Wijkoverleg Middelburg Zuid 22 november 2018

De notulen van het wijkoverleg Middelburg Zuid, gehouden op 22 november 2018.

 • Vergadering van: 22 november 2018
 • Voorzitter: Sonay Peksert
 • Plaats: Palet, Middelburg-zuid, grote zaal   Secretaris: Iris Leewens
 • Aanvangstijd: 20.00 uur
 • Penningmeester: Paul Karelse
 • Activiteiten coördinator: Anneke Hartman

Aanwezig

 • Namens gemeente Middelburg: Chris Dekker( Wijkwethouder) en Rianne van Iwaarden (Wijkmanager).
 • Namens politie Zeeland: Ko de Jonge (wijkagent Zuid)
 • Namens VWG: Wim Geertse
 • Namens IOP-Zuid: Wim Engels (MATSER), Mariska Burgers(SWM).
 • Bewoners: Dhr. J.W. van Akkeren, dhr./mevr. E.L. Boone, mevr. M. Burgemeester, dhr./mevr. M.P. Dekker, mevr. C.J Doorn- Roosenburg (LPM), dhr. R. van Eijkelenburg (D66), dhr. R. Geiger, mevr. L.C. de Heer, mevr. A.J. Heijmans, dhr. C.M. Hendrix, dhr. A. v/d Horst, mevr. C.E. v/d Horst, mevr. H. Joosse, mevr. M. Karelse, mevr. M. Luijben, dhr. J. Meijer, mevr. J. Molenaar-Slagter, mevr. G. Mouwrik, dhr./mevr. J. Onderdijk, dhr. J. Pasman, dhr. C. Roose, mevr. P. de Ruiter(Groen Links), dhr. H. Saaman, dhr. C.J.A. Schrauwen, dhr./mevr. M. Sewpal, dhr./mevr. W.G.M. Smolders, mevr. E. Tadema, dhr./mevr. Tollenaar, dhr. D.J. Vaneveld, dhr. J.B. Wight.
 • Afwezig met kennisgeving: Dhr. R. Blom(Woongoed), Dhr. G. Dellebeke(denktank), Dhr. A Kunst, Dhr. J den Ouden.

Opening door de voorzitter

Voorzitter Sonay Peksert opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vanwege de zenuwen behandelt Sonay in beginsel de agendapunten niet op volgorde en verontschuldigt zich daarvoor.

In deze notulen worden de agendapunten in volgorde van de opgestelde agenda opgeschreven, tenzij anders vermeldt.

Mededelingen

 • Consumptie: Er is koffie, thee en frisdrank vrij beschikbaar voor iedereen, als er in de pauze behoefte is aan een alcoholische consumptie dan is dat voor eigen rekening.
 • PresentielijstEr wordt gevraagd om niet te vergeten de presentielijst te tekenen.
 • Vuurwerkvrije buurt: Op alle tafels ligt een mail die St. Wijkteam Middelburg-zuid heeft gekregen van de Gemeente Middelburg met de vraag of er behoefte is aan vuurwerkvrije zones in de wijk en tevens de vraag of er wijkbewoners hier op eigen initiatief voor willen zorgen. Sonay verzoekt om dit in de pauze aan het Wijkteam door te geven of hier behoefte aan is.
 • Vacatures voor Stichting Wijkteam Middelburg-zuid: Stichting Wijkteam Middelburg-zuid kan nog meer leden gebruiken voor het bestuur, daarom ligt er ook op alle tafels een vacature-lijst die bij interesse ingevuld en afgegeven kan worden bij het Wijkteam.

Vaststellen agenda

Vanwege de kans dat wijkagent Ko de Jonge op elk moment opgeroepen kan worden wordt agendapunt 6 als eerste behandelt.

Vragen aan de wijkagent en de Bijzonder Opsporingsambtenaren (Handhaving)

De wijkagent vindt de vraag van de Gemeente Middelburg over de vuurwerkvrije zone zeer interessant en zal afwachten hoe dit verder wordt opgepakt.

Vraag 1: Wat kunnen we verwachten van handhaving in de vuurwerkvrije zone?

 • Wijkagent: Afwachten wat er wordt besloten door de Gemeente, maar er zijn hoe dan ook te weinig wijkagenten om dit in de gaten te houden.
 • Opmerking bewoner: er wordt nu al vuurwerk af gestoken, misschien doorsturen naar bureau Halt of bekeuren.
 • Wijkagent: de daders zijn meestal al weg, voordat de politie ter plaatse is, maar er wordt in de gaten gehouden.
 • Wijkwethouder: het is de bedoeling dat de wijkbewoners zelf nadenken over een vuurwerkvrije zone en hiervoor het initiatief nemen om dit voor elkaar te krijgen ze kunnen hierbij steun krijgen van de Gemeente Middelburg.
 • Wijkmanager: Handhaving blijft een lastig punt in verband met het tekort aan mankracht. Het is sowieso verboden om buitenom oudjaar vuurwerk af te steken. Op oudjaarsavond mag je vuurwerk afsteken tussen  18.00-2.00 uur.
 • Op de opmerking vanuit het publiek dat het tekort aan mankracht ook bij de politiek ligt, laat Rianne de politici die aanwezig zijn in de zaal,  zich voorstellen aan het publiek.

Terugkerende klacht: Auto’s die in de in bocht van de Prinsenlaan/Spinhuisweg geparkeerd staan, de wijkagent meldt dat de BOA’s daar met regelmaat kijken en bekeuren.

Vraag 2: Er is regelmatig aangifte gedaan van diefstal bij het volkstuinen complex zuid 2, wat gebeurt er met de aangifte? En is het bekend dat er bij de ingang van de volkstuinen regelmatig auto’s staan met jongeren?

 • Wijkagent: zodra het gaat om een strafbaar feit is de politie verplicht om deze aangifte op te nemen, vervolgens wordt er een verplicht onderzoek gedaan. In andere gevallen gaat het naar de officier van justitie en die bepaalt vervolgens wat er met de aangifte wordt gedaan.
 • De jongeren die met hun auto’s bij de ingang staan van de volkstuinen zijn bekend, ook hier geldt dat er alleen iets gedaan kan worden als er een strafbaar feit wordt gepleegd.

Vraag 3: Regelmatig staan er auto’s, geparkeerd voor de uitgang van de parkeergarage van de appartementen Resident en Gouverneur aan de Rentmeesterlaan kan hier meer op gehandhaafd worden?

 • De wijkagent heeft het genoteerd en zal het doorgeven aan de BOA’s.

Vraag 4: In de actiepuntenlijst staat “fietsroute meiveld bekijken” vermeldt, misschien is het wenselijk om nog een fietsroute te maken?

 • Wijkwethouder: dit kan besproken worden met de Verkeerswerk groep en St. Wijkteam Middelburg-zuid.
 • VWG: is al eerder aan de orde geweest en volgens de gemeente zou het niet kunnen.
 • Suggesties van de wijkbewoners: het pad langs het Cruijf Court een fietspad maken, na schooltijden het voetpad tijdelijk als fietspad te gebruiken.
 • Wijkmanager: Fietsen in het Meiveld blijft terugkomen. In het nieuwe jaar zal hier  aandacht aan besteed worden en zal er worden geprobeerd de scholen erbij te betrekken. Dit wordt een nieuw actiepunt op de lijst.

Terugkerende klacht: fietsen op de stoep bij de winkels, de wijkagent meldt dat de BOA’s bezig zijn geweest om het probleem te bekijken en ook wordt er regelmatig bekeurd er is dus aandacht voor.

Vraag 5: Wanneer is de volgende wijktijd? En loopt dat goed?

 • Wijkagent: het loopt goed. Vragen die tijdens deze wijktafel gesteld worden kunnen dan ook gevraagd worden, zodat je niet speciaal hoeft te wachten tot de volgende wijktafel en kan er misschien sneller actie worden ondernomen.
 • De volgende Wijktijd is Dinsdag 18 december om 14.00, ongeveer twee weken van tevoren wordt het via de media bekend gemaakt.
 • Note van de secretaris: bij het vrijgeven van de notulen is de Wijktijd al geweest.

Verslag van het wijkoverleg van 7 Juni 2018

Dhr. Geiger miste zijn naam bij de aanwezigen in de notulen.

De secretaris antwoordt dat zij de volgende keer beter zal op letten bij het schrijven van de notulen.

Naar aanleiding van de actielijst

Verlichting van het fietspad langs de Schroeweg is gerealiseerd.

De aandachtspunten

 • nieuw aandachtspunt: fietsroute van Statenlaan naar scholen Middelburg-zuid via meiveld
 • De oude blijven van kracht.

De notulen worden met dankzegging aan de secretaris, Iris Leewens goedgekeurd.

Voorstellen bestuursleden Stichting Wijkteam Middelburg-zuid

 • Voorzitter Sonay: ondanks niet woonachtig in Middelburg-zuid , voelt zich wel betrokken met deze wijk en hoopt door middel van de Stichting zich meer in te kunnen zetten voor de bewoners van Middelburg-zuid.
 • Secretaris Iris: is geboren in deze wijk en sinds 1988 weer woonachtig in Middelburg-zuid. Heeft in het verleden zich ingezet bij de voormalige wijkvereniging. Hopelijk kunnen we met deze Stichting weer wat leven in de wijk creëren in de vorm van activiteiten.
 • Penningmeester Paul: ook al jaren woonachtig in de wijk zal zich actief inzetten om er voor te zorgen dat de subsidies geregeld worden en voor het werven van de sponsors.
 • Ouderenwerker voor OCM Anneke: behoeft zich eigenlijk niet voor te stellen, want zij is alom bekend in de wijk en zorgt voor de activiteiten voor het OCM tegenwoordig samen met Optisport.

Vraag: Wat is de reden van het wijkteam om een stichting te worden?

 • St. Wijkteam: de hoofdreden is om meer activiteiten te kunnen organiseren in de wijk en dat kan alleen als stichting of vereniging. Het wijkteam heeft gekozen voor een stichting, omdat er dan geen contributie gevraagd hoeft te worden aan de wijkbewoners en de financiering voor de activiteiten geheel door de stichting gedaan wordt middels subsidies en/of sponsoring.

Evaluatie IOP-Zuid

Om een korte evaluatie te geven over IOP-zuid het Informatie en Ondersteunings Punt in het Palet zijn Mariska Burger(SWM) en Kees Boeij (MATSer en vrijwilliger bij IOP-zuid) uitgenodigd.

Mariska legt uit dat het IOP-zuid een initiatief was van het Wijkteam. De vrijwilligers Kees Boeij en Wim Engels die het IOP bemensen zijn ingezet door SWM. Vervolgens legt Mariska nogmaals uit waar IOP-zuid voor dient en geeft daarna het woord aan Kees Boeij.

Kees Boeij vertelt op zijn beurt dat er zeer weinig mensen het IOP-zuid bezocht hebben, het feit dat het Wijkteam huis aan huis hebben geflyerd om meer reclame te maken heeft heel even geholpen. De pilot loopt tot 1 maart, maar de inspanning die geleverd wordt is helaas niet rendabel.

Opmerking 1: De drempel om naar het IOP te gaan is nog steeds te hoog, hoe kan dat?

 • Kees: Waarschijnlijk wordt er nog steeds getracht zichzelf te redden en hulp te vragen in eigen omgeving.

Opmerking 2: Bij deze een rectificatie op de uitleg van Mariska: het IOP is een visie van de denktank en het wijkteam is de uitvoerder ervan.

Vraag: Hoe is het Wijkteam aan de naam IOP gekomen, want deze naam heeft nog steeds geen bekendheid.

 • Secretaris: De naam is gekozen naar de functie die het IOP zou moeten hebben om ondersteuning te bieden voor elke zorgvraag die een wijkbewoner heeft voor zichzelf of voor een ander.

Vraag: Hoe zit het met de samenwerking over de zorg tussen de Gemeentes Middelburg, Veere en Vlissingen?

 • Wijkwethouder: Er is een discussie gaande over de functie van Porthos en de verschillende Gemeentes zijn aan het evalueren hoe de zorg voor de bewoners zo optimaal mogelijk gegeven kan worden. Daarbij wordt gedacht om in ieder wijk een zorgloket te hebben, zoals het IOP-zuid.

Tot slot laat de voorzitter weten dat als je een hulpvraag hebt de naam geen drempel behoort te zijn.

Aanvragen wijktafelbudget

Er zijn geen aanvragen binnengekomen voor het wijktafelbudget of de groencheque.

De penningmeester vermeldt nog extra dat er niets verandert in de aanvraag voor het wijktafelbudget of de groencheque, ondanks dat het wijkteam een stichting is geworden.

Rondvraag

Vraag 1: Recentelijk is het voorgekomen dat er in het Palet een reanimatie nodig was met de AED.

 • In de wijk zijn 3 AED’s, waarvan 2 binnen (Palet en Lidl) en sinds kort 1 buiten in de Erasmuswijk. Is het mogelijk om nog een AED buiten te hangen?
 • Wijkmanager: goede vraag, er kan een aanvraag gedaan worden via het wijkbudget ook loopt er een actie via het Rode Kruis.
 • Bewoner: de AED zou ook aan de woningen van de SVRZ bevestigd kunnen worden, maar wil het in verband met de veiligheid dit graag met het wijkteam bespreken.
 • Stichting Wijkteam Middelburg-zuid zal hier zeker aandacht aan geven.

Vraag 2:  Er gaan geruchten dat het stuk gras tussen de apotheek en de school gebruikt gaat worden als uitbreiding voor meer parkeerplaatsen. Klopt dit?

 • Wijkmanager: voor zover bekend klopt dit niet, maar zal proberen na te gaan waar het gerucht vandaan komt.

Vraag 3:  Hoe zit het met Essenvelt?

 • Wijkwethouder: de beroepsprocedure loopt nog, maar hopelijk in het voorjaar van 2019 zal er een uitspraak over zijn.

Sluiting blok 1: Algemeen

Het eerste blok wordt gesloten en na een pauze van ±15 minuten gaan we door met het thema: Stichting Wijkteam Middelburg-zuid

Thema blok: Stichting Wijkteam Middelburg-zuid

Tijdens dit gedeelte probeert het bestuur van Stichting wijkteam Middelburg-zuid te achterhalen wat de wijkbewoners willen en/of verlangen van deze nieuwe Stichting.

De bewoners konden hun mening en/of gewenste activiteit op een post-it briefje zetten en vervolgens opplakken op 1 van de 5 grote vellen die de Stichting op heeft gehangen met de volgende vragen:

 1. Wat verwacht u van stichting wijkteam Middelburg-zuid
 2. Hoe weet u ons te vinden?
 3. Aan welke activiteit(en) heeft u behoefte?
 4. Hoe vaak verwacht u een activiteit van stichting Wijkteam Middelburg-zuid? 1x per kwartaal, 1x per half jaar, 1x per jaar
 5. Moet de papieren nieuwsbrief blijven?

Wat hier uit is gekomen en wat er gerealiseerd kan worden zullen wij op de volgende Wijktafel meedelen.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng.