Planning woningbouw

De Planningslijst woningbouw wordt jaarlijks geactualiseerd naar aanleiding van opleveringen in het voorgaande jaar, wijzigingen in de planvorming en overeenkomsten met ontwikkelaars. Tevens kunnen nieuwe projecten worden toegevoegd.

Het woningbouwprogramma is gebaseerd op het bestaande woonbeleid dat is vastgesteld in de Woonvisie 2010-2015, de herijkte Kwaliteitsatlas, het beleid in het kader van de woonservicezones, de prestatieafspraken met de corporaties en de concept Zeeuwse Provinciale Bevolkings- en huishoudenprognose 2012.

De planningslijst is een instrument om het woningbouwprogramma vast te leggen en te toetsen op beleidsdoelen. Het doel is ook om met de provincie en de buurgemeenten het gemeentelijke woningbouwprogramma af te stemmen in het kader van de regionale woningbouwplanning.

Met deze planningslijst geeft de gemeente Middelburg aan waar de prioriteiten liggen in de komende tien jaar. Concentrerend op de grotere projecten (>100 woningen) worden in de komende 5 jaar de projecten Mortiere en Rittenburg geprioriteerd, waardoor er voor de woonconsument een divers aanbod evenwichtig verdeeld over de stad beschikbaar komt. De onzelfstandige zorgwoningen zijn in een aparte planningslijst Zorgwoningen gezet. Met zorgwoningen worden in dit geval bedoeld A-woningen: groepswoningen met 24-uurs (onplanbare) zorg, onzelfstandig/intramuraal. De reden hiervoor is dat zorgwoningen geen zelfstandige wooneenheden zijn en derhalve ook niet meetellen bij de regionale woningbouwafspraken.