Notulen vergadering WARK 17 december 2019

Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 17 december 2019.

Deel I: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus
P. Stroo, ambtenaar/vergunningverlener Middelburg
P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam heeft onderstaande door de architect aangedragen onderwerpen besproken en beoordeeld:

 • Liftpositie; levert geen verlies aan historische kwaliteit op en is akkoord.
 • Traplocatie; is op voorgestane wijze niet akkoord, omdat dit ten koste gaat van een gave balklaag met circa 16 kinderbinten, beter zou zijn om voor een uitpandige entree te kiezen.
 • Balklagen; de balklagen in verschillende ruimtes zijn goed zichtbaar gemaakt en beoordeeld op historische kwaliteit.
 • Deur (in de tuinmuur); met het vergroten van de deuropening kan worden ingestemd, wellicht kan deze gebruikt worden als entree.
 • Glas; in de achtergevel is oud glas aanwezig dat niet vervangen mag worden (toepassen achterzetglas), in de voorgevel is geen oud glas aangetroffen en dat is wel akkoord.
 • Kleuronderzoek te beperkt om een keuze te maken, indien dit leidend zou zijn.

Oostkerkplein 1 Middelburg

 • Voor: Het wijzigen van de bestemming van de Oostkerk
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam is op basis van overleg tot het oordeel gekomen dat de verschillende besproken onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, geluid, ventilatie, drank- en horeca, vergunning/ontheffing, fiets parkeren etc. in nauwe samenhang benaderd moet worden. Gewenste samenhang lijkt nu nog niet geheel aanwezig en hierin zou de gemeente de regie in handen kunnen nemen. Wat betreft mechanische ventilatie is onderzoek naar luchtkwaliteit noodzakelijk. Afgesproken wordt dat Monumentenbeheer (dhr. Koot) hiertoe een luchtboom zal aanbrengen en verduurzamingsmaatregelen nauwgezet met de gemeente zal communiceren. De planning is tenslotte dat de verbouwing van de Oostkerk in april 2021 zal zijn afgerond.

Langeviele 8 Middelburg

 • Voor: het vervangen van de dakpannen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat de historische dakpannen zoveel mogelijk behouden en hergebruikt dienen te worden. Ongeveer 80% van de aanwezige dakpannen is herbruikbaar. De ontbrekende 20% aan oude dakpannen is nog verkrijgbaar. Op diverse plaatsen zijn lekkages vastgesteld, die een gevolg zijn van lekkend folie en van condensatiedoorslag ter plaatse van de goot. Geadviseerd wordt om alle pannen te verwijderen, te inspecteren, folie en goten te vervangen en herbruikbare pannen en andere oude pannen wederom aan te brengen. Van gemeentezijde wordt nagegaan of vergunning noodzakelijk is, omdat het onderhoud betreft. Initiatiefnemer is overigens gebaad bij snelheid, omdat de hersteloperatie al in januari a.s. dient plaats te vinden.

Seisdam 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van een gemeentelijk monument
 • Advies: Akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat het te vervangen glas in voor- en achtergevel voor het overgrote deel niet oud is en dat vervanging ervan daarom aanvaardbaar is, ook al omdat het glas wordt hergebruikt. Wat betreft de ramen in de bovenverdiepingen bestaat gerede twijfel of de horizontale roedes voldoende sterk zijn om, na het frasen ervan, het dubbele glas te kunnen dragen. Een sterkteberekening moet duidelijkheid geven of bedoelde roedes sterk genoeg zijn.

Seisdam 20 Middelburg

 • Voor: het vervangen van kozijnen in de voorgevel van het pand
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam is van oordeel dat door voorgestane verandering er sprake zal zijn van een ingrijpende verandering van de beeldkwaliteit. Beter zou zijn om de aanwezige schuiframen met dubbel glas te herstellen, zodat deze weer als zodanig gebruikt kunnen worden. Met het aanbrengen van klepramen, waardoor de neggediepte wordt verminderd en het raamhout wordt verzwaard kan niet worden ingestemd.

Nieuwe Burg 17 Middelburg

 • Voor: het splitsen van de bovenwoning in twee appartementen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam is niet akkoord, omdat bestaande detaillering gehandhaafd dient te blijven. Vensters en beglazingen zijn kenmerkend voor de wederopbouwarchitectuur en verkeren in een voldoende staat van onderhoud. Als suggestie wordt meegegeven om achterzetbeglazing toe te passen.

Damplein 46 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een afvoerpijp/afzuiging
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebiedscriteria 1.

Het Adviesteam stelt vast dat onderhavige afvoerpijp naast de bestaande afvoerpijp is aangebracht. Wat betreft aantasting van het straatbeeld is dit, bij nader inzien, een betere optie dan het aanbrengen van een afvoerpijp langs de achtergevel van het hoofdgebouw. Beter zou nog zijn om die beide afvoerpijpen meer naar de perceelgrens met het linkerpand te brengen. Overigens zullen milieuregels mogelijk bepalen dat in dit geval maatregelen tegen geurhinder genomen moeten worden. Het tekenwerk is tenslotte niet conform de bestaande situatie en zou formeel gezien aangepast moeten worden.