De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021.

Uitstel betaling aflossingstermijn gegarandeerde geldlening St. Common House Elliott

Het college besluit toestemming te geven aan de St. ZigZag om uitstel van betaling van een aflossingstermijn te verlenen aan de St. Common House Elliott inzake een door de gemeente gegarandeerde geldlening voor de duur van een jaar tot uiterlijk 31 december 2021.

Doorlopende leerlijn erfgoededucatie Reizen in de Tijd door Zeeland

Het college besluit de leerlijn Reizen in de Tijd via het Cultuur Historisch Fonds van het Zeeuw Archief te ondersteunen.

Deelname Museum TV - Historische Scheepswerf C.A. Meerman en Museum Arnemuiden

Het college besluit:

 1. Het subsidieverzoek van de Vereniging Zeeuwse Musea voor ondersteuning van het project Museum TV af te wijzen.
 2. De Vereniging Zeeuwse Musea hier per brief over informeren.

Extra bijdrage voor uitvoering RES 1.0, Regionale Energiestrategie Zeeland

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage in 2021 aan de RES (Regionale Energie Strategie) van € 5.000 om dit jaar nagenoeg volledig uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen binnen het uitvoeringsplan van de RES.
 2. Deze bijdrage te dekken vanuit kostenpost Energie en Klimaat (kostenplaats 63095).
 3. Als voorwaarde voor deze verhoging te stellen dat de partnerorganisaties (andere Zeeuwse gemeenten, Waterschap, Provincie en Enduris) een vergelijkbare extra bijdrage doen.

Raadsvoorstel Evaluatie participatie Berenschot

Het college besluit:

 1. De raad te informeren over de evaluatie van Berenschot van participatietrajecten in de gemeente Middelburg.
 2. De raad te adviseren de adviezen uit het rapport deze raadsperiode uit te laten werken door het college in een plan van aanpak. Dit nadat het college en raad ook kennis hebben genomen van het onderzoeksrapport van de rekenkamer over participatie. Het plan van aanpak wordt ook opgepakt in samenhang met de participatieverordening.
 3. Voor het vervolgparticipatietraject van de Trekdijk niet te wachten tot beslispunt 2 is uitgevoerd maar hierop te anticiperen. Met het oog op de bestemmingsplanprocedure start het college al met de voorbereidingen van het vervolgparticipatietraject Trekdijk met in achtneming van de aanbevelingen van Berenschot.
 4. Pas te starten met het vervolgparticipatietraject zelf nadat de rapporten in de raad zijn behandeld.
 5. De raad te informeren over beslispunt 3 en 4 met een memo actieve informatie zodra het college heeft besloten te starten met de bestemmingsplanprocedure voor de Trekdijk.

Memo actieve informatie vervolg en besluitvorming naar aanleiding van het rapport van Berenschot over de Zeeuwse Samenwerking in het Sociaal Domein

Conform met aanpassingen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de wijze van aanpak: eerst versterking van regie en sturing door een aanpassing van de rollen en structuur voor advies en besluitvorming (advies 1 van Berenschot) en pas later aanpassingen in de organisatie van de uitvoeringsorganisaties (advies 2 en 3 van Berenschot).
 2. In te stemmen met het vernieuwd sturingsmodel voor advies en besluitvorming en de hierbij passende structuur. Dit houdt in:
 • Verduidelijking van de bestuurlijke en ambtelijke rollen (volgens de geldende principes van opdrachtgeverschap);
 • Laten vervallen van de diverse stuurgroepen en werkgroepen;
 • PMO en Regieteams zijn ambtelijk opdrachtgever en geven sturing aan de kwaliteit van de bestuurlijke advisering en geven sturing aan de kwaliteit van dienstverlening door de uitvoeringsorganisaties;
 • Kernteams samen met een (gedeeltelijk) vrijgemaakte ondersteunende programmacoördinator zijn ambtelijk opdrachtnemer en zorgen voor een goede communicatie en verbinding met de overige ambtenaren bij de gemeenten en uitvoeringsorganisaties;
 • De portefeuillehoudersoverleggen worden onder het OZO-verband ondergebracht en er komt ook een OZO Strategisch overleg Sociaal Domein (overlegfrequentie en invulling wordt afgestemd met het Regiobureau OZO);