Wijzigingsplan Noordweg 309

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 4 april 2019 gedurende zes weken (tot en met 15 mei 2019) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij op 26 maart 2019 het wijzigingsplan “Middelburg, Noordweg 309” ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt de verbouw van een agrarische bedrijfswoning tot woning mogelijk.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag  4 april 2019 gedurende zes weken (tot en met 15 mei 2019) voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg. Tevens is het plan in te zien via onderstaande links.

Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij niet in de gelegenheid is geweest om een zienswijze in te dienen. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het plan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.