Monumenten

Middelburg is een monumentenstad met klassieke panden waarin wordt gewoond, geleefd en gewerkt. Lees meer over het beschermd stadsgezicht en de omgevingsvergunningen bij verbouw en onderhoud aan monumenten.

Beschermd Stadsgezicht

De historische stadskern van Middelburg met haar talloze monumenten en de bebouwing langs de buitenzijde van de vesten is sinds de 80er jaren van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht. Ook de karakteristieke lintbebouwing langs de Noordweg met het aansluitende open agrarische gebied daar omheen is een beschermd stadsgezicht.

Een beschermd stadsgezicht is een stedelijk gebied dat volgens het rijk van algemeen belang is vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde. Het gaat dan onder andere om het behoud van de historisch gegroeide stratenplannen, de inrichting van de openbare ruimte en de binnengebieden, de karakteristieke gevelwanden, de beeldbepalende panden en het groen in de stad. Ook worden eisen gesteld met betrekking tot de goot- en nokhoogte van gebouwen en de toe te passen bouw- en bestratingsmaterialen. Het is in een beschermd stadsgezicht dus niet mogelijk om zomaar te slopen of te bouwen. De vormgeving van nieuwbouw en verbouw van gebouwen zal aan hogere eisen moeten voldoen dan niet-beschermde gebieden. Deze eisen worden per (ver)bouwplan gerelateerd aan de aansluitende omgeving.

Gratis omgevingsvergunningen (flitstoets) voor kleine werkzaamheden

Voor veel voorkomende kleine activiteiten bij monumenten en panden in de beschermde stadsgezichten bestaat in gemeente Middelburg de flitstoets. Dit zijn speciale regelingen die zijn ontworpen om het voor eigenaren makkelijker te maken. Wanneer uw plan voldoet aan de richtlijnen van de flitstoets, hoeft u geen leges te betalen en krijgt u doorgaans binnen een week uw vergunning. Er zijn flitsvergunningen voor onder andere herstelwerkzaamheden, kozijn-, raam- en kelderluikvervanging, schilderen, interieur en zonneschermen. Houd er rekening mee dat de flitsvergunning gepubliceerd wordt en dat eventueel belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Als u begint voordat de vergunning onherroepelijk is, is dat voor uw eigen risico.

Gratis omgevingsvergunning (sneltoets) voor zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en panden in de beschermde stadsgezichten is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom heeft ze voor zonnepanelen op monumenten sneltoetscriteria ontwikkeld en rekent geen leges als het plan voor de zonnepanelen aan deze sneltoetscriteria voldoet. In dat geval wordt de vergunning doorgaans binnen 10 werkdagen verstrekt. Houd er rekening mee dat de omgevingsvergunning gepubliceerd wordt en dat eventueel belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Als u begint voordat de vergunning onherroepelijk is, is dat voor uw eigen risico.

Financiële regelingen Rijksmonumenten

Voor Rijksmonumenten is onderhoud in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Verder heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een regeling voor instandhouding van monumenten: het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). De RCE en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) voeren de regeling uit. Op de website van Cultureel Erfgoed kunt u hierover meer informatie vinden. Het doel is om eigenaren te stimuleren tot planmatig onderhoud van hun rijksmonument, zodat restauratie nog slechts incidenteel nodig is.

Af en toe zijn er tijdelijke regelingen voor rijksmonumenten, zoals voor herbestemmingsplannen. De RCE of de gemeente kan u hierover informeren.

Subsidie Gemeentelijke monumenten

Voor gemeentelijke monumenten is er een subsidieregeling voor herstelwerkzaamheden aan het casco en historisch waardevolle onderdelen. Er kan 25% subsidie worden gekregen met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-. De gemeente is bezig met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Als u denkt dat uw pand hier ook voor in aanmerking kan komen, kunt u contact opnemen met Aart van de Vrie op telefoonnummer (0118) 67 52 27 of per e-mail: a.van.de.vrie@middelburg.nl

Links en downloads