De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 juli 2021.

Nota voor de burgemeester Intrekken verzoek TenneT tot opleggen gedoogplicht

De burgemeester besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van TenneT van 30 juni 2021 tot intrekken van het eerdere verzoek tot het opleggen van een gedoogplicht op grond van artikel 11 Belemmeringenwet Privaatrecht.
 2. De opgestarte procedure per direct te beëindigen.
 3. De brief met een mededeling van deze strekking aan de pachter toe te sturen.

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester.

Mondia Scholengroep - jaarstukken 2020

Het college besluit:

De jaarrekening 2020 van de Stichting voor Openbaar Voorgezet Onderwijs op Walcheren voor kennisneming aan te nemen.

De jaarrekening 2020 van de Stichting voor Openbaar Voorgezet Onderwijs op Walcheren te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken van de raad (v.k.a.).

Raadsvoorstel Bestuurlijke tussenrapportage 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van de bestuurlijke tussenrapportage 2021.
 2. De raad voor te stellen de begroting aan te passen conform de in deze rapportage opgenomen budgetafwijkingen.
 3. De raad voor te stellen de kredieten aan te passen zoals voorgesteld in deze rapportage.
 4. De raad voor te stellen het incidentele tekort over 2021 ad € 1.319.000 ten laste te brengen van de algemene reserve.
 5. De raad voor te stellen de structurele effecten vanuit deze bestuursrapportage, voor zover niet verwerkt inde kadernota 2022-2025, te verwerken in de begroting 2022.
 6. Bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de raad van 30 september 2021

Memo actieve informatie Voortgangsrapportage Inspecties “Kwetsbare kinderen onvoldoende" met vervolgtoezicht

Het college besluit de memo actieve informatie met bijbehorende bijlagen te versturen aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie Informatiebulletin bestuurlijke kopgroep Intervence

Het college besluit de memo actieve informatie met bijlage te verzenden aan de gemeenteraad.

Vaststellen Zeeuwse Woonagenda en opstelling uitvoeringsprogramma

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Zeeuwse Woonagenda.
 2. In te stemmen met het meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een concrete uitvoeringsagenda.
 3. Bijgaande memo naar de gemeenteraad te sturen.