De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021.

Foutieve facturatie verhuur sportvelden na inwerking treden van BTW sportvrijstelling per 1-1-2019

Het college besluit:

 1. De foutief gefactureerde veldhuur aan 9 Middelburgse sportverenigingen vanaf 1 januari 2019 vanwege de foutieve invoering van de inwerkingtreding van de btw sportvrijstelling niet met terugwerkende kracht terug te vorderen.
 2. De sportverenigingen hierover te informeren middels bijgesloten brief.

Aanlegwerkzaamheden glasvezel in Middelburg

Het college besluit:

 1. Een toezichthouder in te zetten tijdens de aanlegwerkzaamheden van glasvezel voor 20 uur per week (4 uur per dag, waarbij 2 uur in de ochtend en 2 uur in de middag), voor de periode van 1 april 2021 tot 1 augustus 2021.
 2. De daarmee gepaard gaande kosten van circa € 25.000,- ten laste van de inkomsten van betreffende aanlegwerkzaamheden te laten komen.
 3. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Jaarrekening 2019 Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland

Het college besluit:

 1. Wethouder Doorn een positief stemadvies mee te geven m.b.t. het vaststellen van de jaarrekening 2019 in de aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland.
 2. De nacalculatie volgens 1/3 deel per regio te verdelen en - de nacalculatie over 2018 vast te stellen op €32.788 voor Walcheren.- de nacalculatie over 2019 vast te stellen op €41.496 voor Walcheren.
 3. De nacalculatie te verrekenen volgens 1/3 deel per regio en het Middelburgse aandeel van 45% van €33.428 aan de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland betalen over 2018 en 2019.
 4. De achteraf geconstateerde extra gereden kilometers in de bestuursrapportage te willen terugzien.

Subsidie Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland 2021

Het college besluit:

 1. Aan Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland voor 2021 een subsidie te verlenen ad € 82.000
 2. voor:
  • a. De pre-vestiging en vestiging van statushouders en daaraan verbonden essentiële regelzaken
  • b. Basisdienstverlening. (juridische) dienstverlening.
 3. De subsidie te verlenen als voorschot en definitief vast te stellen aan de hand van het inhoudelijk en financieel verslag 2021;
 4. De voorwaarde op te leggen dat Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland Samen met Welzijn Middelburg een aanpak ontwikkelt waarbij de vestiging van nieuwkomers met alle daaraan verbonden essentiële praktische regelzaken aansluit op de maatschappelijke begeleiding en integratie door Welzijn Middelburg. Deze aanpak moet gereed zijn als per 1 januari 2022 de nieuwe Wet Inburgering in werking treedt.
 5. Over het subsidiejaar 2019 een bedrag ad € 15.795 terug te vorderen. De definitieve subsidie over 2019 vast te stellen op € 79.373.

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel en het bijbehorende zienswijzenrapport ontwerpbestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’.
 2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Adriaen Lauwereyszstraat 6’ gewijzigd vast te stellen.

Raadsvoorstel Wijziging verordening precariobelasting 2021

Het college besluit:

 1. Het buiten werking stellen van het tarief precariobelasting voor terrassen en uitstalling tijdens de lockdown periode.
 2. Het precario tarief voor de terrassen te halveren voor de periode na de lockdown tot 31 december 2021.
 3. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. Raadsvoorstel tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

Raadsvoorstel Toekomst crematorium

Het college besluit bijgaand raadsvoorstel Toekomst crematorium met bijlagen naar de raad te sturen. Raadsvoorstel tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

Raadsvoorstel participatievervolg Trekdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de beoogde aanpak door het plan van aanpak met kaders en overige bijlagen vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen het plan van aanpak met kaders vast te stellen voor het vervolgtraject participatie Trekdijk.

Memo actieve informatie Uitvoering motie verspreiding gemeentelijke informatie

Het college besluit de raad middels bijgevoegd memo actieve informatie te informeren over de uitvoering van de motie. Deze memo tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM over nieuw AZC

Het college besluit de vragen van de fractie van de LPM te beantwoorden volgens bijgevoegd concept. Dit concept tekstueel aanpassen in overleg met wethouder Dekker.

Reactie college op Rekenkamerrapport Participatie

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport 'Participatie, een onderzoek naar het samenspel tussen burgers en lokale overheid'.
 2. De rekenkamercommissie een reactie te geven op dit rapport door middel van de bij deze nota toegevoegde brief. Brief tekstueel aanpassen in overleg met de gemeentesecretaris.