De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 juni 2021.

Voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2021

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het besluit om geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2021 op te leggen maar in maart 2022 alleen een definitieve aanslag 2021.
 2. Voor 2022 in overleg te gaan met de sector voor het eventueel definitief afschaffen van de voorlopige aanslag.

Oninbaar verklaren van privaatrechtelijke facturen en aanslagen

Het college besluit akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de privaatrechtelijke facturen en aanslagen opgelegd aan de erven van de overledene. In totaal staat er een bedrag van € 79.466,42 open.

Opstarten gedoogprocedure voor het kunnen uitvoeren van diverse veldonderzoeken voor het kabeltracé IJmuiden Ver Alpha

Het college heeft kennis genomen van het volgende besluit van de burgemeester:

 1. In te stemmen met het verzoek van TenneT van 18 mei 2021 tot het opleggen van een gedoogplicht op grond van artikel 11 Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van het uitvoeren van diverse veldonderzoeken in het kader van het kabeltracé IJmuiden Ver Alpha op het perceel kadastraal bekend als gemeente Arnemuiden, sectie I, nummer 223.
 2. De brief met het voornemen tot het nemen van dit besluit aan de grondeigenaar toe te sturen.

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning ZonPV Middelburg B.V. voor realiseren zonnepark op perceel Bernhardweg-West, kwijtschelden leges

Het college besluit de voor het behandelen van de aanvraag verschuldigde leges ad € 30.553,55 (25% van € 122.214,20) niet in rekening te brengen in verband met de te zijner tijd verwachte nieuwe vergunningsaanvraag voor hetzelfde project.

Raadsvoorstel Budget voorbereiding restauratie gevels stadhuis – Fase 1

Aangehouden

Memo actieve informatie Verantwoording tijdelijke wet maatregelen Covid-19 – rapportage april 2021

Het college besluit kennis nemen van de memo gemeenteraad inzake voortgang Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 over de maand april 2021

Memo actieve informatie 1ste kwartaalrapportage sociaal domein 2021 en kwartaalrapportage TIM Q1

Het college besluit de memo actieve informatie over de kwartaalrapportage TIM goed te keuren en naar de raad te sturen. De kwartaalrapportage sociaal domein 2021 dient nog tekstueel te worden aangepast in overleg met de gemeentesecretaris.

Doorgang Kermis Middelburg, 6 tot en met 12 augustus 2021

Het college besluit, gelet op de aanzuigende werking van de activiteiten en de handhaafbaarheid van de coronamaatregelen in de binnenstad, in 2021 geen kermis te organiseren. Bezien wordt of activiteiten voor kinderen in beperkte mate op het Koorkerkplein of op de Markt mogelijk zijn.

Jaarverslag RBL Walcheren 2019-2020

Het college besluit:

 1. Het jaarverslag 2019-2020 van het RBL Walcheren vast te stellen.
 2. Het jaarverslag 2019-2020 van het RBL Walcheren door middel van een memo actieve informatie aan te bieden aan de raad.

Visie op Werken 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de besluitpunten VOW 2021 van het MT.
 2. In te stemmen met het projectplan VOW 2021.

Inspraak- en vooroverlegprocedure voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’

Het college besluit:

 1. De ingediende inspraak- en overlegreacties te beantwoorden conform het bij deze nota gevoegde ‘Rapport beantwoording inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Trekdijk';
 2. Op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer en met verwijzing naar paragraaf 2.7 'Milieueffectrapportage' van de toelichting van het bestemmingsplan geen volledige m.e.r.-procedure te doorlopen;
 3. Over te gaan tot het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk';
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’ gelijktijdig met het besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling gedurende 6 weken ter inzage te leggen.