Gebiedsvisies

Door de gemeente wordt gewerkt aan verschillende gebiedsvisies. Op gemeentelijk niveau is er de kwaliteitsatlas.

 • Wijkvisie Dauwendaele

  De gemeenteraad van Middelburg heeft op 27 mei 2013 de wijkvisie Dauwendaele vastgesteld. De wijkvisie schetst een integraal toekomstbeeld over Dauwendaele in samenhang met de wijk Mortiere. In de wijkvisie staan actiepunten voor het verder verbeteren van de wijk voor de komende tien jaar.

 • Kwaliteitsatlas

  In 1998 is door de gemeenteraad van Middelburg de Kwaliteitsatlas 2030 vastgesteld. Deze Kwalitieitsatlas schetst een integraal toekomstbeeld van Middelburg tot 2030, met daarbij de ontwikkelingen per sector (demografie, wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, toerisme, natuur en landschap, financiën), die nodig zijn om dit beeld te bereiken.

 • Pleinen

  De gemeenteraad van Middelburg heeft in 2008 de Pleinenvisie vastgesteld. Deze vervolgstap op het Masterplan herinrichting binnenstad heeft als doel de pleinen “Koorkerkplein” (plein aan de Koorkerkstraat), Plein 1940, Walplein en Zusterplein stapsgewijs om te vormen tot aantrekkelijker (verblijfs)gebieden al dan niet met een andere functie.

 • Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden

  De aantrekkingskracht en de leefbaarheid vergroten voor zowel bewoners als bezoekers; dat is het doel van het project ‘Herinrichting en opwaardering (valorisatie) Arnemuiden’. Het plan omvat een versterking van de belevingswaarde van de dorpsstructuur en de oorspronkelijke sfeer.