Verslag verdiepende commissie Waterpark Veerse Meer

Verslag van de vergadering Verdiepende commissie Waterpark Veerse Meer, gehouden op 18 september 2019, bij Waterschap Scheldestromen te Middelburg, aanvang 19.30 uur.

 • Aanwezig: Mevrouw C. Doorn-Roosenburg (wethouder gemeente Middelburg), C. Simons (wethouder gemeente Middelburg), de heer K. Dingemanse, mevrouw L. Janse, de heer G. Vonk (Driestar), mevrouw K. Venema (gemeente Middelburg), Ad van den Kieboom (gemeente Middelburg), mevrouw P. Sterk (SP), de heer Geelhoed (omwonende), De heer Raats (inwoner Lewedorp), de heer Bartels (inwoner Arnemuiden), de heer Van de Kreeke (geluidsbestand 0:44:12), mevrouw De Pagter (inwoner Arnemuiden, geluidsbestand 1:12:32), mevrouw Donkers, mevrouw Schroevers, de heer Algra, De heer Lijmbach (inwoner Lewedorp) (geluidsbestand 1:49:35), de heer Hilhorst en vele anderen.
 • Voorzitter: De heer P. Kraan
 • Dagvoorzitter: De heer J.P.M. Alberse
 • Notulen: A. Smakman (Notuleerservice Nederland)

1. Welkom door voorzitter commissie Ruimte Piet Kraan

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De heer Dingemanse krijgt de gelegenheid de petitie aan te bieden aan de wethouders Doorn en Simons.

a. Overhandigen petitie aan wethouders Doorn en Simons door Karel Dingemanse

De heer Dingemanse leidt de overhandiging van de petitie in. De petitie is getekend vanaf 7 juni 2019 met 13.149 handtekeningen. Er zijn terechte zorgen over de komst van een nieuw vakantiepark in Arnemuiden. Arnemuiden is een stadje met een rijke geschiedenis, het ligt dicht bij de stranden, dichtbij het Veerse Meer, dichtbij de natuur. Maar hoe wordt een park gebouwd met aandacht voor de natuur, de veiligheid en hoe wordt rekening gehouden met de leefomgeving in Arnemuiden? Het is aan de natuurorganisaties, Driestar en de gemeente Middelburg om de kwaliteit rondom het Veerse Meer te waarborgen. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren op het minder fraaie Waterpark Veerse Meer. Tegelijkertijd roept de heer Dingemans op niet alleen naar de economische belangen te kijken, maar vooral naar de maatschappelijke impact. Dit zal een hele uitdaging worden. De opgehaalde handtekeningen staan voor een gebied aan het Veerse Meer wat gekoesterd moet worden. Maar ook is er actiegevoerd voor de verkeersveiligheid in de kern van Arnemuiden. De heer Dingemans heeft de perceptie dat de verkeerproblematiek de afgelopen maanden de nodige aandacht heeft gekregen. Er wordt nu in ieder geval nagedacht over infrastructurele maatregelen die de komende decennia voldoende veiligheid zullen moeten bieden. Aandacht voor het gebied en de
verkeersveiligheid had er wellicht zonder deze petitie anders uitgezien. De heer Dingemans dankt voor de aandacht en overhandigt de petitie.

Wethouder Simons memoreert dat de heer Dingemans en hij elkaar regelmatig hebben gesproken. De wethouder vindt het heel goed dat mensen over het verkeer en de natuur hun zorgen kenbaar maken. De raad zal de petitie meenemen in het hele participatieproces. De wethouder is het eens dat het te druk is. Dit is zijn conclusie na een bezoek aan het winkelcentrum en gesproken te hebben met de bewoners. De wethouder zal zich hardmaken om hier een goede oplossing voor te vinden. In een later stadium komen de onderzoeksresultaten en zullen deze worden geanalyseerd. Ook de natuurlandschappelijke waarden zullen gezamenlijk met Driestar worden opgenomen.

De voorzitter dankt de heer Dingemans voor zijn tijd en energie.

B. Inspraak door mevrouw Lilian Janse

De voorzitter geeft mevrouw Janse de gelegenheid voor de inspraak.

Mevrouw Janse beleeft rust, ontspanning, gezelligheid, plezier en watersport samen met haar gezin aan het dagrecreatieterrein Oranjeplaat. Bijna aan het water zetten zij hun caravan neer en genieten de hele dag van een vrij uitzicht over het Veerse Meer. Zij zijn niet de enigen: jong en oud genieten op dit terrein. De mensen komen overal vandaan: Walcheren, Zuid-Beveland, Brabant en zelfs België en Duitsland. De Belgische bezoekers hebben er soms 1,5 uur rijden voor over om te genieten van dit eenvoudige, maar prachtige recreatieterrein. Wanneer er voldoende wind is, komen windsurfers in groten getale met hun uitrusting. Deze plaats is ook geliefd bij mensen met een zeil- of motorboot. De houten trailerhelling is ideaal om een klein bootje te water te laten. Er is ruime parkeergelegenheid bij de trailerhelling, zodat ook grotere groepen gebruik kunnen maken van dit recreatieterrein. Vanaf het moment dat bekend werd het Waterpark Veerse Meer grootschalig mocht uitbreiden, heeft mevrouw Janse diverse raadsleden uit Middelburg gesproken en hen verteld over dit mooie en geliefde recreatieterrein. Het blijkt dat bij veel raadsleden dit terrein niet bekend is. Mevrouw Janse vraagt of de commissieleden weten dat er een windsurfspot binnen de gemeentegrenzen is wat heel geliefd is. De plannen van Driestar baren alle gebruikers van dit terrein grote zorgen. Men is bang dat dit het einde betekent van dagrecreatieterrein Oranjeplaat. In de PZC stond dat Driestar grootscheeps wil gaan graven, dwars door dit terrein heen, om tussen de vakantiehuizen een landschap te creëren van schorren en slikken. Mevrouw Janse roept op aandacht te besteden aan dagrecreatieterrein Oranjeplaat; voor de eigen Zeeuwse bevolking die ook vlak bij huis wil recreëren; het is een oproep voor behoud van een geliefd terrein voor rustzoekers, watersporters, jongeren, gezinnen en ouderen, omdat er op Walcheren geen alternatief voor dit terrein is.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn voor mevrouw Janse en dankt haar voor haar bijdrage. De voorzitter geeft het woord aan de heer Alberse, de gespreksleider van deze commissievergadering.

2. Toelichting stand van zaken en procedure door Wethouder Chris Simons

De heer Alberse geeft een korte introductie over zichzelf. Hij helpt gemeenten en belangengroepen om op een democratische manier tot een goede beslissing te komen. De heer Alberse heeft lange tijd in Dieren (Gelderland) gewoond. Hij was daar actief in een wijkcentrum en later in de gemeente Rheden raadslid en 8 jaar wethouder. Dit heeft hij met veel plezier gedaan. Hierna was hij burgemeester in de gemeenten Lingewaal (Betuwe) en, tot vier jaar geleden, Lange IJsselstreek (Achterhoek). Hij heeft toen gekeken waar zijn passie lag en kwam erachter dat het is om samen met inwoners, met belangenorganisaties, met gemeenten, ambtenaren, raadsleden, wethouders in ingewikkelde kwesties tot een goede besluitvorming en het onderhavige proces te komen. Sinds die tijd werkt de heer Alberse regelmatig voor ProDemos, het Huis voor democratie en rechtstaat. Hij is inmiddels bij ca. 30 gemeenten geweest om te trainen, te oefenen, te zoeken en te kijken hoe het vertrouwen tussen de overheid en inwoners, bedrijven en organisaties te versterken. Via ProDemos kwam de heer Alberse in contact met de gemeente Middelburg. In het voortraject van deze avond heeft hij meegedacht over de opzet van deze avond en mag deze ook leiden. De heer Alberse noemt dat het democratisch gesprek: hoe kun je op een democratische manier met elkaar praten? in een artikel las de heer Alberse de mooie term ‘het uitgestelde oordeel’. In deze tijd is men geneigd – ook de heer Alberse – om heel snel iets ergens van te vinden. Dit levert heftige debatten ook in de politiek op. Maar wanneer de emoties zijn gezakt, blijken de aanvankelijk grote verschillen overbrugbaar te zijn; is er begrip voor de verschillende standpunten; kun je verder komen wanneer je jezelf verdiept in het standpunt van de ander. Dit is in de politiek, maar ook samenleving-breed. Daarom probeert de heer Alberse te werken vanuit democratische waarden: eerlijk zijn, zorgvuldig zijn en respect hebben voor de minderheid. Het klinkt logisch, maar het is niet altijd zo makkelijk. De heer Alberse zal proberen deze avond op deze manier te leiden. Hij roept op, vóór het bepalen van een standpunt, de goede vragen te stellen en dat men zich verdiept in waarom dingen soms zijn zoals ze zijn (of lijken te zijn). Het is niet voor niets dat de naam van de commissie ‘Verdiepende commissie’ is: je wilt de diepte in en snappen hoe het zit en op basis van die informatie uiteindelijk tot een oordeel komen. De gemeenteraad moet uiteindelijk de beslissing nemen. De gemeenteraad heeft een, volgens de heer Alberse, mooie nota geschreven: de participatiecode. Tegelijkertijd is het toepassen van een andere orde. In alle gemeenten waar de heer Alberse komt is er die zoektocht om op een goede manier inwoners te betrekken. Er is een oprechte wens, maar hoe doe je dat dan? Daar zijn veel mogelijkheden voor waarover de heer Alberse graag in gesprek gaat.

De heer Alberse neemt de aanwezigen mee in de opbouw van de avond. Allereerst is het doel tot een gelijk niveau van informatie te komen. Dus zo feitelijk mogelijk te zien en te snappen hoe het in elkaar zit met betrekking tot het Waterpark Veerse Meer. Wethouder Simons en de heer Vonk (Driestar) zullen dit toelichten. Er is mogelijkheid tot vragen stellen. Na de pauze zal er gesproken worden over het proces, ‘hoe nu verder?’. Er zijn in de ontwikkeling van het park nog heel veel stappen te maken. Wat zijn voor de raad en inwoners belangrijke factoren voor de inrichting van dit proces om tot een open en eerlijk proces te komen?

Allereerst is het belangrijk elkaar beter te leren kennen. Gezien het grote aantal aanwezigen zal niet iedereen apart worden voorgesteld. De aanwezigen krijgen de opdracht in 3 minuten tijd kennis te maken met iemand die men niet kent. Vervolgens is gevraagd wie van de gemeente aanwezig is en wie van Driestar; vervolgens wie inwoner van Arnemuiden is, inwoner van Middelburg. Daarna wie ambtenaar is van de gemeente, provincie, wie van het waterschap (de gastheer van deze avond); bedrijven.

De heer Alberse benoemd dat er van deze avond geluidsopnamen en een schriftelijk verslag worden gemaakt, zodat eenieder dezelfde informatie heeft.

De heer Alberse noemt de brief die mevrouw Manro aan de gemeente heeft gestuurd met hierin een groot aantal vragen. Deze komen voor een deel aan de orde. De vragen die niet aan de orde komen, zullen na afloop mondeling of schriftelijk worden beantwoord door de gemeente.

De heer Alberse vraagt wie de aanwezigen graag aanwezig hadden willen zien. De Zeeuwse Milieufederatie, natuurorganisaties of een organisatie aangaande verkeersveiligheid worden genoemd.

De heer Alberse gaat in gesprek met wethouder Simons.

Wethouder Simons geeft een korte introductie over zichzelf. Wethouder Simons is sinds 2011 wethouder van gemeente Middelburg. Naast dit project heeft hij infrastructuur, sociale zaken, stadspromotie, recreatie & toerisme in zijn portefeuille.

De heer Alberse vraagt wat de wethouder over vier jaar bereikt zou willen hebben ten aanzien van het waterpark. Wethouder Simons wil graag dat er een doorontwikkeling van het waterpark heeft plaatsgevonden, waarin – dit wordt het groene, blauwe en het rode genoemd – de natuur, de bungalows, de infrastructuur, alles, op een goede manier met de inwoners en alle belanghebbenden gerealiseerd zal kunnen worden. Het is namelijk nog maar de vraag of de doorontwikkeling van het park over vier jaar al gerealiseerd is. Dit is afhankelijk van de verschillende processen die doorlopen moeten worden.

De heer Alberse heeft begrepen dat het vorige park failliet is gegaan en dat de gemeente er mee in haar maag zat. Voelde de wethouder zich daar ook verantwoordelijk voor? Wethouder Simons bevestigt dat de gemeente zich daar zeker verantwoordelijk voor voelt. Niet alleen vanwege haar eigen positie, maar in belangrijke mate ook omdat het park in ontwikkeling was en verschillende ondernemers de dupe zijn geworden van het faillissement. De doelstelling van de gemeente was versterking van camping De Witte Raaf. Deze moest kwalitatief verbeteren, ook op het gebied van brandveiligheid. Zij wilden huizen en chalets erbij bouwen. De gemeente wilde dit combineren met centrale voorzieningen. Na het faillissement is samen met de curator gezocht of er partners waren die de doorontwikkeling met de voorwaarden die de gemeente stelde (werken met regionale partners, zorgen voor centrale voorzieningen, kwalitatief goed landschappelijk ingericht). Er is een bidbook gemaakt door de curator. Dat betekende ook dat mensen die daar een huis, een jaarplaats hebben, mochten blijven en werden afspraken aangaande de exploitatie gemaakt. In de tussentijd is aan de hand van het bidbook gekeken of het complete plan verkocht kan worden. Dat is met hick ups gelukt, waarbij Driestar het park zal doorontwikkelen onder de voorwaarden gesteld door de gemeente.

De heer Alberse memoreert de woorden van de heer Simons naar aanleiding van de petitie dat hij het serieus neemt en het verkeersprobleem erkent. Was wethouder Simons geschrokken van het aantal handtekeningen? Wethouder Simons is juist blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om ook bij deze ontwikkeling hun mening te geven. Het is aan de gemeente om de uitgangspunten uit de petitie duurzaam in te kunnen passen en een goed antwoord te kunnen geven op de uitgangspunten van de petitie. Het is geen blanco blad, maar een bestand recreatiepark wat in de leidende gebiedsvisie een hotspot is voor recreatie. De Veerse Meer is een aandachtsgebied en het doel is in belangrijke mate een nieuwe economie, ook toeristische economie, in Zeeland te brengen. Dat is wat de gemeente met Driestar wil bereiken.

De heer Alberse vraagt of dit te verenigen is: kan economische ontwikkeling verenigd worden met ecologische ontwikkeling? Dit is in het algemeen in de samenleving een vraagstuk. Wethouder Simons is er zeker van dat dit te verbinden is. Net werd al gezegd dat deze avond de natuurorganisaties werden gemist. Dat is zonde. Aan de andere kant hebben er inmiddels een aantal expertmeetings plaatsgevonden met Natuurmonumenten en ZMF over deze ontwikkeling. Deze organisaties kijken aan de voorkant helemaal mee. Voor Zeeland is van belang dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het Veerse Meer gewaarborgd blijft; dat het park toegankelijk is. Naast de ecologische inpassing moet er goed overleg zijn met de verschillende partijen. Vorig jaar is de Kustvisie met elkaar afgesproken. In analogie van de Kustvisie heeft gemeente Middelburg gezegd ook dit traject te zullen doen.

De heer Alberse benoemt de zogezegde anterieure overeenkomst tussen de gemeente en Driestar. Wat is de inhoud van deze overeenkomst? Wethouder Simons zegt dat het in belangrijke mate een overeenkomst is waarin, naast de intenties, is beschreven dat om te komen tot een bestemmingsplan er werk door de gemeente uitgevoerd moet worden door ambtenaren. Zij moeten het voorbereiden, tekeningen maken, MER-onderzoek (Milieu Effect Rapportage) uitvoeren. Deze werkzaamheden worden door Driestar betaald. De richting is duidelijk: de gemeente wil meewerken als het realiseren van het nieuwe park. Dit voorstel heeft het college aan de gemeenteraad gedaan en dit voorstel is aangenomen.

De overeenkomst heeft betrekking op het grotere gebied. Wat Driestar nodig denkt te hebben om het landschappelijk goed in te passen, maar ook dat er een gezonde exploitatie is. In Zeeland is dit het enige park waar men niet met 300 huiseigenaren te maken heeft: Driestar blijft eigenaar van alle huisjes en heeft dus een exploitatie nodig om constant te kunnen investeren in die woningen. Om open en transparant te kunnen zijn is dit plan in oktober 2018 daarom niet als serie deelplannen, maar als een totaalplan aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Het vigerende bestemmingsplan is van 2014. Met de ontwikkeling van het waterpark zijn destijds aantallen van bijvoorbeeld huizen, chalets, ligplaatsen in de haven benoemd. Er waren afgerond 1300 eenheden (8000 bedden) mogelijk.

De heer Alberse geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

De heer Geelhoed (omwonende) vraagt waarom er niet gekozen is voor het betalen van leges om zo de kosten van de gemeente te dekken. Wethouder Simons zegt dat Driestar leges betaald, dit is ook beschreven in de anterieure overeenkomst. Deze dekken de plankosten en de realisatie daarvan. Ad van den Kieboom geeft aan dat leges worden betaald bij de aanvraag van een bouwvergunning. Bij wijziging van een bestemmingsplan in het kader van een bouwplan is een gemeente verplicht haar kosten te verhalen. Dit kan op verschillende momenten. Een is vooraf, zoals nu is gebeurd. Dit zijn de kosten te maken voor de planontwikkeling en behoren nog niet tot de kosten die middels de leges verhaald worden. De heer Alberse benoemt dat de inhoud van de anterieure overeenkomst op de website van de gemeente staat.

De heer Braats (inwoner Lewedorp) memoreert dat de gemeente geld had geïnvesteerd in het park wat failliet is gegaan. Heeft de gemeente nu ook financiële belangen? Wethouder Simons ontkent dit. Er is voor 80% schoon schip gemaakt. De gemeente was een belangrijke eigenaar van de oude gronden van het waterpark; Driestar neemt deze gronden over. De curator wikkelt op dit moment het faillissement af. Bij een deel daarvan is de gemeente financieel betrokken. Dit betreft o.a. niet betaalde toeristenbelasting. De heer Braats stelt een verdiepende vraag aangaande de oorsprong van het plan. Het aantal woningen is verhoogd van 600-800 naar 950. Er is gekeken naar de exploitatie, maar hoe is de bepaling van het aantal woningen voor zo’n groot park tot stand gekomen? Wethouder Simons zegt dat de gemeente hier nu nog mee bezig is. Er wordt een MER-onderzoek gedaan. In het vigerende bestemmingsplan uit 2014 zijn al 1300 eenheden vastgelegd. Driestar heeft aangegeven voor de exploitatie heeft minimaal 800 grondgebonden woningen nodig heeft. Tegelijkertijd heeft Driestar gezegd dat het belangrijk is te kijken wat er in het landschap past. Dat vond de wethouder de heel belangrijke opmerking.

Mevrouw Sterk (SP) wil benadrukken dat de gemeenteraad niet unaniem heeft ingestemd met het plan. Daarnaast is mevrouw Sterk benieuwd wat er verstaan wordt onder ‘1300 eenheden’. Wethouder Simons geeft aan dat dit jaarplaatsen kunnen zijn, maar ook huizen, caravans / tenten en boten. Maatstaf is: waar kan de gemeente toeristenbelasting over heffen?

De heer Bartels (inwoner Arnemuiden) heeft in het bestemmingsplan gelezen dat er maximaal 180 recreatiewoningen zijn genoemd. Verder staan er veel ligplaatsen en toeristische standplaatsen, dat zijn geen eenheden in de zin van recreatiewoningen. De heer Bartels is van mening dat de genoemde 1300 niet kunnen kloppen of het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dit zou ook een wijziging in de verkeerslast op de toegangswegen betekenen. Wethouder Simons memoreert dat alles waar de gemeente toeristenbelasting over kan heffen, is een eenheid.

De heer Van de Kreeke zegt dat de genoemde 1300 eenheden wat verdoezelend zijn; hij wil daarom een nuancering aanbrengen. Er is een verschil of het over een chalet gaat voor 6 personen of 30 panden waar 12 mensen in kunnen. Voor de beoordeling zijn die aantallen belangrijk voor de verkeersbeweging. Wethouder Simons memoreert dat er in het oude plan ook groepshuizen waren ingetekend. Dus de opmerking is terecht.

Mevrouw (naam niet genoemd) memoreert dat 200 eenheden die voorheen op De Witte Raaf (waterpark Veerse Meer) stonden nu naar De Kruitmolen gaan. Voorheen was De Witte Raaf bezet van april tot oktober, nu gaat het om een vakantiepark met 80-100% bezettingsgraad. Dit heeft een andere impact op de belasting in het totaal. Zij vindt daarom het aantal eenheden niet helder genoeg. De heer Alberse agendeert dat de betekenis van een eenheid, de impact en de belasting ervan verder gedefinieerd moet worden. Wethouder Simons geeft aan dat de gemeente in overleg is met kampeerboerderij De Kruitmolen om de jaarplaatshouders die aan het Veerse Meer wil blijven om die daar te kunnen vestigen. Hiervoor moet een bestemmingsplanprocedure gevolgd worden; de gemeenteraad neemt hierover een beslissing. Het gaat dan niet over 200 eenheden, maar over 150 eenheden.

Presentatie plannen door Gerro Vonk van Driestar

De heer Alberse gaat in gesprek met de heer Vonk. De heer Vonk benoemd dat Driestar geen ontwikkelaar is, maar een exploitant van recreatiepark Hof van Saksen waarbij de gasten het park en de ervaring een zeer tevredenheidcijfer geven. De heer Alberse benoemt dat het algemene, vaak negatieve, beeld van een ontwikkelaar is dat deze komt, grond koopt, zoveel mogelijk volume bouwen en dan weer weg zijn na de verkoop. De heer Vonk zegt dat Driestar een familiebedrijf is wat al sinds 1955 bestaat. Driestar investeert in bedrijven en het renoveren van woningen en monumenten, en is eigenaar en exploitant van vakantiepark Hof van Saksen, maar Driestar is geen ontwikkelaar die zaken doorverkoopt. Wat er aangekocht en gerenoveerd wordt, houden ze eigenlijk altijd in eigendom. De oude eigenaar van Waterpark Veerse Meer heeft in de afgelopen zes jaar verschillende keren advies aan Driestar gevraagd. Drie a vier jaar geleden kwamen er vertegenwoordigers van de 65 eigenaren van bestaande recreatiewoningen op het park, alsmede iemand van de gemeente praten. Toen werd al gevraagd of de revitalisatie van dit park niet iets was voor Driestar. Maar Driestar vond dat zij de kwaliteit die bij een dergelijk recreatiepark hoort – zoals zij ook in Drenthe hebben – niet op deze plaats kunnen realiseren, omdat in het huidige bestemmingsplan de overnachtingsmogelijkheden te dicht op elkaar staan. Toen Driestar gevraagd werd wanneer zij wel geïnteresseerd zou zijn, is er een voorstel aan de gemeente Middelburg opgesteld, waarbij het aantal overnachtingseenheden terug gaat en de oppervlakte wordt uitgebreid, zodat de bebouwingsdichtheid omlaag gaat en er veel meer groen komt. De gemeente kijkt ook met een oog naar de visie op verblijfsrecreatie van de provincie, welke is uitgewerkt in de Kustvisie uit 2017. Hierin staat dat Zeeland een herstructurering voorstaat van bestaande verblijfsrecreatieterreinen die kwaliteit toevoegt aan het bestaande en die een betere landschappelijke kwaliteit levert. De heer Alberse memoreert het negatieve beeld rondom ontwikkelaars. Daarom is de heer Alberse benieuwd naar Driestar en dat zij zeggen dat het gebied niet verkocht zal worden, maar dat het in eigendom blijft. De heer Vonk zegt dat dit blijkt uit het feit dat Driestar in Drenthe alle 620 nieuwe accommodaties ook zelf in eigendom heeft gehouden. Op deze manier heeft Driestar belang bij een uitstekende staat van onderhoud en bij continue vernieuwing van de faciliteiten. Zo werken is inderdaad een stuk leuker, omdat hij veel positiviteit van de gasten krijgt (memorerend aan het Hof van Saksen in Drenthe). Het Hof van Saksen heeft verreweg het grootste onderhoudsbudget van vakantieparken in heel Nederland. Het is tevens het meest energiezuinige-park van de grote parken in Nederland. Het maakt de heer Vonk blij dat hij dingen doet waarbij hij een verschil kan maken; als familiebedrijf hebben ze de doelstelling om iets mooier achter te laten dan dat zij het hebben aangetroffen. De burgemeester aldaar heeft van de bevolking de opdracht gekregen dit park in de gaten te houden, omdat het heel belangrijk is voor de omgeving. Driestar ervaart de samenwerking met de omgeving als prettig en heeft een heel goede verhouding met de gemeente. De mogelijke herstructurering van Waterpark Veerse Meer heeft een andere dynamiek. Voor veel mensen houdt het in dat er verkeer- en landschapsoverwegingen zijn. Daar heeft de heer Vonk begrip voor en vindt het belangrijk dit met elkaar op te lossen.

Een van de aanwezigen heeft het Hof van Saksen tweemaal bezocht en heeft niets aan te merken op het park zelf en heeft daar een goede vakantie gehad.

De heer Alberse geeft de heer Vonk de gelegenheid voor een presentatie. De heer Vonk memoreert dat hij een aantal vragen heeft gekregen.

 • Wat is het Waterpark Veerse Meer nu? Het huidige bestemmingsplan dateert uit 2014-, maar het grote aantal eenheden is in 2008 door de gemeente al toegestaan in een art.19 vergunning. Het park is nu deels gerealiseerd. Tussen 2010 en 2015 is gestart met de bouw van bijna alle toegestane onderdelen van het park. Veel eenheden zijn al afgebouwd, zoals ca. 50 recreatiewoningen, de toercamping van 241 eenheden, veel chaletplaatsen en meer. De bouw van de grote centrale voorzieningen is gedeeltelijk klaar wat betreft souterrain en begane grond, maar ze zijn maar half afgebouwd. De indeling van het park is echter chaotisch van opzet. Er zijn te veel verschillende verblijfsrecreatie-typen gecombineerd, waardoor het park geen eenheid is. Er zijn op sommige stukken erg veel recreatieve overnachtingseenheden op een beperkte oppervlakte. We rekenen hier met recreatieve overnachtingseenheden. Dus een ligplaats geldt alleen als overnachtingseenheid als je er mag overnachten. Het overgrote deel van de overnachtingseenheden is bedoeld om het hele jaar in gebruik te zijn. Samenvattend is het geen consistent, zeker niet kwalitatief hoogstaand vakantiepark en het heeft geen duurzaam en toekomstbestendige opzet. De heer Vonk toont een aantal beelden van het half afgebouwde park met de aanwezige voorzieningen.
 • Wat is de achtergrond van het plan wat Driestar wil uitvoeren? Het beleid van de provincie – vastgesteld samen met veel partijen zoals ook de milieuverenigingen – de Zeeuwse Kustvisie, gaat alleen over de kustzone, tot drie kilometer uit de zee. Het is de bedoeling dat rondom het Veerse Meer eenzelfde gebiedsvisie komt met vergelijkbare uitgangspunten. In de Kustvisie staat:
  • Er is in de afgelopen jaren in Zeeland een geleidelijke afname van de populariteit van het kamperen. Kampeerplekken worden vervangen door hogere kwaliteit chalets en recreatiewoningen.
  • Gasten wensen een hogere kwaliteit.
  • Er zijn zorgen over verouderde vakantieparken die vol staan met recreatiewoningen die vrij dicht op elkaar gebouwd zijn, die geen vitaliteit meer hebben en geen ruimte hebben om te vernieuwen.
  • De doelen van de Kustvisie zijn o.a. het waarborgen van de vitaliteit van vakantieparken, dus het tegengaan van verkrotting en het creëren van een hogere kwaliteit accommodaties in elk segment.
  • Daarnaast staat er dat zij niet of nauwelijks nieuwe vakantieparken willen, maar wel een kwaliteitsverbetering van de huidige parken en accommodaties.
  • Het beleid wil stimuleren de herstructurering van niet vitale vakantieparken. Om de landschappelijke kwaliteit te verbeteren, kan de provincie aan bestaande parken een stuk extra oppervlakte toestaan. Daarnaast kunnen er ook meer eenheden worden toegestaan als er accommodaties gemaakt worden die beter aansluiten bij de huidige wensen. Belangrijk daarbij is om innovatieve, hoogwaardige concepten aan te bieden en te zorgen voor differentiatie in de recreatiesector.

Uitbreiding van de oppervlakte van een vakantiepark kan als het nieuwe terrein de volgende ruimtelijke kwaliteiten bezit:

 • Het nieuwe deel moet integraal onderdeel zijn van het nieuwe landschap.
 • De dichtheid van de bebouwing moet passen bij het landschap.
 • Beheer van het landschap op en rondom het park moet geborgd zijn.
 • Voor specifieke situaties zijn maatwerkoplossingen mogelijk.

Driestar heeft een aparte visie over de levenscyclus van een vakantiepark, die zij inschat op ongeveer 30 jaar. Normaal gesproken worden recreatiewoningen op een nieuw vakantiepark in een bovengemiddelde klasse gebouwd. Na 10 jaar moet het meubilair en een aantal zaken vervangen worden. Na 20 jaar vervangt men weer het meubilair maar tevens moeten de keuken en badkamer dan vervangen worden. Een aantal mensen doen dat, zodat de woningen in de middenklasse blijven. Na ca. 30 jaar echter voldoet een recreatiewoning vaak niet meer aan de wensen van gasten. De recreatiewoningen van 30 jaar geleden waren niet geïsoleerd, hadden kleine kamertjes, kleine badkamer en kleine keuken. Gasten in deze tijd willen bijvoorbeeld steeds meer ruimte in de kamers, meer badkamers en een grotere keuken. Om te blijven voldoen aan de wensen van de gasten moeten de 30-jaar oude woningen dan eigenlijk nieuw gebouwd worden, met groter oppervlak en een moderne indeling. Niet alleen de vakantiewoningen moet men na 30 jaar renoveren, maar ook de centrumvoorzieningen zoals bijvoorbeeld het zwembad. Dat kost ongeveer € 4-5 miljoen. Op een park met 200 huizen moet iedereen daarvoor ca, € 25.000 betalen. Dat zijn grote investeringen. Na 30 jaar merk je dat veel individuele woningeigenaren die investeringen niet meer willen doen en komt de woning en het park in een andere categorie en zijn de verouderde woningen niet meer verhuurbaar. Deze parken gaan dan vaak naar permanente bewoning. Over het algemeen gaat de kwaliteit van het park achteruit.

Er is ook een andere keuze: Om het park verhuurbaar te houden na 30 jaar moet men dan de keuze maken om het park te revitaliseren en de centrumvoorzieningen en de recreatiewoningen nieuw en groter te bouwen. Bij nieuwbouw gaat het niveau dan weer duidelijk omhoog, maar daarmee ook de inkomsten. Als er maar 1 eigenaar van het park is wordt deze beslissing om te vernieuwen sneller gemaakt. Daarnaast is voor deze nieuwbouw extra ruimte nodig, die er niet is als alles dicht op elkaar is gebouwd. Dit heeft een negatief effect op de duurzaamheid van een park. Dus meer ruimte om de woningen heen geeft ook de mogelijkheid om het park te revitaliseren in de toekomst en maakt het park meer toekomstbestendig. Als overheid moet je hiermee rekening houden als er nieuwe parken gebouwd worden.
Met betrekking tot het aantal overnachtingseenheden op Waterpark Veerse Meer: er zijn 180 recreatiewoningen vergund, hiervan zijn er 52 gebouwd. Er zijn 668 chalets en stacaravans en andere accommodatievormen vergund. Chalets en recreatiewoningen geven een gelijk aantal slaapplaatsen, verkeersgeneratie en is dezelfde overlastcategorie / milieuschade. Er zijn 241 campingplaatsen waarop grote stacaravans mogen, maar ook tenten. Ook dit zijn overnachtingseenheden. Dit geldt ook voor de 200 jachthaven ligplaatsen en de 46 commerciële ligplaatsen. Hiermee komt het totaal op 1.335 recreatieve overnachtingseenheden. Daarnaast zijn er twee bedrijfswoningen en uitgebreide centervoorzieningen toegestaan. Alles is gericht op een exploitatie jaarrond.

Het vakantiepark ernaast – Oranjeplaat – heeft een lage bebouwingsdichtheid van 5 overnachtingseenheden per hectare. Het Waterpark Veerse Meer omvat momenteel 57 hectare. Sommige delen hebben een dichtheid van wel 60 eenheden per hectare, gemiddeld is de dichtheid van het hele park 24 eenheden per hectare. Het doel is een voor het landschap passende dichtheid. De Zeeuwse Kustvisie geeft aan dat zij een maximale dichtheid van 10 recreatiewoningen per ha. als ideaal zien. Door de oppervlakte van het park te vergroten en het aantal overnachtingseenheden te verkleinen komt Waterpark Veerse Meer op een veel lagere bebouwingsdichtheid van 10 a 11 recreatiewoningen per ha. Daarmee sluit het park aan op de uitgangspunten van de Kustvisie.

De heer Vonk gaat in op het voorliggende voorstel voor uitbreiding van het park. Op de tekening is het blauwe deel openbaar. Alles wat nu openbaar is, blijft openbaar en publiek toegankelijk. In de anterieure overeenkomst met Driestar heeft met de gemeente afgesproken dat een gedeelte van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting van het park in een fonds gaan, waarmee hier extra openbare voorzieningen kunnen worden aangelegd zoals voor surfers of mountainbikers.

De natuur wordt niet aangetast, er wordt juist voorgesteld om een extra stuk natuur van ca. 14 ha. te creëren welke aansluit op natuurgebied De Piet.

Eigenlijk wordt het hele park ingebed op basis van een plan wat landschapsarchitect Nico de Jonge voor het landschap heeft gemaakt. Grote stukken worden of blijven groen, er komt meer water wat openbaar toegankelijk wordt Het zwembad is met name gericht op gezinnen met jonge kinderen. Met de gemeente is afgesproken een dusdanige schaalgrootte te hanteren dat het geen aanzuigende werking heeft op dagjesmensen uit de grote steden. Dat betekent dat het bij hoge bezetting beperkt toegankelijk is. In de overige perioden is het toegankelijk voor mensen met name uit de omgeving.

Het bestemmingsplan behelst een gebied van 117 hectare; waarvan het bestaande park 57 hectare uitmaakt en de uitbreiding van het park 32 ha. het nieuwe plan komt op een totaal van 89 ha. Daarnaast wordt een nieuw openbaar natuurgebied voorgesteld van 14 ha. De rest blijft openbaar gebied. In het nieuwe plan gaat de bebouwingsdichtheid naar beneden van 24 naar 11 overnachtingseenheden per ha. Door die lagere bebouwingsdichtheid ontstaat een heel natuurlijk en groen beeld op dit park.

In het voorstel, voorgelegd aan de gemeenteraad in oktober 2018, heeft Driestar gesteld dat er 800 grondgebonden recreatiewoningen als economische drager nodig zijn voor de herstructurering en de grote centervoorzieningen van het nieuwe park. In het voorstel aan de gemeenteraad heeft Driestar ook benoemd eventueel enige appartementen en personeelsverblijven te kunnen toevoegen. In de MER-onderzoeken zijn daarom tevens opgenomen 100 (hotel)appartementen en 50 appartementen die gebruikt kunnen worden voor opleidingen / stageplekken. In het verkeersonderzoek zijn dus 150 appartementen extra opgenomen. Het aantal eenheden kan dus nog lager uitvallen dan nu in de onderzoeken is meegenomen. In het overzicht van de overnachtingseenheden is nog niet meegenomen het aantal kampeerplaatsen voor jaarplaatshouders die eventueel naar De Kruitmolen gaat. Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. In het MER-onderzoek is gekeken naar wat de verkeers- en milieuoverlast is. Driestar wil proberen te voorkomen dat er meer overlast komt dan er nu vergund is.

4. Vragenronde

De heer Alberse geeft ruimte tot het stellen van vragen over het aantal eenheden. De heer Dingemans (inwoner Arnemuiden) vraagt of het nieuwe stukje natuur openbaar is. De heer Vonk bevestigt dit. Het wordt eigendom van de gemeente, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten.

Mevrouw De Pachter (inwoner Arnemuiden) vraagt zich af voor hoeveel personen de recreatiewoningen zijn, omdat dit scheelt in het aantal auto’s. De heer Vonk geeft aan dat het om gemiddeld zes personen gaat. In de praktijk verblijven er op 6 bedden gemiddeld 4,5 mensen. Mevrouw De Pagter concludeert dat er in ieder geval wel extra verkeersbeweging zal komen. De heer Vonk geeft aan dat de wens is om er een autovrij park van te maken. Na het uitladen zullen mensen lopen, fietsen of gebruikmaken van elektrische karretjes. De verkeersgeneratie wordt uitgedrukt in motorvoertuigbewegingen per etmaal. In het verkeersonderzoek wordt de norm van het CROW genomen, het nationale verkeerskennisinstituut. In het Hof van Saksen is dit momenteel ongeveer de helft van de norm van het CROW. De heer Vonk ziet het verkeer ook als een groot probleem, maar de intentie is om niet boven het verwachtte aantal verkeersgeneratie-eenheden te komen dan die er volgens het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn. Het betekent wel dat het ten opzichte van de huidige
situatie toe zal nemen. Dit heeft er ook mee te maken dat het park nu half afgebouwd en verlaten is. De heer Vonk vindt het heel belangrijk gezamenlijk te kijken naar de oplossingen voor de bestaande problemen. De heer Alberse haalt aan dat in de MER-rapportage het aantal
bezoekers en verkeersbewegingen wordt opgenomen.

Mevrouw (naam niet genoemd) haalt aan dat personeel van het park ook zullen zorgen voor verkeersbeweging. Zij vraagt zich af om hoeveel mensen dit zal gaan. Daarnaast geeft zij aan dat op wisseldagen er mogelijk 3600 mensen door Arnemuiden zullen rijden. Dit wordt vooralsnog niet duidelijk inzichtelijk gemaakt. De heer Vonk geeft aan dat in de verkeersonderzoeken de verkeersgeneratie het personeel wordt meegerekend. Daar zit een kanttekening bij: op het Hof van Saksen arriveren en vertrekken de bezoekers enkel op de maandag en vrijdag. Volgens de norm van het CROW in het verkeersonderzoek is dat elke dag. Daarnaast zijn er ook mensen die niet alleen voor een midweek, maar voor een of twee weken naar het park gaan, dat geeft minder aankomsten per aankomstdag. Gasten op Hof van Saksen maken over het algemeen veel gebruik van de fiets. Samenvattend zijn de normen strenger dan de praktijk zal uitwijzen.

De heer (naam niet genoemd) geeft aan dat er ook een oostelijke route is. Een van die wegen is de Muiderweg, wat de belangrijkste secundaire route is naar de A58. Tijdens de spits wordt vaak de alternatieve route over de Muiderweg, maar ook de Deltaweg, genomen. De impact op het gebied is daarom vele malen groter dan alleen de genoemde 117 hectare van het park. Wethouder Simons bevestigt dit. Daarom zal er met alle wegbeheerders (provincie, waterschap, gemeentes Goes, Borsele en Middelburg) worden gekeken naar de volledige
verkeerssituatie en alle ontwikkelingen rond het Veerse Meer. Er vinden tellingen plaats en er wordt een prognose gemaakt. Dit wordt ook openbaar inzichtelijk gemaakt.

Mevrouw Donkers vraagt of in de verkeersargumentatie ook de verkeersdruk op het water wordt meegenomen, met name snelverkeer zoals jetski’s. De heer Vonk geeft aan dat ook naar het verkeer op het water onderzoek wordt gedaan. Het betreft een Natura 2000-gebied. Dat heeft met vogelrichtlijnen te maken. Vogels verblijven daar met name in de winter. De impact is nog niet duidelijk, daarvoor worden er verschillende onderzoeken hiernaar uitgevoerd.

Mevrouw (naam niet genoemd) is enigszins verbaasd. In oktober is op voorspraak van D66 met de gemeente gesproken over de invulling van het park. De getallen 600 en 800 zijn genoemd. In de MER is een onderzoek voor 950 woningen aangevraagd. Deze avond worden de aantallen 965 en 1021 genoemd. Wat wordt het uiteindelijke aantal? Wethouder Simons zegt dat er in principe geen 1300 eenheden zullen komen. Het college is uitgegaan van 800 grondgebonden woningen, aangevuld met appartementen. Er zijn nu 65 recreatiewoningen in particulier eigendom; deze blijven gehandhaafd. Het is wel goed deze in het totaal mee te nemen. Niet voor recreatie, maar voor opleidingen en personeel bedoeld zijn er daarnaast ook nog appartementen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in voorjaar 2020 de beslissing nemen.

De heer (naam niet genoemd) memoreert dat de wethouder heeft gezegd in principe niet naar de 1300 te gaan. In hoeverre is er de kans dat dit aantal zal veranderen? Wethouder Simons memoreert de woorden van Driestar: als zij dit niet bouwen, zal worden teruggevallen op het vigerende bestemmingsplan met 1335 eenheden.

Mevrouw Schroevers vraagt zich aangaande het vigerende bestemmingsplan af hoe het aantal van 1335 tot stand is gekomen zonder dat daar rekening is gehouden met verkeersbewegingen. Ad van den Kieboom geeft aan dat in 2008 een art. 19 procedure in het college en de gemeenteraad is gevoerd, waarbij de mogelijkheid is opgenomen af te wijken van het bestemmingsplan. Toen zijn er hogere aantallen mogelijk gemaakt. Hieraan lag een verkeersonderzoek en een vorm van MER-beoordeling aan ten grondslag. Mevrouw Schroevers geeft aan dat het logisch is bij de ontwikkeling van een plan te kijken naar de verkeersbeweging en de infrastructuur. Ad geeft aan dat dit onderzoek destijds is uitgevoerd.

De heer (naam niet genoemd) memoreert dat de 200 plaatsen te verplaatsen naar De Kruitmolen er ook bij komen. Heeft de gemeente hier rekening mee gehouden? Wethouder Simons bevestigt dit, maar geeft dat dit er naar verwachting 150 zullen worden.

Pauze

5. Vervolg vragenronde

De heer Alberse benadrukt het belang van een goed participatieproces – de wijze waarop de wijziging van het bestemmingsplan de komende twee jaar – vorm wordt gegeven. Voor de besluitvorming is het van belang dat de gemeenteraad weet hoe men erover denkt en wat de
verschillende belangen zijn. Wanneer dit proces open, transparant en eerlijk wordt doorlopen, heeft de heer Alberse er vertrouwen in dat men er, ongeacht de uitkomst, er vrede mee heeft. Het is de ambitie van gemeente Middelburg het op deze manier te doen. Maar allereerst is er nog ruimte voor een paar vragen.

Mevrouw (naam niet genoemd) memoreert dat vorig jaar tijdens een bijeenkomst is aangegeven dat er onderzoek gedaan wordt naar de toereikendheid van de infrastructuur in Arnemuiden en van de Muidenweg. Mevrouw vraagt waarom er destijds niet naar is gekeken. De heer (naam niet genoemd) geeft aan dat deze onderzoeken nog uitgevoerd zullen worden.

De heer Algra constateert dat er veel punten zijn die echt onderzocht moeten worden. Daarnaast werken de verschillende genoemde getallen verwarrend. De vraag is concreet of het werkelijke aantal huizen en appartementen niet bepaald wordt door de maatschappelijke kwaliteit die men voor ogen heeft. De heer Vonk geeft aan dat de landschappelijke inpassing de basis van het plan is. In het verkeersonderzoek is een maximumaantal gevraagd, maar het aantal wordt bepaald aan de hand van wat het landschap kan dragen. Dit kan betekenen dat het aantal minder kan worden dan wat in het onderzoek wordt meegenomen.

De heer (naam niet genoemd) vraagt zich af of de 350 ligplaatsen in de jachthaven en de verkeersbeweging van het vliegveld ook worden meegerekend. Wethouder Simons geeft aan dat de bestaande locaties en wat in de pijplijn zit om gebouwd te worden mee wordt genomen in het onderzoek. Hiervoor zijn de eerdergenoemde tellingen bedoeld.

De heer Vonk geeft afsluitend aan dat er m.b.t. de landschapsinrichting een expertmeeting is geweest met Staatsbosbeheer, Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, de provincie en het waterschap. Deze uitkomsten zijn meegegeven aan vier verschillende landschapsbureaus. Uiteindelijk is er voor bureau KuiperCompagnons gekozen, die een voor het Zeeuwse landschap passend schetsplan heeft ontworpen. Het Veerse Meer is een bijzondere omgeving: grillige kreken, getijden en lange vergezichten. Als 1e uitgangspunt wordt daarom genomen het historische krekenlandschap dat zich voor 1970 op deze plek bevond. Als 2e uitgangspunt wordt aansluiting gezocht bij het landschapsplan uit 1960 ontworpen door Nico de Jonge, landschapsarchitect van Staatsbosbeheer die robuuste bosstukken rondom het Veerse Meer heeft laten aanbrengen. De landschapsarchitect zal ook in de participatiesessies met bewoners ophalen wat men belangrijk vindt in het landschap en hoe dat beter gemaakt kan worden; wat past in deze omgeving; wat voegt dingen toe ten opzichte van wat er is. Dit zal de komende drie maanden in deze participatiegroepen worden bepaald. Naar aanleiding van het voorbeeld van het Hof van Saksen is de intentie dat het park open, groen / natuurlijk en duurzaam (duurzame materialen, lokale producten in de restaurants) is en grotendeels openbaar is. Openbaar betekent dat het park voor bezoekers uit de omgeving toegankelijk is. Het terrein zal wel om 22.00uur ’s avonds worden afgesloten. Het is namelijk een park voor gezinnen met jonge kinderen.

6. Communicatie- & participatieproces door Carla Doorn en Klara Venema, gemeente Middelburg

De heer Alberse gaat voor dit onderwerp in gesprek met wethouder Doorn en mevrouw Venema. Wethouder Doorn is sinds 6 maanden wethouder voor burgerparticipatie, zorg, etcetera voor de gemeente Middelburg. Zij vindt het een boeiende baan. Burgerparticipatie betekent voor wethouder Doorn dat de gemeente open en eerlijk met de mensen in gesprek kan, dat men zich gehoord voelt en dat het vertrouwen groeit. Aan dit laatste wordt heel hard gewerkt. Het is een proces van vallen en opstaan; het is participeren doen en leren. Ook de gemeente maakt fouten, maar wil daar wel van leren. Dat betekent ook het erkennen van fouten, zoals onlangs nog is gebeurd. De heer Alberse benoemd dat dit een omvangrijk project is. Wethouder Doorn geeft aan dat er op dit moment geen andere projecten van deze omvang
lopen. Er lopen wel een aantal projecten waar burgerparticipatie een rol speelt met wisselende resultaten. De heer Alberse haalt de participatiecode aan waarin handvaten zijn benoemd. Dit kan als leidraad voor de gemeenteraad fungeren.

Mevrouw Venema is wijkmanager van onder andere Arnemuiden. Zij is de schakel tussen de mensen in Arnemuiden – in dit geval – en het ambtelijk apparaat. Wanneer mensen vragen of ideeën hebben, kan mevrouw Venema de weg binnen de ambtelijke organisatie wijzen. Dit kan zijn in het kader van burgerparticipatie, maar ook bij klachten; en niet alleen aangaande het park, maar een voor een breed scala aan onderwerpen. In deze fase van de ontwikkeling van het park is er al veel informatie verstrekt. Er zijn bijvoorbeeld spreekuren gehouden; Driestar was hier ook bij aanwezig. Er bleken namelijk heel veel vragen te zijn van inwoners van met name Arnemuiden en Lewedorp. Daarom is breed gekeken naar de bestaande zorgen en belangen om deze een plek te geven in het proces. Inwoners benaderen de gemeente en vice versa. Dit wordt gedaan door fysiek aanwezig te zijn, zoals op het meest drukke punt in Arnemuiden. Deze plek is een aandachtspunt. Zij zijn hier vier middagen geweest; zij hebben zo’n 60 mensen gesproken. Het is bekend dat men niet blij is met de drukte. De reacties van mensen waren wisselend. Maar door te luisteren naar de voorbijgangers kon er een goed gesprek ontstaan, waarbij de vragen die leven opgehaald konden worden.

De heer Alberse haalt vervolgens bij de aanwezigen op hoe de gemeente inwoners en belanghebbenden kan betrekken in het proces.

 • De heer Lijmbach (inwoner Lewedorp) is geïnteresseerd in de burgerparticipatie naar de toekomst bij dit park. Het zijn namelijk twee grote delen. Hij heeft begrepen dat landschapsarchitecten nog bekijken waar de centrale ingang(en) van dit park komt / komen. Gezien de gevoelens die er leven, is de heer Lijmbach er voorstander van –voordat de schets er is – betrokken te worden bij het vinden van die locatie, omdat dit namelijk bepalend kan zijn voor de verkeerstromen van en naar het park. Deze participatie kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld online, vergaderingen, formulieren.
 • De heer (naam niet genoemd) is van mening dat participatie een mooi project is, ook vrij nieuw voor de gemeente Middelburg. De heer ... is er voorstander van dat dit proces begeleid wordt door een onafhankelijke (dus los van de gemeente) participatiemanager.
 • De heer (naam niet genoemd) (ambtelijk opdrachtgever voor het park) memoreert de woorden van de wethouder: participeren is doen en leren. Er kan gedacht worden aan co-creatie met betrekking tot het park. De kaders voor participatie kunnen door de raad vooraf worden aangescherpt. Daarnaast is het van beland dat de gemeenteraad proactief meekijkt en vinger aan de pols houdt.
 • De heer Hillhorst benoemd dat er veel beslissingen genomen moeten worden aangaande het park, het vliegveld, op De Kruitmolen, op de gebiedsvisie. Die beslissingen en de actie moeten duidelijk gepresenteerd worden. De heer Heelhorst is tevreden over de huidige informatievoorziening, maar mist nog de samenhang: wanneer worden de beslissingen genomen; wat is de interactie tussen die beslissingen? Informatieavonden zoals deze bijeenkomst zijn perfect. De heer Heelhorst is ook aanwezig bij de participatieavonden voor het park. Daarnaast verwacht de heer Heelhorst vergelijkbare participatieavonden voor De Kruitmolen, de gebiedsvisie, vliegveld; parallel aan de beslissingstijdlijn, zodat men tijdig weet wat er komt; en hoe een beslissing voor een onderdeel andere onderdelen kan beïnvloeden.
 • De heer (naam niet genoemd) heeft behoefte aan participatie voor wat betreft de infrastructuur voor auto’s, voetgangers en fietsers. De ontwikkeling hiervan moet gelijktijdig lopen met de ontwikkeling van het park. Participatie kan plaatsvinden door deelname aan de participatiegroep verkeer, maar ook voor de huidige stikstofproblematiek.
 • Mevrouw (naam niet genoemd) is van mening dat participatie alleen dan mogelijk is wanneer er voldoende informatie is. Deze informatie wordt bij voorkeur gegeven door een deskundige op het gebied, die de kaders en alternatieven schetst. Op basis van deze informatie kan er in oplossingen worden gedacht en een goed besluit worden genomen. Mevrouw (naam niet genoemd) bevestigt dat dit de gang van zaken zal zijn.
 • De heer (naam niet genoemd) benoemd dat niet alleen gemeente Middelburg wil participeren, maar ook de omliggende gemeenten. Hoe worden deze gemeenten betrokken? Mevrouw Venema benoemt dat inwoners van Lewedorp een dorpsraad hebben. Voor dit gremium zal eenzelfde informatieavond worden georganiseerd als voor de wijken in Arnemuiden. De heer (naam niet genoemd) geeft aan dat Wolphaartsdijk in het verkeersonderzoek wordt meegenomen. Op dit moment lijkt de invloed van het verkeer op Wolphaartsdijk betrekkelijk. Deze informatie zal wel breed worden gedeeld met de inwoners van Wolphaartsdijk.

De heer Alberse vat samen dat een goede en juiste informatievoorziening een eerste stap is. Daar is deze informatieavond een voorbeeld van. Daarna is het belangrijk te bepalen hoe om te gaan met de verschillende belangen. Deze kunnen (zeer) uiteenlopend zijn. Wethouder Simons benoemd dat er een planning wordt gemaakt. Niet alleen voor het proces voor het park, maar ook voor de andere zaken die plaatsvinden, zoals de gebiedsvisie en het vliegveld. De wethouder zal daarnaast de dorpsraad van Lewedorp bezoeken, samen met zijn collega van Borsele. Dit geldt ook voor Wolphaartsdijk. De wethouder nodigt eenieder uit deel te nemen aan de participatiegroepen.

Wethouder Doorn geeft een toelichting op de participatiegroepen. Men is via huis-aan-huis informatie uitgenodigd deel te nemen aan participatiegroepen. Hiervoor hebben 69 mensen uit Arnemuiden, Lewedorp en Vlissingen zich opgegeven. De eerste bijeenkomst over verkeer en landschap vindt binnenkort plaats. Bij deze bijeenkomst zijn deskundigen aanwezig op het gebied van verkeer en de verkeersrapporten. Het project bevindt zich nog in de beginfase, dus mensen kunnen nog aan de voorkant meedenken / participeren.

De heer (naam niet genoemd) stelt de vraag hoe het komt dat relatief weinig mensen zich hebben opgegeven voor de participatiegroepen. Hij denkt zelf dat er een wantrouwen naar de gemeente is. Dit wordt bevestigd uit de zaal. De heer (naam niet genoemd) stelt voor te kijken hoe het proces is gegaan bij Hof van Saksen. Wellicht is er gelijksoortige problematiek (ook op andere plaatsen) en kan gekeken worden hoe dit daar is opgelost.

De heer (naam niet genoemd) heeft begrepen dat participatie betekent dat er een dialoog met de inwoners plaatsvindt. In Middelburg is er een participatiecode en participatieladder. Maar wanneer mag men waarover meepraten? En hoe wordt deze dialoog vormgegeven? Mevrouw Venema geeft aan dat dialoog betekent dat je met elkaar in gesprek gaat. Deelnemers wordt uitgenodigd deel te nemen aan drie bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt informatie gedeeld. Daarna worden de zorgen en aandachtspunten vanuit de inwoners opgehaald. Stapsgewijs zal dan gewerkt worden naar mogelijke oplossingsrichtingen.

De heer (naam niet genoemd) benoemt dat deze 69 mensen andere mensen vertegenwoordigen. Die 69 is een relatief aantal. Over het algemeen heeft hij het beeld dat mensen in Arnemuiden en Oranjeplaat blij zijn dat er nu iets met het park gebeurt. Het verhaal van Driestar deze avond is hoopgevend. Men ziet Zeeland liever gevuld met toeristen dan met industrie. Dus als er een kans is een mooi park binnen te halen, wil men dat wel gerealiseerd zien. Tegelijkertijd maken de meeste mensen zich het meeste zorgen over de infrastructuur.

De heer (naam niet genoemd) is benieuwd naar het tijdspad van de gemeente Middelburg en Driestar. Mevrouw Venema geeft aan dat op de website van gemeente Middelburg een aparte pagina is voor Waterpark Veerse Meer. Hierop is en wordt de beschikbare informatie geplaatst. Wethouder Simons geeft aan dat de Zienswijze op de Notitie reikwijdte detail op de MER in oktober beantwoord zal worden. Arnold Schiettekatte vult aan dat dit grotendeels (afhankelijk van wat wel en niet is toegestaan) zal worden gepubliceerd en wordt dit meegenomen bij de bestemmingsplanprocedure voor het Waterpark Veerse Meer. De griffier vult aan dat als de zienswijze is gericht aan de raad, wordt deze in het raadsinformatiesysteem bij de ingekomen stukken gezet. Vooraf wordt toestemming gevraagd voor het openbaar maken van de gegevens. Wanneer hiermee wordt ingestemd, is het stuk openbaar. Zo niet, dan is het stuk alleen voor de raad inzichtelijk.

Wethouder Simons vult aan dat deze avond het eerste deel in de totale procedure is. Dit is eigenlijk het voorbereidingstraject. De volgende stap zijn de dialoogsessies waar mevrouw Venema eerder over sprak. Tegelijkertijd is Driestar in overleg met de gemeente bezig om de resultaten uit die dialoogsessies te betrekken bij het MER-onderzoek, het landschapsplan en het planontwerp. De planning is dat deze beide trajecten in januari-februari 2020 zijn afgerond. Aan de hand hiervan zal een informatie-inloopavond gepland worden over de het plan wat dan voorligt en daarnaast een presentatie voor de commissie Ruimte. Daarna start het officiële traject. De heer Alberse vat samen dat het formele en het informele (het participatieproces) traject voor een deel gelijktijdig gaat en voor een deel niet.

Mevrouw (naam niet genoemd, raadslid,) vraagt wat de rol van de raad bij de kaderstelling. De heer Alberse geeft aan dat de raad de rol zelf in kan vullen op basis van de gesloten overeenkomst, het vigerende bestemmingsplan en de vraagstelling aangaande de nieuwe ontwikkeling. De bijdrage vanuit de raad kan op verschillende momenten in het proces. Mevrouw (naam niet genoemd) roept de raad op regelmatig in het proces aan te geven in hoeverre de raad het participatieproces voldoende zorgvuldig vindt.

7. Samen aan de slag

De heer Alberse nodigt de sprekers uit voor een korte reactie op deze avond.

 • De heer Vonk (Driestar) geeft aan dat als er vragen zijn, er iemand van Driestar iedere dag aanwezig is. Hij roept op het proces interactief te houden en punten aan te dragen bij Driestar. Voor zijn gevoel zijn deze avond de vragen open gesteld en roept op te proberen open antwoorden naar elkaar te geven.
 • Wethouder Doorn vindt het fijn dat er veel mensen aanwezig waren. Zij vraagt of deze avond aan de verwachtingen heeft voldaan. Omdat dit project nog in de beginfase is, roept zij eenieder op te participeren.
 • Wethouder Simons heeft wederom een aantal zorgen gehoord, waarvan de infrastructuur een belangrijke is, naast wat er in en om het park gebeurt. Daarnaast heeft hij ook nieuwe aandachtspunten gehoord.
 • Mevrouw Venema is blij weer een aantal nieuwe gezichten gezien te hebben.

De heer Alberse nodigt de aanwezigen uit voor een korte reactie op deze avond.

8. Afsluiting met een hapje en een drankje

De heer Alberse sluit af en geeft het woord aan de voorzitter. De voorzitter dankt de heer Alberse en de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.