De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college en zij vertegenwoordigt de inwoners van Middelburg.

De ASD haalt haar informatie op in klankbordgroepen en betrekt op die wijze de Middelburgse inwoners voor informatie bij hun adviezen aan het college van B&W. De adviezen van de Adviesraad worden meegezonden met de stukken voor de gemeenteraad, zodat ook de gemeenteraadsleden alle adviezen kunnen nalezen en meewegen in hun besluit.

Ook wordt de ASD door de ambtenaren in een vroeg stadium betrokken bij te ontwikkelen beleid of uitvoeringstaken die het sociaal domein betreffen.

De taakvelden van de Adviesraad Sociaal Domein

  1. Jeugd en Onderwijs
  2. Mobiliteit en Toegankelijkheid
  3. Welzijn en Mantelzorg
  4. Werk en Inkomen
  5. Wonen en Leefomgeving