 2020-2040

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de nota ‘Grondbedrijf Middelburg 2020-2040; doorrekening en risicoanalyse februari 2020’ en deze te gebruiken als onderlegger voor de paragraaf Grondbeleid in de jaarrekening over 2020 en de begroting voor 2022;
 2. De doorrekening vergezeld met een memo via de actieve informatieplicht toe te zenden aan de gemeenteraad;
 3. De volledige nota (bijlage 1) vanwege de daarin opgenomen risico’s geheim te houden en deze ook onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Memo actieve informatie Besluit van de Bestuurscommissie Jeugd over JB West

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het besluit van de bestuurscommissie jeugd en het bijbehorend persbericht. 
 2. Het persbericht met bijgevoegd memo via de actieve informatie aan de gemeenteraad te versturen.

Ontwikkelplan boa's, uitbreiding bevoegdheden

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester tot uitbreiden van de bevoegdheden van de Boa's met de politiebevoegdheden op het niveau RTGB 3 (veiligheidsfouillering, vervoersfouillering en handboeien).