De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2021.

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2021

Het college besluit:

 1. Bijgevoegd programma/overzicht onderwijshuisvesting inclusief de daaraan verbonden budgetten voor het jaar 2021 definitief vast te stellen.
 2. De zienswijze van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren op het voorlopig onderwijshuisvestingsprogramma 2021 niet mee te nemen in het definitief onderwijshuisvestingsprogramma 2021.
 3. De schoolbesturen van het genomen besluit in kennis te stellen door middel van bijgevoegde brief.

Beantwoording brief Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico

Het college besluit de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico conform bijgevoegde conceptbrief te antwoorden.

Zelfevaluatie BRP 2020

Het college besluit:

 1. De Managementrapportage Zelfevaluatie BRP 2020 vast te stellen.
 2. Het Uittreksel Zelfevaluatie BRP 2020 vast te stellen.
 3. De Verantwoordingsrapportage Ensia-BRP 2020 vast te stellen.

Zelfevaluatie PNIK 2020

Het college besluit:

 1. De Zelfevaluatie PNIK 2020 vast te stellen.
 2. Het Uittreksel Zelfevaluatie PNIK 2020 vast te stellen.
 3. De Verantwoordingsrapportage Ensia-PNIK 2020 vast te stellen.

Memo actieve informatie Overbruggingsovereenkomst en comfort letter Intervence

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het besluit van de bestuurscommissie jeugd d.d. 8 januari 2021 om een overbruggingsovereenkomst met Intervence te sluiten en de bijbehorende comfort letter.
 2. Bijgevoegde memo actieve informatie en de bijlagen aan de Raad te sturen.

Memo actieve informatie Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)

Het college besluit:

 1. De geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) vast te stellen samen met de verwerkersovereenkomst.
 2. Door middel van bijgevoegde memo actieve informatie de Raad hiervan op de hoogte te stellen.

Memo actieve informatie Diverse vragen wonen: onderzoeksrapport Rigo en terugkoppeling motie

Het college besluit in te stemmen met het toesturen van bijgaande memo actieve informatie aan de Raad.

Memo actieve informatie Beantwoording schriftelijke vragen Sociaal Domein

Het college besluit in te stemmen met het toesturen van bijgaande memo actieve informatie aan de Raad.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over TIM en coronaregels

Het college besluit de schriftelijke vragen van de PvdA te beantwoorden met bijgevoegde brief.

Beantwoording schriftelijke vragen LPM over gang van zaken rond Intervence

Het college besluit de schriftelijke vragen van de LPM te beantwoorden met bijgevoegde brief

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over Jeugdhulp

Het college besluit de schriftelijke vragen van de ChristenUnie te beantwoorden met bijgevoegde brief.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over Briedis en GI zorg Zeeland

Het college besluit de schriftelijke vragen van de PvdA te beantwoorden met bijgevoegde brief.

Managementletter 2020

Het college besluit:

 1. Kennis nemen van de Managementletter 2020.
 2. De Managementletter 2020 op hoofdlijnen met bijgevoegde memo actieve informatie aan te bieden aan de Raad.