De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021.

Digitale muzikale live tocht Middelburg

Het college besluit:

 1. Stichting de Muziek Kazerne geen subsidie te verlenen.
 2. Geen medewerking te verlenen aan deze digitale muzikale tocht door Middelburg.

Verhuren ruimte T08/T15 aan Herstel Talent per 1-5-2021

Aangehouden

Verzoek uitstel bouwen kerkgebouw Sandberglaan

Het college besluit in reactie op het verzoek vanuit de kerkenraad te antwoorden door middel van de bijgevoegde conceptbrief.

Raadsvoorstel Begroting 2022 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg

Het college besluit de raad voor te stellen om een positieve zienswijze ten aanzien van begroting 2022 in te dienen bij het bestuur van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg.

Raadsvoorstel Jaarrekening + resultaatbestemming 2020 Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen - Middelburg

Het college besluit de raad voor te stellen om een positieve zienswijze in te dienen bij het bestuur van de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen / Middelburg ten aanzien van de jaarstukken 2020 en het door het dagelijks bestuur voorgestelde voorstel tot resultaatbestemming.

Memo actieve informatie Definitief besluit op aanvraag aanwijzen Paul Briet woningen 't Zand tot gemeentelijk monument

Het college besluit:

 1. De Paul Brietwoningen in de wijk 't Zand niet als gemeentelijk monument aan te wijzen;
 2. Bijgaand concept-zienswijzenrapport vast te stellen en (geanonimiseerd voor zover het natuurlijke personen betreft) te publiceren;
 3. De wijze en het moment van communicatie afstemmen met Woongoed en de gemeenteraad als eerste informeren;
 4. De raad informeren via bijgaande memo.

Wethouder Doorn is van mening dat de woningen in de Baarsjesstraat aangewezen dienen te worden als gemeentelijk monument.

Memo actieve informatie Aangepast vervolgtraject participatie Trekdijk

Het college besluit:

 1. Opdracht te geven aan de beoogde procesbegeleider en landschapsarchitect, conform het door hun gedane voorstel. Dit voorstel houdt in:
  • participatietraject over beeldkwaliteitsplan
  • starten traject dorpsvisie in het kader van de leefbaarheid, draagvlak polsen bij participanten over het realiseren van (financiële) middelen om de leefbaarheid te vergroten, door een groter deel van het gebied te ontwikkelen als bedrijventerrein.
 2. De raad hierover middels bijgaande memo actief te informeren.

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid Fase1

Het college besluit:

 1. De bevindingen uit Fase 1 van de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid uit te werken volgens het stappenplan voor Fase 2;
 2. Voor de uitwerking drie klankbordgroepen in te stellen waarmee de plannen worden besproken op het participatieniveau 'raadplegen';
 3. Voor de projectbegeleiding en de specialistische verkeersonderzoeken een bedrag beschikbaar te stellen van € 8.400,00;
 4. Deze kosten te dekken uit het budget verkeersmaatregelen (budgetcode 675426).

Oplegnotitie recreatieve verhuur woonruimte in Middelburg en Parkeren bij permanente toeristisch verhuur van accommodaties

Het college besluit:

 1. Nota en notitie vast stellen;
 2. Beide stukken gelijktijdig en samen in participatie brengen;
 3. Participatie volledig online laten verlopen;
 4. Verdere besluitvorming afwachten naar aanleiding van participatieproces:
  1. Verordening op de recreatieve verhuur woonruimte aan de raad voor leggen
  2. Notitie "Parkeren bij permanente toeristische verhuur van accommodaties" vaststellen en via memo actief aan de raad ter kennis brengen.