De agenda van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 2021.

 1. Afsprakenlijst College van B&W, 26 januari 2021
 2. Besluitenlijst College van B&W, 26 januari 2021
 3. Parafenbesluiten
 4. Opdrachtverstrekking Wet Kinderopvang 2021
 5. Gezamenlijke brief VZG aan Ministerie EZK over effecten uitrol 5G
 6. Bezwaar tijdelijke leslokalen Aventurijn Griffioenstraat 34
 7. Afwijken inkoopbeleid voor twee vakapplicaties voor de inrichting van de toegang tot het Sociaal Domein
 8. In erfpacht uitgeven perceel grond op het Damplein
 9. Machtiging Belastingdienst/Toeslagen kinderopvangtoeslagaffaire
 10. Bespreekpunten
 11. Raadsvoorstel Statutenwijziging Stichting Beeldende Kunst Middelburg
 12. Raadsvoorstel Krediet voor reconstructie Kleverskerks Jaagpad
 13. Memo actieve informatie Initiatiefvoorstel samenhangend en duurzaam gemeentelijk accommodatiebeleid
 14. Memo actieve informatie Bouw 2 woningen Sloehavenstraat 24 - 26
 15. Terrassen Plein 1940 vervolg precario
 16. Installeren passantentellers