De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2021.

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering BRIKS-taken RUD Zeeland, DCMR en gemeente Middelburg

Het college besluit de samenwerkingsovereenkomst uitvoering BRIKS-taken RUD Zeeland, DCMR en gemeente Middelburg aan te gaan.

Aanbesteding GT Mobiele communicatie 3

Het college besluit:

 1. Door ondertekening van bijgevoegd aanmeldingsformulier deel te nemen aan de Aanbesteding GT Mobiele communicatie 3 zoals georganiseerd door de VNG.
 2. Het afdelingshoofd Bedrijfsvoering te machtigen het formulier te ondertekenen.

Essenvelt | beeldkwaliteitsplan vrije bouwkavels

Het college besluit de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan voor wat betreft de vrije bouwkavels vast te stellen.

Beschikbaarstelling reservering VIOLET ten behoeve van verduurzaming Zeeuwse concertzaal

Het college besluit € 50.000 (exclusief BTW) beschikbaar te stellen uit de gereserveerde middelen, gerelateerd aan het Interreg Europe project VIOLET, voor de restauratie van de kapconstructie van de Zeeuwse Concertzaal ten behoeve van de te treffen verduurzamingsmaatregelen.

Aanwijzing locaties afvalcontainers, herbestemmen afvalcontainers en aanschaf perscontainers

Het college besluit:

 1. Het herbestemmen van 11 ondergrondse containers vast te stellen zoals weergegeven in bijlage 1.
 2. De locaties vast te stellen zoals weergegeven in het bijgesloten aanwijzingsbesluiten voor:
  • a. de 20 GF-zuilen voor de inzameling groente-, fruitafval en etensresten (locaties in bijlage 2);
  • b. de afvalinzameling in de nieuwe wijk Essenvelt (locaties in bijlage 3);
  • c. de afvalinzameling voor de studentenhuisvesting aan de Kanaalweg (locatie in bijlage 4);
  • d. de afvalinzameling in de Bluesroute hoek Muddy Waterstraat (locatie in bijlage 5);
  • e. de afvalinzameling in de Nassaulaan project De Meker (locatie in bijlage 6);
  • f. de afvalinzameling in de Korhoenstraat in Veersepoort fase 5 (locatie in bijlage 7).
 3. De opdracht te gunnen aan een leverancier van perscontainers voor maximaal €70.000 en hiermee af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Gebruiksovereenkomst sportpark Veerse Poort met VV Zeelandia Middelburg en MZVC

Het college besluit ter uitwerking van het collegebesluit van 21 juli 2020 in te stemmen met bijgevoegde gebruiksovereenkomst tussen de gemeente en voetbalverenigingen Zeelandia Middelburg en MZVC inzake het gebruik en het onderhoud op sportpark de Veerse Poort.

Raadsvoorstel Risicomanagementbeleid gemeente Middelburg

Het college besluit in te stemmen met het opgestelde risicomanagementbeleid en bijgevoegd raadsvoorstel naar de raad te sturen.

Raadsvoorstel Het Middelburgs model, inhoudelijk kader en bestuursopdracht

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met ‘Het Middelburgs model’ als inhoudelijk kader transformatieproces ‘Beweging naar voren’;
 2. Akkoord te gaan met het raadsvoorstel 'Het Middelburgs model’ als inhoudelijk kadertransformatieproces ‘Beweging naar voren’
 3. Akkoord te gaan met de bestuursopdracht 'Basis- en aanvullende zorg in Middelburg', met daarin onderstaande keuzes:
  • a. Onderstaande diensten aan te merken als onderdeel van de sociale basiszorg:
   1. Maatschappelijk werk & welzijnswerk
   2. Begeleiding ‘light’ (begeleiding en dagbesteding regulier)
   3. Ondersteuning ‘light’ (HH, HZ, vervoer en hulpmiddelen)
   4. Jeugdhulp ‘light’ (ambulante Jeugdhulp en drang)
  • b. Het klantproces op basis van Scenario 2 te organiseren, hierbij worden lichte vormen van ondersteuning op één plek, bij voorkeur door één partij aangeboden;
  • c. Te starten met het ontschotten en indicatieloos aanbieden van begeleiding 'light' in combinatie met maatschappelijk werk, opvoedondersteuning, thuisbegeleiding zonderindicatie en jongerenwerk;
 4. De businesscase TIM vast te stellen op 32,2 fte voor 2022 en 31,2 fte voor 2023 en verder, gebaseerd op:
  • a. De formatie TIM op basis van autonome groei structureel uit te breiden met 1 fte vanaf 2022 en de structurele middelen hiervoor (€ 70.000) vanaf 2022 mee te nemen in de kadernota 2022-2025;
  • b. De taken op het gebied van casusregie vanaf 2022 bij TIM onder te brengen (budgettair neutraal via budget MWW en Jeugdbudget);
 5. De incidentele middelen voor de versterking TIM voor 2021 ter hoogte van € 160.000 mee te nemen in de eerstvolgende bestuursrapportage;
 6. De incidentele middelen voor de versterking TIM van € 143.000 (2022) en € 50.000 (2023) mee te nemen in de kadernota 2022-2026;
 7. Akkoord te gaan met de informerende memo actieve informatie 'Bestuursopdracht basis- en aanvullende zorg in Middelburg'. Deze memo dient tekstueel aangepast te worden in overleg met wethouder Doorn en de gemeentesecretaris.

Memo actieve informatie Voornemen voorbereiden bestemmingsplan ‘Woningbouw Noordweg 128’

Het college besluit:

 1. Het voornemen om het bestemmingsplan ‘Woningbouw Noordweg 128’ voor te bereiden;
 2. De gemeenteraad van het voornemen te informeren via bijgaande memo actieve informatie;
 3. Het voornemen te publiceren in de Faam.

Memo actieve informatie Informatiebulletin Intervence voor gemeenteraden

Het college besluit:

 • Kennis te nemen van het nieuwsbulletin en bijlage 'brief van de Inspecties d.d. 11-03-2021'.
 • Het nieuwsbulletin en bijlage met bijgevoegd memo actieve informatie te verzenden aan de gemeenteraad.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over het erkennen leed Molukkers

Het college besluit de door PvdA gestelde schriftelijke vragen over het erkennen van het leed van Molukkers volgens bijgaande conceptbrief te beantwoorden.

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over geveltuintjes

Het college besluit de door D66 gestelde schriftelijke vragen over geveltuintjes volgens bijgaande conceptbrief te beantwoorden.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het kwijtschelden van maximaal 45% van de door de amateursportorganisaties verschuldigde huursom in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) vanwege de deels gedwongen sluiting van de sportcomplexen door de coronamaatregelen.
 2. De kwijtschelding aan de verenigingen alleen uit te voeren onder de strikte voorwaarden dat de aanvraag van de gemeente ook daadwerkelijk door de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen (DUS-I) wordt goedgekeurd en dat bij een lagere subsidie het bedrag naar rato aan de verenigingen wordt verstrekt;
 3. De Middelburgse sportverenigingen hier schriftelijk over te informeren volgens bijgevoegd schrijven.

Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - GS

Het college besluit op het voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie te reageren volgens bijgaande brief.

ZMO

Het college besluit om:

 1. In de organisatievorm zoals die nu wordt voorgesteld, niet aan te sluiten bij de ZMO;
 2. Het standpunt middels bijgevoegde conceptbrief te bevestigen aan Gedeputeerde Staten. Deze conceptbrief dient tekstueel aangepast te worden in overleg met de gemeentesecretaris.