Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Informatie over het proces van het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid

Een robuuste ontsluiting voor het Veerse Meer Zuid gebied

Voor de ontwikkeling van het nieuwe Waterpark Veerse Meer is een verkeersonderzoek uitgevoerd om de effecten in kaart te brengen van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkeling van het verkeer in het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Uit deze studie is gebleken dat er binnen het gebied en met name in de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden reeds in de huidige situatie verkeersknelpunten bestaan en dat deze door autonome groei van het verkeer zullen toenemen. Ook op gebied van spoorveiligheid zijn er verkeersveiligheidsknelpunten gesignaleerd op de bestaande overwegen in Arnemuiden en Lewedorp. Uit dit onderzoek is gebleken dat het probleemoplossend vermogen van de huidige verkeersstructuur in het plangebied te beperkt is om de knelpunten op te kunnen lossen. De sterke autonome groei is naast de groei van het autobezit en autogebruik vooral het gevolg van de diverse reeds vastgestelde (veelal recreatieve) ontwikkelingen aan de zuidzijde van het Veerse Meer in zowel de gemeenten Goes als Middelburg.

De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Goes, Borsele en Middelburg hebben besloten tot een gezamenlijke aanpak voor het opstellen van een gebiedsontsluitingsvisie. Rijkswaterstaat en ProRail zijn in deze studie nauw betrokken.

In de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak wordt een structuurplan opgesteld voor een robuuste gebiedsontsluiting voor het Veerse Meer-zuid gebied.

De 1e fase van het onderzoek moet resulteren in een aantal varianten voor een toekomstbestendige oplossing voor de huidige en toekomstige verkeersproblemen in de kernen van Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk en op de wegen van het Waterschap en een toekomstbestendige ontsluiting van reeds geplande en verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Veerse Meer Zuid. De 1e fase moet in de moet in de zomer van 2020 worden afgerond . Deze varianten worden in de 2e fase nader uitgewerkt waarbij de consequenties op het gebied van verkeerskundige-, landschappelijke- en financiële consequenties inzichtelijk worden gemaakt. Het volledige onderzoek moet begin 2021 gereed zijn.

Informatie

Op donderdag 18 juni van 19.30 - 21.00 uur organiseerden de gezamenlijke wegbeheerders - de gemeenten Middelburg, Borsele en Goes, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland een digitale informatiebijeenkomst. Hierin werd een toelichting gegeven over de stand van zaken met betrekking tot mogelijke varianten voor een toekomstige robuuste verkeersstructuur voor het Veerse Meer gebied en het vervolg van het verdere ontwerpproces. De digitale bijeenkomst werd geleid door het adviesbureau TRIDÉE.

TRIDÉE is een onafhankelijk adviesbureau dat is ingeschakeld om de gezamenlijke wegbeheerders te ondersteunen bij het opstellen van een ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid. Voor het beoordelen van mogelijke varianten is ook verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng opnieuw aan boord gehaald.

Reageren of vragen stellen

We willen natuurlijk iedereen zoveel mogelijk over dit project informeren en de mogelijkheid bieden om te reageren en vragen te stellen. De presentatie en binnenkort ook de tijdens de digitale bijeenkomst gestelde vragen met antwoorden zijn daarom daarna voor iedereen te raadplegen via de onderstaande link en (nog later  te plaatsen) document.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen dan kunt u hiervoor een  e-mail sturen naar info@middelburg.nl (onder vermelding van Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid).

Fase 2

Op 30 september worden de resultaten van 1e fase inclusief de reacties op de gepresenteerde informatie voorgelegd in het Bestuurlijk Overleg aan de verantwoordelijke wethouders en portefeuillehouders van de betrokken wegbeheerders. Op basis daarvan wordt in fase 2 een uitvoeringsplan opgesteld met korte en lange termijn oplossingen en maatregelen voor de verkeersknelpunten en leefbaarheid in het plangebied. Voor deze fase zal een klankbordgroep worden georganiseerd.