Waterpark Veerse Meer

Waterpark Veerse Meer is een groot project, met een groot effect op de omgeving. De gemeente wil daarom hierover graag met bewoners, bedrijven en belanghebbenden in gesprek.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Aan de andere kant bestaan er zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. We hebben daarom een serie dialooggesprekken in kleine groepen georganiseerd om mee te kunnen denken over oplossingen.

In de periode 4 tot en met 7 november vond de eerste serie dialooggesprekken plaats. In totaal zijn er zes gesprekken geweest over verkeer en twee over landschappelijke inpassing. Al deze gesprekken zijn in een goede en constructieve sfeer verlopen. In de gesprekken gaven de deelnemers aan welke knelpunten zij zagen en welke zorgen er bij hen leven. Vervolgens werd door Danny Walraven en Ruben Ratgers van Goudappel Coffeng uitleg gegeven over de verkeersonderzoeken respectievelijk door Jacco van Leeuwen van Kuiper Compagnons over zijn ideeën over landschappelijke inpassing, natuur en water. Na de pauze werd verder gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de verkeersknelpunten en over mogelijkheden om tegemoet te komen aan wensen en ideeën op het gebied van natuur en landschap. De avond werd afgesloten met het formuleren van ‘huiswerk’ voor de gemeente, Driestar en de externe bureaus.

Bijeenkomst Waterpark

In de periode van 9 december tot en met 12 december vond de tweede serie bijeenkomsten plaats.

In de bijeenkomst over landschap op 11 december werd teruggeblikt op de eerste bijeenkomst en vervolgens presenteerde Jacco van Leeuwen van Kuijper Compagnons het ontwerp zoals dat er bij lag. In dit ontwerp zijn vrijwel alle ingebrachte ideeën uit de eerste sessie verwerkt. De deelnemers waren positief over het resultaat en vonden het, als dit het plan gaat worden, niet nodig om nog een derde sessie over dit onderwerp te organiseren. Eerder op deze dag was de presentatie ook al positief beoordeeld in een ‘expert meeting’ met landschappers van de provincie, waterschap, staatsbosbeheer, natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieu Federatie.

In de bijeenkomsten over verkeer werd eveneens teruggeblikt op de eerste bijeenkomsten. Goudappel Coffeng had een groot aantal van de in de eerste bijeenkomsten aangedragen oplossingsrichtingen schematisch uitgewerkt en daarna doorgerekend om te bezien wat de te verwachten effecten waren. Dit hebben zij uitvoerig toegelicht. Conclusie is dat een aantal maatregelen inderdaad positieve effecten kunnen hebben en dat ook maatregelen denkbaar zijn die voor verschillende kernen en knelpunten oplossingen kunnen bieden.

De verkeersonderzoeken die met name de input vormden voor de eerste sessie bijeenkomsten over verkeer vindt u hieronder.

Raadbesluit kaderstelling participatietraject

Op 12 december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de kaderstelling van het participatietraject. De kaders waarbinnen over oplossingen gedacht kan worden zijn :

  • de tussen Driestar en de gemeente gesloten anterieure overeenkomst waarin de gemeente zich verplicht zich maximaal in te spannen om de door Driestar voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken
  • het raadsbesluit van 8 oktober 2018 waarin de gemeenteraad besloten heeft geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de uitgangspunten in het voorstel van Driestar
  • twee in die zelfde gemeenteraad aangenomen moties over het betrekken van de bewonersgroep arnemuiden (BGA) bij de uitwerking van de plannen  en het organiseren van goed omgevingsmanagement
  • Het op dit moment geldende bestemmingsplan voor het gebied Waterpark Veerse Meer

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel is daarbij als trap op de participatieladder gekozen voor “adviseren” in plaats van “raadplegen”. De gemeenteraad heeft daarmee een signaal afgegeven dat zij het participatietraject heel belangrijk vinden en de resultaten van het participatietraject serieus willen nemen.

Derde serie gespreksrondes

De dialooggesprekken waren voorzien in een serie van drie waarvan nu de eerste twee hebben plaatsgevonden.

Bij de gespreksgroep over landschap is geconcludeerd dat een derde bijeenkomst niet nodig is. Nu de gemeenteraad ervoor heeft gekozen om de trap op de participatieladder te veranderen naar adviseren in plaats van raadplegen is het nog wel van belang dat de rapportage in adviesvorm plaatsvindt. Naar de deelnemers zal in dit verband per mail een concept voor dit advies worden verzonden met de vraag of zij hier mee in kunnen stemmen of nog zaken willen wijzigen of aanvullen.

Voor verkeer zal in de derde en laatste serie gespreksrondes over het advies worden gesproken. Ook hiervoor zal een concept worden opgesteld. Omdat we geconstateerd hebben dat het aantal deelnemers aan de tweede serie wat kleiner was dan dat van de eerste serie is ervoor gekozen om het aantal gesprekken te beperken. De gesprekken over het advies zullen plaats vinden op

  • Donderdagmiddag 30 januari van 15.30 tot 17.00 uur
  • Donderdagavond 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur

Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Arne. Mensen die onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn kunnen via de mail op de concept-adviezen reageren en/of een afspraak maken om hun inbreng persoonlijk toe te lichten.

Het streven is om in medio maart een tweede verdiepende en openbare commissievergadering te organiseren (zoals op 18 september jl.) waarin de resultaten van het participatietraject worden teruggekoppeld naar en besproken met leden van de gemeenteraad. Een datum hiervoor moet nog gekozen worden.

Vervolgens zal bezien worden hoe het verdere traject zal zijn met betrekking tot participatie. De adviezen zullen hier wellicht aanwijzingen voor geven. Daarnaast zijn er in het kader van het bestemmingsplan reguliere wijzen van participatie (informatieavonden, gelegenheid tot het geven  van inspraakreacties en zienswijzen).

Aanleiding

Waterpark Veerse Meer is in december 2018 overgenomen door Driestar. Driestar is eigenaar/exploitant van Hof van Saksen in Drenthe. Dit park richt zich verhuur aan families met kinderen en heeft daarvoor grote en hoogwaardige voorzieningen. Driestar ziet op de locatie Waterpark mogelijkheden voor een tweede park als Hof van Saksen. Meer informatie over het project vanuit Driestar kunt u vinden op hun website : https://planwaterparkveersemeernieuw.nl/

Met Driestar is een overeenkomst gesloten waarin de gemeente heeft afgesproken om zich in te spannen om de door Driestar gewenste bestemmingswijzigingen mogelijk te maken zodat de benodigde vergunningen verstrekt kunnen worden.

Verdere procedure bestemmingsplan


Er heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie geeft aan welke zaken tot welk detailniveau in een milieu effect rapportage (mer) onderzocht moeten worden en is dus voorbereidend op die milieu effect rapportage. De commissie mer heeft hierover geadviseerd en er zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen worden onderzocht. In december 2019 is een en ander behandeld in het college en een reactie verzonden naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. De mer kan nu worden opgesteld.

Alle activiteiten die nu gedaan worden zijn een aanloop naar het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk moet maken zal ook moeten aangeven hoe met zaken als verkeer, landschap etc. wordt omgegaan. De milieueffectrapportage zal dan ook onderdeel van het bestemmingsplan zijn en de resultaten van het participatieproces worden hier ook in betrokken.

Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk bepalingen bevatten over het aantal recreatiewoningen (grondgebonden en appartementen) dat maximaal in het plangebied gerealiseerd kan worden. Dit aantal staat nog niet vast. Omdat de milieueffectrapportage uit zal gaan van 950 woningen zal het niet meer kunnen zijn dan die 950 woningen, anders past het milieueffectrapportage onderzoek niet meer bij het bestemmingsplan.

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld vindt eerst inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het ligt dan zes weken ter inzage en er kunnen gedurende die termijn reacties worden ingediend. De planning is op dit moment dat dit voorontwerp nog voor de zomervakantie van 2020 ter inzage wordt gelegd. Na verwerking van deze reacties wordt een ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het ontwerp-bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dat is dus ook het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over woningaantallen en het moment dat de feitelijke toestemming wordt verleend om het plan al dan niet te realiseren.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en kan door indieners van zienswijzen, of belanghebbenden als er ten opzichte van het ontwerp wijzigingen zijn aangebracht, beroep worden ingesteld bij de raad van state.

Verdere procedure bestemmingsplan

Er heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie geeft aan welke zaken tot welk detailniveau in een milieu effect rapportage (mer) onderzocht moeten worden en is dus voorbereidend op die milieu effect rapportage. De commissie mer heeft hierover geadviseerd en er zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen worden onderzocht. In december 2019 is een en ander behandeld in het college en een reactie verzonden naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. De mer kan nu worden opgesteld.

Alle activiteiten die nu gedaan worden zijn een aanloop naar het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk moet maken zal ook moeten aangeven hoe met zaken als verkeer, landschap etc. wordt omgegaan. De milieueffectrapportage zal dan ook onderdeel van het bestemmingsplan zijn en de resultaten van het participatieproces worden hier ook in betrokken.

Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk bepalingen bevatten over het aantal recreatiewoningen (grondgebonden en appartementen) dat maximaal in het plangebied gerealiseerd kan worden. Dit aantal staat nog niet vast. Omdat de milieueffectrapportage uit zal gaan van 950 woningen zal het niet meer kunnen zijn dan die 950 woningen, anders past het milieueffectrapportage onderzoek niet meer bij het bestemmingsplan.

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld vindt eerst inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het ligt dan zes weken ter inzage en er kunnen gedurende die termijn reacties worden ingediend. De planning is op dit moment dat dit voorontwerp nog voor de zomervakantie van 2020 ter inzage wordt gelegd. Na verwerking van deze reacties wordt een ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het ontwerp-bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dat is dus ook het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over woningaantallen en het moment dat de feitelijke toestemming wordt verleend om het plan al dan niet te realiseren.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en kan door indieners van zienswijzen, of belanghebbenden als er ten opzichte van het ontwerp wijzigingen zijn aangebracht, beroep worden ingesteld bij de raad van state.