De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 2020.

Beantwoorden ingekomen brieven SCW en FNV Lokaal inzake vertraging facturen CAK

Het college besluit:

 1. De ingekomen brief van de Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) te beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
 2. De ingekomen brief van FNV Lokaal Walcheren te beantwoorden overeenkomstig bijgaande conceptbrief.
 3. Een kopie van de antwoordbrief aan de SCW ter informatie aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen.4. Een kopie van de antwoordbrief aan FNV Lokaal Walcheren ter informatie aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen.

Verkoopovereenkomst Veersepoort fase V

Het college besluit circa 17.800 m² grond in het plan Veersepoort fase V te verkopen aan Stevast Baas & Groen B.V.

Verlengen overeenkomst ESH Media - Gemeente Middelburg

Het college besluit de huidige overeenkomst met ESH onder dezelfde voorwaarden verlengen met 5 jaar, derhalve tot en met 31-12-2025 met dien verstande dat het maximum aantal borden wordt vastgesteld op 150 en de bijbehorende afdracht op € 45.000,--.

Verlenging gebruik gebouw S.W. Churchilllaan 8 door St. Lentekind

Het college besluit verlenging te verlenen op het gebruik van gebouw S.W. Churchilllaan 8 t.b.v. tijdelijke huisvesting Stichting Lentekind van 1 januari tot 30 april 2021.

Overeenkomst reprografische dienstverlening met Ricoh 2021

Het college besluit:

 1. Een nieuw contract met een looptijd van 1 jaar aan te gaan met Ricoh inzake de centrale reprofaciliteiten onder dezelfde dienstverleningsvoorwaarden en met dezelfde kosten als de voorgaande jaren, ingaande 1 januari 2021.
 2. In de loop van 2021 te starten met gebruik van een digitaal bestelportaal naast de huidige dienstverlening.
 3. Te streven naar 1 sluitingsdag in de week van de centrale repro vanaf 1 maart 2021 op de vrijdag.
 4. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
 5. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.

Subsidie Stichting HerstelTalent

Het college besluit:

 1. Stichting HerstelTalent in 2021 een tijdelijke subsidie van € 52.500,-- per jaar te verstrekken voor het Zelfregiecentrum.
 2. De subsidie voor het onderdeel ‘Crisiskaart’ te stoppen en in het eerste kwartaal 2021 een aanvraag te doen bij het CZW-bureau voor cofinanciering van de crisiskaart uit het “transformatiefonds extramuralisering en ambulantisering GGZ Zeeland”.
 3. Het Wmo-contract met HerstelTalent te handhaven en in 2021 te onderzoeken of deze vorm van begeleiding kan worden omgezet in een algemene voorziening.
 4. De subsidie voor het Zelfregiecentrum te dekken uit het budget ‘algemene voorzieningen’.

Raadsvoorstel Zonnepark Stortplaats Oude Veerseweg

Het college besluit vooruitlopend op het definitieve beleid voor de opwekking van zonne-energie op het land om de gemeenteraad te verzoeken in te stemmen met een bestemmingsplan wijziging voor een zonnepark onder voorwaarden op de voormalige oude stortplaats aan de Oude Veerseweg.

Raadsvoorstel Kwaliteitsverordening VTH omgevingsrecht Middelburg

Het college besluit:

 1. De concept Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht Middelburg (hierna Kwaliteitsverordening VTH) voor kennisgeving aan te nemen;
 2. De concept Kwaliteitsverordening VTH in het kader van de hoorplicht aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland (hierna GS);
 3. De concept Kwaliteitsverordening VTH samen met de zienswijze van GS aan te bieden aan de gemeenteraad van Middelburg ter vaststelling.

Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

Het college besluit de raad voor te stellen als zienswijze bij het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren in te brengen dat ingestemd kan worden met de verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021.

Raadsvoorstel Herziening Exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020.
 2. De exploitatieopzet Veersepoort fase V november 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen met bijgaand raadsvoorstel.
 3. De raad voor te stellen het krediet aan te passen conform de herziene exploitatieopzet.
 4. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Raadsvoorstel Wijzigen van de Algemeen Plaatselijke Verordening inhoudende een lachgasverbod en een verbod op het afschieten van carbid

Het college besluit de raad voor te stellen de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Middelburg aan te passen met een verbod op lachgas en een verbod op carbid schieten conform bijgevoegd wijzigingsvoorstel, en de ‘Beleidsregel aanvraag ontheffing carbid schieten gemeente Middelburg’ in te trekken op het moment dat het verbod op het afschieten van carbid in werking treedt.

Raadsvoorstel Wijzigen van de Algemeen Plaatselijke Verordening inhoudende handhaving civiel verbod van OMG’s (Outlaw Motorcycle Gangs)

Het college besluit om te komen tot een eenduidige publiekrechtelijke handhaving tegen het verstoren van de openbare orde door Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) de raad voor te stellen de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Middelburg aan te passen conform bijgevoegd wijzigingsvoorstel.

Memo actieve informatie Waterpark Veerse Meer december 2020

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad in het kader van de actieve informatieplicht te informeren over de stand van zaken in het project Waterpark Veerse Meer door middel van bijgaande concept-memo.
 2. De afdeling Leefomgeving te mandateren om in overleg met de portefeuillehouder deze concept memo voor verzending nog aan te passen aan de laatste actualiteit.

Memo actieve informatie Financiële effecten corona

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad via bijgaande Memo Actieve informatie te informeren over de actuele stand van zaken nadelige effecten coronacrisis;
 2. Voor de ontvangen compensatiebedragen waar derden een beroep op kunnen doen de gemeenteraad bij vaststelling van de jaarstukken 2020 voor te stellen deze bedragen (of het restant) te reserveren voor besteding in 2021.
 3. Voor incidentele verzoeken tot nadeelcompensatie waarvoor geen algemeen handelingskader door uw college is vastgesteld te kiezen voor maatwerkafhandeling.

Memo actieve informatie Handhavingsbeleid loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties

Het college besluit:

 1. De handhavingsnotitie loze brandmeldingen van brandmeldinstallaties vast te stellen.
 2. De gemeenteraad via een memo actieve informatie te informeren over dit handhavingsbeleid.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM vertraging woningbouw

Het college besluit bijgaande brief met antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van de LPM over vertraging van woningbouw vast te stellen.

Lijst van Moties - geactualiseerd december 2020

Het college besluit de raad mee te delen dat:

 1. De moties 26, 99, 120, 123,125, 155, 218, 224, 252, 253, 255, 256, 259, 261, 262, 263, 270, 274-277, 279, 281, 282, 288, 302, 305, 306 worden afgevoerd van de lijst van moties, omdat de motie is: uitgevoerd: 123, 125, 253, 255, 261, 262, 263, 270, 275, 276, 281, 282, 302 uitgevoerd op andere wijze: 218, 284, 288 in uitvoering: 155, 256, 306 niet-uitvoerbaar: 224, 279 deels uitgevoerd/beleid, deels niet-uitvoerbaar: 26, 99, 120, 216, 252, 259, 274, 277
 2. De moties 24, 266a, 267, 303, 304, 305, 307 op de lijst blijven staan; uitvoering van de moties krijgt nader vorm en de raad wordt hierover geïnformeerd.

Evenementenkalender 2021 (buitenevenementen)

Het college besluit:

 1. Bijgaande evenementenkalender buitenactiviteiten Middelburg voor het jaar 2021 vast te stellen. In de communicatie hierover een voorbehoud mededelen in verband met de geldende COVID-19 noodmaatregelen en of wetgeving.
 2. In te stemmen met het houden van het Molenwaterparkfestival.
 3. In te stemmen met het houden van een nieuw evenement: Showman's Fair een Cultureel Multi outdoor theaterfestival, alleen als dat plaats vindt op het Abdijplein en of aan de Oude Veerseweg (locatie City of Dance) en niet op zondag.
 4. Om na 1 april 2021 (als dit wenselijk is) alleen extra terrassen toe te staan op de Markt op dagen en tijden als dit mogelijk is. De te houden evenementen zijn bepalend of dit kan.

Tijdelijke verkeersmaatregelen kernwinkelgebied vanwege COVID-19

Het college besluit:

 1. De volgende per 1 juni 2020 genomen tijdelijke verkeersmaatregelen in het kernwinkelgebied in stand te laten zolang de anderhalvemetermaatregel ter bestrijding van de epidemie van covid-19 noodzakelijk is.
 2. Verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen in het kernwinkelgebied zoals aangeven op de bijgevoegde maatregelenkaart, op maandag tot en met zaterdag, dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur.
 3. In de Lange Delft en op Plein 1940 zijn de fietsbeugels ‘ingepakt’ of verwijderd.
 4. Ter compensatie van de vervallen fietsparkeerplaatsen wordt op diverse locaties extra fietsparkeercapaciteit aangeboden zoals aangegeven op de bijgevoegde maatregelenkaart.
 5. Als fietsroutes rondom het kernwinkelgebied aan te wijzen: Korte Delft-Nieuwstraat-Londensekaai-Houtkaai-Turfkaai-Nieuwe Haven-Hoogstraat-Koestraat-fietsring vanaf Koestraat tot Stadhuisstraat-Stadhuisstraat-Bachtensteene-Groenmarkt-Onder den Toren-Koorkerkstraat-Korte Giststraat-Damplein.
 6. De dranghekken met spandoeken op de diverse toegangen tot het kernwinkelgebied te behouden.
 7. De looprichting in de winkelstraten te kanaliseren door middel van het aanbrengen van een gele asstreep.
 8. Het tijdelijke fietsverbod (op maandag tot en met zaterdag, dagelijks tussen 11 en 18 uur) op de Markt, het Plein 1940 het Geeregebied op te heffen.
 9. Het vereiste verkeersbesluit te nemen voor het verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen.

Vervolgadvies meerkostenregeling Wmo en Jeugdwet

Het college besluit:

 1. Conform het handelingsadvies van de Zeeuwse taakgroep Sociaal domein 80% van de post 'Inhaalzorg' (bedoeld voor zowel compensatie meerkosten als inhaalzorg) voor de Jeugdwet en Wmo exclusief de Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen te labelen voor uitvoering van de meerkostenregeling en dit bedrag beschikbaar te stellen aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Uitvoering vindt plaats conform de handreiking van de VNG en het Rijk d.d. 22 juni 2020.
 2. De kosten van € 103.259,- beschikbaar te stellen voor de Wmo en voor de Jeugdwet € 33.874,-.
 3. Toe te staan dat de budgetten als bedoeld onder 1 voor de meerkostenregeling vanuit de Jeugdwet en Wmo met elkaar worden uitgewisseld.
 4. De overige 20% van de ontvangen Rijksbijdrage beschikbaar te houden voor compensatie van inhaalzorg.
 5. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland opdracht te geven om een eventueel positief saldo terug te boeken naar de Zeeuwse gemeenten en de uitgaven te verantwoorden.

Inpassingsplan, baanrotatie, bestuursovereenkomst en overeenkomst vliegveld Midden-Zeeland

Het college besluit:

 1. Met de provincie Zeeland een bestuursovereenkomst aan te gaan met betrekking tot een provinciaal inpassingsplan in verband met de voorgenomen baanrotatie van vliegveld Midden Zeeland. In te stemmen met de tekst in de concept bestuursovereenkomst.
 2. Met het vliegveld Midden Zeeland een overeenkomst aan te gaan om de betreffende baanrotatie te kunnen realiseren.
 3. In te stemmen met de tekst in de concept overeenkomst tussen vliegveld en gemeente.
 4. Afdeling Leefomgeving te machtigen om in overleg met de portefeuillehouder , indien nodig, wijzigingen van ondergeschikt belang aan te kunnen brengen ten opzichte van beide concept overeenkomsten.
 5. De financiële gegevens in bijlage 5 bij de overeenkomst met het vliegveld geheim te houden totdat het project is afgerond.

Parkeren hotel De Sint Jorisdoelen, Balans 25 te Middelburg

Het college besluit ten behoeve van het toekomstig hotel in het pand De Sint Jorisdoelen in te stemmen met het verzoek om 7 parkeerplekken (elektrisch en invalide) op eigen terrein te realiseren. Voor de overige parkeerplaatsen zal gebruik gemaakt moeten worden van de openbare ruimte op het Molenwater en/of de parkeergarages.

Principe akkoord BRIKS-taken provinciale bedrijven per 1 januari 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het principe akkoord BRIKS provinciale bedrijven.
 2. Het principe akkoord te ondertekenen.

Concept agenda gemeenteraad 28-01-2021

Voor kennisgeving aangenomen

Raadsvoorstel Gevolgen besluit beëindiging contract Intervence

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het scenario-onderzoek voor de uitvoering van de GI-functie in Zeeland.
 2. Kennis te nemen van het besluit van de Bestuurscommissie Jeugd om het contract van de GI Intervence niet te verlengen voor 2021.
 3. Kennis te nemen van het besluit van de Bestuurscommissie Jeugd om een overbruggingsovereenkomst met GI Intervence te sluiten.
 4. Kennis te nemen van het besluit van de Bestuurscommissie Jeugd om intentieovereenkomsten te sluiten met Briedis, William Schrikker Stichting en Leger des Heils.
 5. Kennis te nemen van het de opdracht voor procesbegeleiding voor de overgang van maatregelen Intervence naar andere GI’s.
 6. In te stemmen met het voorstel om Zeeuwsbreed de middelen voor Intervence a € 2.000.000,00 beschikbaar te stellen zodat Intervence kan voldoen aan de verplichtingen zoals beschreven in artikel 6.4 t/m 6.6 van het contract. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het Middelburgs aandeel a € 304.190,00 beschikbaar te stellen.
 7. In te stemmen met het voorstel om Zeeuwsbreed € 1.275.000,00 beschikbaar te stellen voor de drie overnemende GI’s ten behoeve van overdracht van de maatregelen van Intervence. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het Middelburgs aandeel a € 220.138,00 beschikbaar te stellen.
 8. Als voorwaarde voor de steun met liquidatie te stellen dat een vertegenwoordiging namens gemeenten meekijkt naar de uitvoering van de plannen en mee beoordeelt of het noodzakelijke kosten betreft.
 9. Met bijgevoegd memo wordt de gemeenteraad via de actieve informatie geïnformeerd.