Beschermd stadsgezicht

De historische stadskern van Middelburg met haar talloze monumenten en de bebouwing langs de buitenzijde van de vesten is sinds de 80er jaren van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht.

In 2008 is ook de karakteristieke lintbebouwing langs de Noordweg met het aansluitende open agrarische gebied daar omheen aangewezen als beschermd stadsgezicht. Op deze kaart kunt u de begrenzing van het beschermd stadsgezicht bekijken (pdf, 6 MB)

Een beschermd stadsgezicht is een stedelijk gebied dat volgens het rijk van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele, dan wel wetenschappelijke cultuurhistorische waarde. Het rijk heeft deze twee stedelijke gebieden van Middelburg op grond van de Monumentenwet als zodanig aangewezen. De gemeenteraad heeft bestemmingsplannen vastgesteld met als doel de historische kwaliteiten van deze gebieden in stand te houden. Het gaat dan onder andere om het behoud van de historisch gegroeide stratenplannen, de inrichting van de openbare ruimte en de binnengebieden, de karakteristieke gevelwanden, de beeldbepalende panden en het groen in de stad. Ook worden eisen gesteld met betrekking tot de goot- en nokhoogte van gebouwen, kleuren en de toe te passen bouw- en bestratingsmaterialen. Het is in een beschermd stadsgezicht dus niet mogelijk om zomaar te slopen of te bouwen. De vormgeving van nieuwbouw en verbouw van gebouwen zal aan hogere eisen moeten voldoen dan niet-beschermde gebieden. Deze eisen worden per (ver)bouwplan gerelateerd aan de aansluitende omgeving.

De criteria voor (ver)bouwen in de beschermde stadsgezichten Binnenstad en Noordweg zijn te vinden in de bestemmingsplannen en de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 3,6 MB).