De besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2020.

Afrekening evenementensubsidie 2020 Middelburg Volkoren

Het college besluit

 1. Op grond van de artikel 49 van de Algemene Subsidieverordening Middelburg de eenmalige subsidie voor de organisatie van Middelburg VOLkoren 2020 vast te stellen op €3.603.
 2. De provinciale subsidie aan Middelburg VOLkoren 2020 vast te stellen op €3.603.
 3. In de beschikking een opmerking te maken over de toevoeging van het ontstane overschot aan de algemene reserve van de stichting.

Beantwoording ongevraagd advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Quick Scan Orionis Walcheren (Adlasz)

Het college besluit

 1. De Sociale Cliëntenraad Walcheren te antwoorden overeenkomstig bijgaande antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief ter informatie aan de gemeenteraad beschikbaar te stellen.

Bezwaarschrift tegen uitbreiden appartement Lange Noordstraat 41

Het college besluit conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften Middelburg het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit onder aanvulling van de ruimtelijke motivering in stand te houden.

Evaluatie pilot en regeling Duurzame Monumenten Coach

Het college besluit

 1. Tot het verlengen van de Pilot Duurzame Monumenten Coach voor de duur van het Interreg Europe project VIOLET, einddatum ultimo 2021, met een budgetruimte van maximaal € 40.000. 
 2. Voor de uitvoering van de Pilot Duurzame Monumenten Coach af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 3. Dat, indien door feitelijke omstandigheden de resterende periode in 2020 te kort blijkt om de voor 2020 geraamde uitgaven daadwerkelijk te kunnen doen, het restantdeel van de maximale budgetruimte per ultimo van de jaar niet vrijvalt in de algemene middelen maar beschikbaar blijft voor de pilot in 2021.

Evenementensubsidie 2020 Stichting Popwaarts

Het college besluit In te stemmen met het verzoek van stichting Popwaarts om de uitbetaalde evenementensubsidie 2020 van €3.000 in te zetten voor de organisatie van een activiteit in januari 2021.

Branchelijsten warenmarkt 2021

Het college besluit de branchelijsten voor de zaterdagmarkt, de warenmarkt op donderdag in Middelburg, de warenmarkt te Arnemuiden op vrijdag, de warenmarkt op woensdag te Nieuw- en St. Joosland zoals die in 2020 zijn gehanteerd ook weer voor 2021 te hanteren.

Raadsvoorstel Herziening Exploitatieopzet Rittenburg III

Het college besluit

 1. In te stemmen met de herziene exploitatieopzet Rittenburg III november 2020.
 2. De exploitatieopzet Rittenburg III november 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen met bijgaand raadsvoorstel.
 3. De raad voor te stellen het krediet aan te passen conform de herziene exploitatieopzet.
 4. De financiële gegevens in de exploitatieopzet geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Raadsvoorstel Aanpassing anterieure overeenkomst Waterpark Veerse Meer

Het college besluit

 1.  In te stemmen met de aanpassing van de anterieure overeenkomst Waterpark Veerse Meer zoals weergegeven in bijlage.
 2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij deze wijzigingen en hiervoor bijgaand raadsvoorstel naar de gemeenteraad te zenden.
 3. De financiële gegevens in het indicatief financieel overzicht geheim te houden en deze onder geheimhouding aan de gemeenteraad aan te bieden.

Memo actieve informatie nadere regels Wmo en Jeugd 2021

Het college besluit

 1. De nadere regels Wmo en Jeugd 2021 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2021
 2. De beleidsregels Wmo en Jeugd 2020 in te trekken per 1 januari 2021
 3. De nadere regels aan de raad te sturen ter kennisneming.

Memo actieve informatie 5e begrotingswijzigingen 2020 O.L.A.Z.

Het college besluit

 1. Kennis te nemen van de 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. en de kosten voor Middelburg ad € 102.000 te dekken uit de reserve voorziening afvalstoffenheffing.
 2. De bijgesloten actieve informatiebrief te verzenden aan de gemeenteraad.

Memo actieve informatie jaarwisseling 2020-2021

Het college besluit de raad te informeren door middel van de memo actieve informatie Jaarwisseling 2020-2021.