Reactiemogelijkheid en webinars Integrale Effectenanalyse (IEA) voor ‘Net op Zee IJmuiden Ver Alpha’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de twee verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn de bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele.

Voor de netaansluiting zijn drie mogelijke kabelroutes en verschillende locaties voor een converterstation onderzocht. De afgelopen maanden is veel informatie verzameld in samenwerking met de omgeving en onderzoek gedaan naar de effecten van de mogelijke kabelroutes en mogelijke locaties voor een converterstation op milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. De resultaten van dat onderzoek zijn beschreven in de integrale effectenanalyse (IEA) en het Milieueffectrapport (MER) fase 1.

Op 12 juni 2020 worden de IEA en het MER fase 1 op de website van Bureau Energieprojecten (onderdeel van RVO) gepubliceerd. Eind 2020 kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat welke kabelroute de voorkeur heeft. Dit is het voorkeursalternatief. De minister maakt in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hiervoor een keuze uit de onderzochte kabelroutes en locaties voor een converterstation. De keuze wordt gemaakt op basis van de IEA, de reacties hierop, het advies van de regionale overheden en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het MER fase 1. Na de keuze van het voorkeursalternatief wordt dit alternatief verder onderzocht en uitgewerkt in een ruimtelijk plan en worden vergunningen aangevraagd.

Indienen van een reactie kan van 12 juni tot en met 10 juli 2020

U kunt de IEA en het MER fase 1 vanaf 12 juni 2020 inzien op de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha.
Wilt u een reactie indienen op de IEA en het MER fase 1? U kunt bijvoorbeeld laten weten of er volgens u nog belangrijke informatie ontbreekt in de onderzoeken en wat voor u de belangrijkste effecten zijn. Dat kan tot en met 10 juli 2020 via het digitale reactieformulier op de hiervoor genoemde website: www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. U krijgt per brief een ontvangstbevestiging. Als u uw reactie telefonisch wilt indienen, vul dan het contactformulier in op de website. Dan wordt u hierover teruggebeld.

Webinars op dinsdag 23 juni 2020

Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID-19) niet kunnen plaatsvinden, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met TenneT op de volgende twee momenten een webinar (online informatiesessie):

  • 23 juni 2020 van 18.30 uur tot 19.30 uur over de kabelroute naar Geertruidenberg
  • 23 juni 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur over de kabelroutes naar Borssele

Aanmelden voor een webinar kan via de website www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha. Hier vindt u ook het programma van de webinars en kunt u later de webinars terugkijken.
Kunt u op 23 juni niet deelnemen? Het is mogelijk om uw vragen door te nemen met het projectteam. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen op www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha.

Waarom dit project?

Door het gebruik van olie, kolen en aardgas warmt de aarde op en verandert ons klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan ons elektriciteitsnet nodig. Het windenergiegebied ‘IJmuiden Ver’ is onderdeel van de Routekaart windenergie op zee 2030 waarbij verschillende windparken op zee worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet en groene stroom gaan leveren.

Windenergie van land naar zee

Windenergie van zee is heel belangrijk voor de overstap van fossiele naar schone energie. In 2030 komt 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte van windturbines op zee. Deze staan onder andere in windenergiegebieden als IJmuiden Ver. Om de schone elektriciteit uit windenergiegebied IJmuiden Ver naar het vasteland te krijgen, zijn elektriciteitskabels nodig; eerst onder het water door naar de kust en vervolgens onder de grond naar een ‘converterstation’ op land. Zo’n station zet de gelijkstroom uit IJmuiden Ver om naar de wisselstroom die huishoudens en bedrijven gebruiken. De wisselstroom loopt vanuit het converterstation naar een bestaand hoogspanningsstation. Vanuit daar gaat de stroom het hoogspanningsnet op, naar gebruikers. Het ministerie van EZK onderzoekt samen met TenneT wat de meest geschikte locaties en routes zijn om deze elektriciteit bij die gebruikers te krijgen. Het ministerie van EZK besluit in overleg met het ministerie van BZK wat de uiteindelijke route wordt en TenneT legt de verbinding aan.

Input van de omgeving

De betrokken provincies, gemeenten,  waterschappen en Rijkswaterstaat hebben regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met het ministerie van EZK en TenneT. Inwoners, organisaties, bedrijven, grondeigenaren en regionale overheden hebben een belangrijke rol in het project. Er zijn diverse werksessies en inloopmomenten geweest. In het participatieplan wordt beschreven hoe de omgeving bij dit project wordt betrokken. Het participatieplan is ook te vinden op: www.rvo.nl/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project of over de procedure van besluitvorming, kijk dan op de volgende websites:

Of bel met Bureau Energieprojecten via  070 379 89 79.
Wilt u regelmatig een update over Net op zee IJmuiden Ver Alpha? Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief van dit project. Dat kan via www.netopzee.eu.