Woonservicezones

Gemeente Middelburg biedt woonservicezones voor ouderen en gehandicapten aan, in een doorsnee woonomgeving.

Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen zijn speciale voorzieningen nodig. De zogeheten woonservicezone is een wijk of een kern met allerlei typen woningen plus een of meerdere wooncomplexen met zorgwoningen. In dit wooncomplex wonen ouderen en/of gehandicapten die zorg nodig hebben, in ruime appartementen. Wonen, zorg, welzijn en diensten staan centraal in een woonservicezone.

Door dit soort woonvormen en het aanbod van zorgdiensten kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en zo lang mogelijk maatschappelijk actief blijven.

De gemeente Middelburg is verdeeld in negen gebieden, die ieder een woonservicezone vormen. Een kleine woonservicezone heeft één locatie met zorgwoningen. In grotere woonservicezones kan het aantal locaties van zorgwoningen oplopen tot zes.

Waaruit bestaat een woonservicezone?

Een woonservicezone bestaat uit:

Woningen

  • A-woningen: groepswoningen met 24 uur zorg. Deze woningen zijn vergelijkbaar met de huidige verpleeghuizen. Hier wonen mensen met (ernstige) beperkingen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
  • B-woningen: zelfstandige woningen met 24-uur zorg. Deze woningen zijn beschikbaar voor mensen met een zorgindicatie
  • C-woningen: zelfstandige woningen met mogelijkheid voor intensieve thuiszorg. Dit zijn woningen waar intensieve zorg kan worden geleverd. De woningen zijn ook beschikbaar voor mensen zonder een zorgindicatie.

Zorgkruispunt

Vanuit het zorgkruispunt wordt de zorg aan huis geleverd. Het zorgkruispunt is gevestigd bij een appartementencomplex met zorgwoningen. De zorg wordt niet alleen ter plekke geleverd, maar ook in de rest van de wijk.

Diensten

Diensten worden geleverd via het project buurtbedrijvigheid. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld vervoer naar en van activiteiten, een kapper en eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. De meeste diensten zijn ook beschikbaar voor anderen dan de bewoners van de zorgwoningen.

Welzijn

In de woonservicezone organiseert de Stichting Welzijn Middelburg het welzijn voor de hele wijk. In een grandcafé of welzijnsaccommodatie vinden allerlei activiteiten plaats door en voor wijkbewoners. U kunt dan denken aan creatieve workshops, bewegen voor ouderen, kooklessen, maar ook taallessen, ouder-en-kind-café, computerlessen. De welzijnsaccommodaties zitten midden in de woonservicezones en zijn voor iedereen makkelijk toegankelijk. Voor de activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Welzijn en diensten voor iedere Middelburger

Ook als je in een ‘gewoon’ huis woont, woon je in een woonservicezone. De gemeente Middelburg streeft naar een volledig aanbod van zorg, welzijn en diensten op wijkniveau. Dat wil zeggen dat de (welzijns)activiteiten en de diensten beschikbaar zijn voor alle inwoners. Het gaat hierbij om welzijn (culturele, recreatieve, sportieve activiteiten en dergelijke), maatschappelijk werk, ondersteuning bij sociale netwerken, mobiliteit en hand- en spandiensten, zoals hulp bij financiële administratie, klussendienst en maaltijden.