Waterpark Veerse Meer

Camping De Witte Raaf en het huidige Waterpark Veerse Meer worden doorontwikkeld tot een nieuw recreatiepark van hoge kwaliteit voor families met kinderen. De nadruk ligt op zeer uitgebreide centrumvoorzieningen en veel activiteiten op het park.

Om de benodigde kwaliteit te kunnen realiseren wordt de oppervlakte van het recreatiegebied vergroot. De eigenaar-exploitant van De Witte Raaf en Waterpark Veerse Meer heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten om deze ontwikkeling te realiseren. De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Meer informatie over de bedoelingen en ambities leest u op de website van de eigenaar-exploitant.

Digitale informatieavond Waterpark Veerse Meer

Op woensdagavond 27 mei was er een digitale informatieavond over het plan voor het Waterpark Veerse Meer, de landschapsarchitectuur, het participatieproces en de verdere planologische procedure. U kunt de digitale informatieavond terugkijken.

Voorontwerpbestemmingsplan en digitale informatieavond

 • Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor inspraak van 21 mei tot en met 1 juli 2020.
 • Officiële publicatie in de Faam van 20 mei 2020

Participatie

Waterpark Veerse Meer is een groot project, met een groot effect op de omgeving. De gemeente wil daarom hierover graag met bewoners, bedrijven en belanghebbenden in gesprek.

De ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer biedt veel kansen op het gebied van toerisme en werkgelegenheid. Aan de andere kant bestaan er zorgen over het verkeer en de gevolgen voor natuur en landschap. We hebben daarom een serie dialooggesprekken in kleine groepen georganiseerd om mee te kunnen denken over oplossingen.

Informatie- en participatiebijeenkomsten
 • November 2018: Gestart met informatievoorziening tijdens reguliere bewonersavond BGA
 • Maart 2019: Presentatie Driestar en een dialoog met de aanwezigen
 • Vanaf maart 2019: Maandelijkse afstemming met de bewonersgroep
 • 12 juni 2019: Informatieavond over de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)
 • Augustus / september 2019: Spreekuren in Arnemuiden, huisbezoeken en bel- en mailcontact
 • 18 september 2019: Eerste verdiepende commissie voor raadsleden en geïnteresseerden
 • 9 oktober 2019: Bewonersavond van de BGA toelichting gegeven op de stand van zaken
 • 30 oktober 2019: Bespreking met de dorpsraad van Wolphaartsdijk en werkgroep verkeer Wolphaartsdijk
 • November 2019: Start eerste ronde dialoogsessies verkeer en natuur en landschap
 • 27 november 2019: Dorpsraad Lewedorp heeft een bewonersavond georganiseerd, waar uitgebreid is stilgestaan bij de verkeersonderzoeken en de dialoogbijeenkomsten
 • December 2019: Tweede ronde dialoogsessies verkeer en natuur en landschap
 • Januari 2020: Derde ronde dialoogsessies, alleen verkeer
 • 5 februari 2020: Tweede verdiepende commissie voor raadsleden en geïnteresseerden
 • 5 maart 2020: Inloopavond naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Kruitmolen’
 • 24 augustus 2020 (16-17.30 uur): Bestuurlijk Overleg met de initiërende partners van de Gebiedsvisie Veerse Meer (4 gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en waterschap). Hoofdonderwerp is de aanpak van fase 2.
 • 3 september 2020 (17-18.30 uur): Breed Bestuurlijk Overleg met alle stakeholders. Hoofdonderwerp is de aanpak van fase 2.

Bekijk ook het volledige overzicht participatie en informatiemomenten Waterpark Veerse Meer (pdf, 52 kB)

Afronding traject dialooggesprekken

De bedoeling was om op 6 april 2020 dit deel van de participatie af te ronden met een bijeenkomst voorafgaand aan de commissie ruimte. Tevens zouden dan de adviezen vanuit de participatie over natuur en landschap en verkeer officieel worden aangeboden. Door de coronacrisis kon deze bijeenkomst niet doorgaan en ook niet op een ander tijdstip op relatief korte termijn. In verband daarmee is er nu voor gekozen dit deel van de participatie op een digitale manier af te sluiten. Aan de deelnemers is gevraagd om via de mail een reactie te geven op het gelopen traject. Wat hadden deelnemers aan de bestuurders / directie Driestar nog willen zeggen bij de overhandiging van de adviezen? En wat hadden de directie van Driestar en de wethouder dan gezegd bij de overhandiging. Dit heeft geleid tot dit document (pdf, 222 kB)

Gespreksrondes

De dialooggesprekken waren voorzien in een serie van drie.

Eerste serie gespreksrondes

In de periode 4 tot en met 7 november vond de eerste serie dialooggesprekken plaats. In totaal zijn er zes gesprekken geweest over verkeer en twee over landschappelijke inpassing. Al deze gesprekken zijn in een goede en constructieve sfeer verlopen. In de gesprekken gaven de deelnemers aan welke knelpunten zij zagen en welke zorgen er bij hen leven. Vervolgens werd door Danny Walraven en Ruben Ratgers van Goudappel Coffeng uitleg gegeven over de verkeersonderzoeken respectievelijk door Jacco van Leeuwen van Kuiper Compagnons over zijn ideeën over landschappelijke inpassing, natuur en water. Na de pauze werd verder gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen voor de verkeersknelpunten en over mogelijkheden om tegemoet te komen aan wensen en ideeën op het gebied van natuur en landschap. De avond werd afgesloten met het formuleren van ‘huiswerk’ voor de gemeente, Driestar en de externe bureaus.

Bijeenkomst Waterpark

Tweede serie gespreksrondes

In de periode van 9 december tot en met 12 december vond de tweede serie bijeenkomsten plaats.

In de bijeenkomst over landschap op 11 december werd teruggeblikt op de eerste bijeenkomst en vervolgens presenteerde Jacco van Leeuwen van Kuijper Compagnons het ontwerp zoals dat er bij lag. In dit ontwerp zijn vrijwel alle ingebrachte ideeën uit de eerste sessie verwerkt. De deelnemers waren positief over het resultaat en vonden het, als dit het plan gaat worden, niet nodig om nog een derde sessie over dit onderwerp te organiseren. Eerder op deze dag was de presentatie ook al positief beoordeeld in een ‘expert meeting’ met landschappers van de provincie, waterschap, staatsbosbeheer, natuurmonumenten en de Zeeuwse Milieu Federatie.

In de bijeenkomsten over verkeer werd eveneens teruggeblikt op de eerste bijeenkomsten. Goudappel Coffeng had een groot aantal van de in de eerste bijeenkomsten aangedragen oplossingsrichtingen schematisch uitgewerkt en daarna doorgerekend om te bezien wat de te verwachten effecten waren. Dit hebben zij uitvoerig toegelicht. Conclusie is dat een aantal maatregelen inderdaad positieve effecten kunnen hebben en dat ook maatregelen denkbaar zijn die voor verschillende kernen en knelpunten oplossingen kunnen bieden.

Derde serie gespreksrondes (alleen verkeer)

In de derde serie bijeenkomsten over verkeer is een concept advies over verkeer besproken. Het concept was vooraf ambtelijk opgesteld op basis van de input van de vorige sessies en de onderzoeken van Goudappel Coffeng. Daarbij is er voor gekozen om het aantal bijeenkomsten terug te brengen tot één middagbijeenkomst en één avond. Daarnaast bestond de mogelijkheid om per mail te reageren. De aanwezigen vonden in het algemeen dat het advies goed verwoord was. Afgesproken is het advies op een aantal punten nog nader aan te scherpen zodat het zo concreet mogelijk wordt. Het voorstel voor het aangepaste advies is vervolgens per mail nog naar de deelnemers verzonden waarop nog enkele reacties zijn ontvangen. Deze zijn verwerkt in het uiteindelijke advies.

Bij landschap was na de tweede bijeenkomst geconcludeerd dat een derde bijeenkomst niet nodig is. Omdat de gemeenteraad er voor heeft gekozen om de trap op de participatieladder te veranderen naar adviseren in plaats van raadplegen zijn de resultaten ambtelijk in een concept advies verwerkt. Dit per mail naar de deelnemers verzonden met de vraag of zij hier mee in kunnen stemmen of nog zaken willen wijzigen of aanvullen. Diverse deelnemers hebben aangegeven dat zij zich prima in het advies kunnen vinden. Er zijn geen voorstellen meer ontvangen om het concept nog aan te passen.

Adviezen

De definitieve uitgebrachte adviezen over landschappelijke inpassing en verkeer vindt u hier. Ook kunt u het aanbiedingsdocument bekijken.

De verslagen (bevindingen) van de dialoogsessies zijn integraal opgenomen (als bijlage) in de adviezen. Dat geldt ook voor de presentaties door respectievelijk Kuiper Compagnons en Goudappel Coffeng.

Daarnaast is ten behoeve van de gemeenteraad ook een document opgesteld waarin wordt ingegaan op kaders en uitgangspunten, de werkwijze en het participatieproces in het project. Hier wordt onder meer ook een (procesmatige) beschrijving gegeven van het verloop van de verschillende bijeenkomsten.

Achtergrondrapport verkeer met bijlagen

Van het achtergrondrapport verkeer is een publieksversie gemaakt die, net als de verkeersveiligheidsanalyse, integraal is opgenomen in het advies. Het volledige achtergrondonderzoek vindt u hier.

Vervolg

Het advies over verkeer is aangeboden aan de bestuurders van de verschillende wegbeheerders in het Zuidelijk Veerse Meer gebied. Voor deze visie zal uiteraard gebruik gemaakt gaan worden van het advies wat nu is opgesteld. Daarnaast zal ook voor het maken van deze visie een vorm van participatie worden toegepast. Zodra er openbare documenten hierover beschikbaar zijn zullen die op deze webpagina worden geplaatst. De verwachting is dat dit eind mei 2020 zal zijn.

Het advies over landschappelijke inpassing en natuur wordt/ is aangeboden aan de gemeente en Driestar. Met dit advies wordt in de verdere uitwerking van de plannen en het voorontwerp bestemmingsplan rekening gehouden.

Het participatietraject zoals dat nu gevolgd is zou worden afgesloten met een openbare bijeenkomst op 6 april 2020 op het stadskantoor van de gemeente Middelburg. Doel van deze bijeenkomst was enerzijds om de gemeenteraad te informeren over het verloop van deze trajecten en hoe deze beleefd zijn en anderzijds om de resultaten, de uitgebrachte adviezen, nog eens expliciet onder de aandacht te brengen. Als gevolg van de coronacrisis heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Als alternatief hiervoor is aan de deelnemers gevraagd om digitaal een reactie te geven op het verloop van het traject en wat men nog eens specifiek onder de aandacht wil brengen. Dit document is gereed en aangeboden aan de gemeenteraad, de wegbeheerders en Driestar.

In het vervolg zijn er in het kader van het bestemmingsplan reguliere wijzen van participatie (informatieavonden, gelegenheid tot het geven  van inspraakreacties en zienswijzen) voorzien. De eerste stap hierin is het voor inspraak ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan waarover elders op deze pagina meer informatie is te vinden. Indien er redenen zijn om in de plannen af te wijken van het uitgebrachte advies over landschappelijke inpassing en natuur zal hierover (onder de huidige omstandigheden) digitaal met deze groep gecommuniceerd worden. Dit wordt op dit moment echter nog niet verwacht. Het verkeerstraject is door de gezamenlijke wegbeheerders opgepakt.

Raadbesluit kaderstelling participatietraject

Op 12 december heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de kaderstelling van het participatietraject. De kaders waarbinnen over oplossingen gedacht kan worden zijn :

 • de tussen Driestar en de gemeente gesloten anterieure overeenkomst waarin de gemeente zich verplicht zich maximaal in te spannen om de door Driestar voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken
 • het raadsbesluit van 8 oktober 2018 waarin de gemeenteraad besloten heeft geen wensen en bedenkingen uit te spreken over de uitgangspunten in het voorstel van Driestar
 • twee in die zelfde gemeenteraad aangenomen moties over het betrekken van de bewonersgroep Arnemuiden (BGA) bij de uitwerking van de plannen  en het organiseren van goed omgevingsmanagement
 • Het op dit moment geldende bestemmingsplan voor het gebied Waterpark Veerse Meer

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel is daarbij als trap op de participatieladder gekozen voor “adviseren” in plaats van “raadplegen”. De gemeenteraad heeft daarmee een signaal afgegeven dat zij het participatietraject heel belangrijk vinden en de resultaten van het participatietraject serieus willen nemen.

Verdere procedure bestemmingsplan

Er heeft een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Deze notitie geeft aan welke zaken tot welk detailniveau in een milieu effect rapportage (mer) onderzocht moeten worden en is dus voorbereidend op die milieu effect rapportage. De commissie mer heeft hierover geadviseerd en er zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen worden onderzocht. In december 2019 is een en ander behandeld in het college en een reactie verzonden naar degenen die een zienswijze hebben ingediend. De mer wordt nu opgesteld.

Alle activiteiten die nu gedaan worden zijn een aanloop naar het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dat het plan mogelijk moet maken zal ook moeten aangeven hoe met zaken als verkeer, landschap etc. wordt omgegaan. De milieueffectrapportage zal dan ook onderdeel van het bestemmingsplan zijn en de resultaten van het participatieproces worden hier ook in betrokken.

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld vindt eerst inspraak plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het ligt dan zes weken ter inzage en er kunnen gedurende die termijn reacties worden ingediend. Dit vindt plaats van 21 mei tot en met 1 juli 2020. Na verwerking van deze reacties wordt, gepland eind 2020, een ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Na verwerking van deze zienswijzen wordt het ontwerp-bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dat is dus ook het moment waarop de gemeenteraad een besluit neemt over woningaantallen en het moment dat de feitelijke toestemming wordt verleend om het plan al dan niet te realiseren.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en kan door indieners van zienswijzen, of belanghebbenden als er ten opzichte van het ontwerp wijzigingen zijn aangebracht, beroep worden ingesteld bij de raad van state.

Aanleiding

Waterpark Veerse Meer is in december 2018 overgenomen door Driestar. Driestar is eigenaar/exploitant van Hof van Saksen in Drenthe. Dit park richt zich verhuur aan families met kinderen en heeft daarvoor grote en hoogwaardige voorzieningen. Driestar ziet op de locatie Waterpark mogelijkheden voor een tweede park als Hof van Saksen.

Met Driestar is een overeenkomst gesloten waarin de gemeente heeft afgesproken om zich in te spannen om de door Driestar gewenste bestemmingswijzigingen mogelijk te maken zodat de benodigde vergunningen verstrekt kunnen worden.

Documenten