De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2021.

 1. Afsprakenlijst college van B en W, 16 februari 2021
 2. Besluitenlijst college van B en W, 16 februari 2021
 3. Parafenbesluiten
 4. Maatwerkvoorziening woningaanpassing
 5. Klacht over het ten onrechte en zonder toestemming verspreiden van informatie
 6. Voornemen voorbereiden bestemmingsplan 'Woningbouw Sportlaan Middelburg'
 7. Bezwaar tegen omgevingsvergunning voor bouwen 32 woningen in de Mortiere, fase 9D
 8. Renovatie veld 5 sportpark de Kruitmolen
 9. Bespreekpunten
 10. Raadsvoorstel Concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)
 11. Raadsvoorstel Nota grondbeleid 2021
 12. Raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging GGD Zeeland Veilig Thuis
 13. Memo actieve informatie Decembercirculaire Gemeentefonds 2020
 14. Memo actieve informatie Vergoeding extra aanpak zwerfafval 2021
 15. Memo actieve informatie Stand van zaken Plan van Aanpak gecontroleerde zorgoverdracht gecertificeerde instellingen
 16. Memo actieve informatie Voortgang Trekdijk, bestemmingsplanprocedure en planning
 17. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de onteigende en verhandelde Middelburgse Joodse huizen in de Tweede Wereldoorlog
 18. Jaarverslag 2020 samenwerking Belastingen
 19. Voortzetten platform Middelburgers.nl
 20. Overeenkomst Ontwikkelcombinatie Essenvelt + prijzen vrije kavels
 21. Beleidskader Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK)