Waterpark Veerse Meer

Waterpark Veerse Meer is een groot project, met een groot effect op de omgeving. De gemeente wil daarom hierover graag met u in gesprek.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Aan de andere kant bestaan er zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. Graag gaan we samen met u in gesprek over de verschillende uitdagingen. U bent van harte welkom om mee te denken over oplossingen voor verkeer en landschap. Dit gebeurt in de vorm van een serie dialooggesprekken in kleine groepen.

Tijdens een aantal gespreksrondes maken we een inventarisatie van al uw ideeën. We werken deze uit en onderzoeken hoe kansrijk ze zijn. Vervolgens worden de resultaten weer teruggekoppeld en besproken.

De verkeersonderzoeken zijn klaar. Deze onderzoeken zijn een belangrijke informatiebron voor de dialooggesprekken.

Aanmelden gespreksrondes

De gespreksrondes zouden beginnen op 30 september. De start is echter verplaatst naar 4 november. Als u alsnog wilt deelnemen en u uzelf nog niet opgegeven hebt, kunt u zich nog aanmelden door een mail te sturen naar wvm@middelburg.nl. Wilt u in dat geval ook aangeven aan welke groep u wilt deelnemen. In de week van 4 november zijn er zes mogelijkheden om deel te nemen aan een eerste gesprek over verkeer en twee mogelijkheden om deel te nemen aan een eerste gesprek over landschappelijke inpassing, natuur, water, dagrecreatie. Een en ander volgens het onderstaande schema:

 • Maandag 4 november, 14.00 - 16.30 (Verkeer)
 • Maandag 4 november, 19.30 - 22.00 (Verkeer)
 • Dinsdag 5 november, 14.00 - 16.30 (Verkeer)
 • Woensdag 6 november, 19.30 - 22.00 (Verkeer)
 • Woensdag 6 november, 19.30 - 22.00 (Landschappelijke inpassing etc.)
 • Donderdag 7 november, 14.00 - 16.30 (Verkeer)
 • Donderdag 7 november, 19.30 - 22.00 (Verkeer)
 • Donderdag 7 november, 19.30 - 22.00 (Landschappelijke inpassing etc.)

De volgende serie bijeenkomsten is voorzien in de week van 9 december op dezelfde tijdstippen. Nu de series uit de week van 30 september geannuleerd zal nog bezien worden wat de handigste week is om de derde sessie te plannen. Dat zal waarschijnlijk de week van 20 januari of die van 27 januari worden.

Aanleiding

Waterpark Veerse Meer is in december 2018 overgenomen door Driestar. Driestar is eigenaar/exploitant van Hof van Saksen in Drenthe. Dit park richt zich verhuur aan families met kinderen en heeft daarvoor grote en hoogwaardige voorzieningen. Driestar ziet op de locatie Waterpark mogelijkheden voor een tweede park als Hof van Saksen.

Met Driestar is een overeenkomst gesloten waarin de gemeente heeft afgesproken om zich in te spannen om de door Driestar gewenste bestemmingswijzigingen mogelijk te maken zodat de benodigde vergunningen verstrekt kunnen worden.

Er heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie geeft aan welke zaken tot welk detailniveau in een milieu effect rapportage (mer) onderzocht moeten worden en is dus voorbereidend op die milieu effect rapportage. De commissie mer heeft hierover geadviseerd en er zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen worden onderzocht. Eind oktober wordt een en ander voorgelegd aan het college en volgt reactie naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. Vervolgens kan de mer worden opgesteld.

De afgelopen tijd is gebleken dat de zorg over verkeer breed leeft. Niet alleen in Arnemuiden maar bijvoorbeeld ook in Lewedorp. In overleg met de verschillende betrokken wegbeheerders (naast de gemeente Middelburg ook de gemeente Goes, de gemeente Borsele, de provincie en het waterschap) is onderzoek gestart om de verschillende verkeersstromen in kaart te brengen en dit te verwerken in een nieuw verkeersmodel. Vervolgens wordt nagegaan waar en in hoeverre deze verkeersstromen problemen kunnen veroorzaken op het bestaande wegennet. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen het plan van Driestar en de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt. Tevens wordt de huidige situatie doorgerekend naar een situatie anno 2030 met en zonder de ontwikkeling Waterpark Veerse Meer. Dit is tevens van belang voor de mer.  Met het verkeersmodel kan ook de effectiviteit van mogelijke oplossingen voor knelpunten worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn eind oktober bekend en zullen op deze pagina worden gepubliceerd en betrokken worden in de dialoogsessies.

Daarnaast is gebleken dat er ook zorgen leven over de landschappelijke inpassing en mogelijke gevolgen voor natuur en landschap aan het Veerse Meer. Om die reden is ook een participatietraject gestart met onder meer  buurgemeenten, Waterschap,  Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF), Natuurmonumenten over de uitgangspunten voor landschappelijke inpassing. Een eerste werksessie met deze organisaties heeft plaatsgevonden. Driestar heeft vervolgens een landschapsarchitect geselecteerd die verder aan de plannen gaat werken, ook in overleg met de genoemde organisaties. De landschapsarchitect wordt ook betrokken bij de dialoogsessies. Driestar heeft gekozen voor Kuijper Compagnons als landschapsarchitect.

Wat mag u wel en wat mag u niet verwachten van de participatie

Wij willen de participatie breed mogelijk openstellen voor mensen en organisaties. Meer dan 85 mensen hebben zich inmiddels opgegeven voor de gespreksrondes.

Praktisch gezien gaan we het volgende doen:

 • Openbare informatie over de uitkomsten van de verkeersonderzoeken en de stand van zaken in de studies over landschap en natuur zo spoedig mogelijk publiceren op de website en (samenvatting hiervan) toezenden naar de deelnemers samen met de agenda voor de eerste bijeenkomst. Dit is inmiddels gebeurd.
 • 1e ronde dialooggesprekken in de week van 4 november tot en met 7 november. Bij alle dialooggroepen is inhoudelijke ondersteuning aanwezig. In de eerste ronde is het de bedoeling dat ideeën worden opgehaald en dat in de bespreking een eerste verkenning plaats vindt.
 • Tussen de 1e en 2e ronde worden de ingebrachte ideeën aan een eerste onderzoek onderworpen door verkeers- respectievelijk landschapsdeskundigen.
 • 2e ronde dialooggesprekken in de week van 9 december t/m 13 december8 november. De resultaten van het onderzoek van de deskundigen worden dan teruggekoppeld. In de 2e ronde kan dan vervolgens dieper worden ingegaan op een aantal ideeën.
 • Na de 2e ronde worden ideeën die kansrijk lijken weer door verkeers- en landschapsdeskundigen diepgaander onderzocht op haalbaarheid en effectiviteit.
 • 3e ronde dialooggesprekken nog in te plannen in de tweede helft van januari 2020: bespreking resultaten onderzoek naar kansrijke ideeën. Formuleren van eindconclusies in de dialooggroepen.
 • Daarna opstellen van een rapportage
 • Naar verwachting medio Maart : presentatie van het participatieproces en de uitkomsten tijdens een openbare verdiepende commissievergadering als op 18 september. Tegen die tijd zal het plan van Driestar waarschijnlijk ook gereed zijn zodat ook duidelijk is hoe Driestar wil omgaan met de ideeën die tijdens het participatieproces zijn ingebracht. Ook zal bezien worden welke wensen er leven voor een eventueel vervolg op deze participatietrajecten.
 • Daarna kan het voorontwerp bestemmingsplan worden afgerond en in procedure gebracht en kunnen de verschillende wegbeheerders de alternatieven die kansrijk lijken verder onderzoeken.

Het hierboven staande zijn gedachten van dit moment. Een participatieproces als dit is echter niet vooraf precies in te vullen en strak te plannen. Indien er tijdens de gespreksrondes goede ideeën naar voren komen die leiden tot een gewijzigde aanpak en/of planning willen we hiervoor ruimte bieden.

De resultaten van het participatieproces worden betrokken bij het opstellen van de milieueffectrapportage. De milieueffectrapportage is op haar beurt weer input voor het op te stellen bestemmingsplan. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit over het bestemmingsplan.

Wat u niet mag verwachten

Het participatieproces is er op gericht om te zoeken naar oplossingen die effectief en haalbaar zijn en de realisatie van Waterpark Veerse Meer op een goede manier mogelijk maken. De gemeente is een verplichting aangegaan om zich voor de realisatie van dit project maximaal in te spannen. U heeft het goed recht daarvan te vinden wat u wilt en u hoeft het daar niet mee eens te zijn. In het participatieproces praten we echter over oplossingen binnen dit kader, dus niet over “oplossingen” die er op neer komen dat de gewenste ontwikkeling niet door kan gaan. In het bestemmingsplanproces zijn verschillende andere momenten voorzien waarin u desgewenst uw opvattingen hierover kenbaar kunt maken. Als het om verkeer gaat is het overigens goed te beseffen dat het huidige, onherroepelijke, bestemmingsplan mogelijkheden biedt om een vergelijkbaar aantal eenheden, maar dan op een kleinere oppervlakte en met minder kwaliteit, te realiseren. Als gevolg daarvan zal in dat geval ook extra verkeer ontstaan en biedt dus geen oplossing voor het probleem. Het zal in dat geval wel moeilijker worden om hiervoor effectieve en haalbare oplossingen te realiseren. De gesprekken hebben geen juridische status.

Wat u wel mag verwachten

U mag verwachten dat u alle ruimte krijgt om ideeën in te brengen en dat deze ideeën serieus besproken en onderzocht worden. En dat als ideeën niet effectief of haalbaar lijken te zijn u uitleg krijgt over het hoe en waarom daarvan. U mag ook verwachten dat hiervan goed verslag wordt gelegd en de verschillende afwegingen uiteindelijk in een rapportage verwerkt worden op basis waarvan adviezen worden gemaakt die de grondslag zullen zijn voor uiteindelijke besluitvorming door de partij die er over gaat: Driestar, college, gemeenteraad, wegbeheerders, of anders.

Verdere procedure bestemmingsplan

Alle activiteiten die nu gedaan worden zijn een aanloop naar het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk moet maken zal ook moeten aangeven hoe met zaken als verkeer, landschap etc. wordt omgegaan. De milieueffectrapportage zal dan ook onderdeel van het bestemmingsplan zijn en de resultaten van het participatieproces worden hier ook in betrokken.

Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk bepalingen bevatten over het aantal recreatiewoningen (grondgebonden en appartementen) dat maximaal in het plangebied gerealiseerd kan worden. Dit aantal staat nog niet vast. Omdat de milieueffectrapportage uit zal gaan van 950 woningen zal het niet meer kunnen zijn dan die 950 woningen, anders past het milieueffectrapportage onderzoek niet meer bij het bestemmingsplan.

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld vindt eerst inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het ligt dan zes weken ter inzage en er kunnen gedurende die termijn reacties worden ingediend. Na verwerking van deze reacties wordt een ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het ontwerp-bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dat is dus ook het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over woningaantallen en het moment dat de feitelijke toestemming wordt verleend om het plan al dan niet te realiseren.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en kan door indieners van zienswijzen, of belanghebbenden als er ten opzichte van het ontwerp wijzigingen zijn aangebracht, beroep worden ingesteld bij de raad van state.