De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021.

Voorstel m.b.t. persoonsgegevens in besluitenlijsten college

Het college besluit:

 1. Geen persoonsgegevens (naam, (e-mail)adres, woonplaats e.d.) van natuurlijke personen te publiceren op de gemeentelijke website in de besluitenlijsten van het college van B&W.
 2. Als uitzondering de naam wel te vermelden als de naam bepalend is voor de besluitvorming, dus bijvoorbeeld bij een aanwijzings- en benoemingsbesluit.
 3. De volgende werkwijze vast te stellen: Bij collegevoorstellen worden de beslispunten zo mogelijk zonder een naam te noemen geformuleerd. Als dat niet kan, anonimiseren door bijvoorbeeld “de heer X” of “mevrouw Y” te vermelden.

Parkeren ter hoogte van kademuur Nieuwe Haven

Het college besluit in te stemmen met de in de bijlage –tijdelijk- aangewezen locaties voor de 'compensatie parkeervakken' als gevolg van de ingestelde veiligheidsmaatregelen ter plaatse van kademuur Nieuwe Haven.

Verzoek tot opgraving en herbegraving

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester om:

 1. Aan betrokkenen vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging, tot het opgraven van de heer W. Poppe, uit het algemene graf WO-A-167 en te herbegraven bij zijn vrouw, mevrouw E. Janse, in het eigen graf WO-AB-206.
 2. Ten behoeve van deze opgraving, mevrouw J. Wondergem, begraven op 3 april 1970 boven de heer Poppe, kortstondig bovengronds te halen, waarna zij weer in het graf teruggelegd wordt.
 3. Dit besluit officieel te publiceren in het gemeenteblad van Middelburg zodat eventuele belanghebbenden er kennis van kunnen nemen.

Subsidie project Tweede Wereldoorlog in mijn buurt in Middelburg

Aangehouden

Raadsvoorstel (aangepast) Bestuurlijke fusie JB West en Intervence

Het college besluit het bijgevoegd aangepast raadsvoorstel te verzenden aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie Motie publiceren gemeentelijke informatie

Het college besluit het memo actieve informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie Jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 Ruimtelijke Kwaliteit

Het college besluit:

 1. Het bestuurlijk verslag Ruimtelijke Kwaliteit over de jaren 2017, 2018 en 2019, waaraan de jaarverslagen van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit over deze jaren als bijlagen zijn toegevoegd, vast te stellen.
 2. De gemeenteraad hierover middels bijgaande memo te informeren.

Memo actieve informatie Uitvoering motie SP, PvdA, Onderdijk en D66 - vrij te laten bedrag bijstand (raad 11-03-2021)

Het college besluit de gemeenteraad met bijgevoegde memo actieve informatie te informeren over de uitvoering van de motie SP, PvdA, Onderdijk en D66 - vrij te laten bedrag bijstand (raad 11-03-2021).

Memo actieve informatie "Jongeren Kleuren Middelburg"

Het college besluit de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde memo 'Jongeren Kleuren Middelburg'.

Beantwoording schriftelijke vragen SGP over onderhoudsniveau kademuren

Het college besluit de door de SGP gestelde vragen over onderhoudsniveau kademuren te beantwoorden door middel van de bijgevoegde brief.

Controllersrapportage 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de controllersrapportage 2020.
 2. Dit besluit ter informatie voor te leggen aan de Ondernemingsraad.
 3. De rapportage ter kennisneming te geven aan de Auditcommissie.