Voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer

Vanaf donderdag 21 mei tot en met woensdag 1 juli 2020 ligt het voorontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020 ter inzage.

In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, ligt vanaf vanaf donderdag 21 mei tot en met woensdag 1 juli 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het plangebied ligt aan de Muidenweg te Arnemuiden en wordt begrensd door (noordelijk) het Veerse Meer en natuurgebieden rondom ‘De Piet’, (oostelijk en zuidelijk) de Muidenweg en (westelijk) recreatiegebied Oranjeplaat. Het bestemmingsplan biedt planologische mogelijkheden voor de herontwikkeling van het voormalige Waterpark Veerse Meer tot een kwalitatief hoogstaand en homogeen recreatiepark, met recreatiewoningen en uitgebreide centrumvoorzieningen, gericht op families.

Het voorontwerpbestemmingsplan kan ook worden bekeken via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie is te lezen op de projectpagina Waterpark Veerse Meer.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge inspraakreactie kan door de coronamaatregelen uitsluitend telefonisch, via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte) worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang van het telefoongesprek te vermelden dat u een mondelinge reactie indient.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte).

Ook wordt op woensdag 27 mei 2020 19.30 tot 20.30 uur een digitale inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een Webinar met een chatfunctie. Om hieraan deel te nemen is het nodig zich tevoren op te geven op wvm@middelburg.nl. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het plan voor het Waterpark Veerse Meer en de landschappelijk aspecten ervan, op het eerder doorlopen participatieproces en op de te doorlopen planologische procedure. Ook komen de via de chat ingekomen vragen aan bod. Deze vragen zijn na afloop van de uitzending ook terug te vinden op de projectpagina.

Voor mensen die niet aan de digitale inloopbijeenkomst kunnen of willen deelnemen (bijvoorbeeld door het ontbreken van technische mogelijkheden) zal aanvullend de mogelijkheid worden aangeboden om op afspraak van gedachten te wisselen. Dit kan telefonisch of, binnen de grenzen van wat gezien corona-maatregelen is toegestaan, in een fysiek overleg. Ook hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer A. Schiettekatte. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om via e-mail (wvm@middelburg.nl) vragen te stellen aan de initiatiefnemer en aan de gemeente. Deze vragen worden zoveel mogelijk gebundeld en wekelijks op de website van zowel gemeente als Driestar beantwoord waarbij anonimiteit van de vragensteller wordt gewaarborgd. Deze e-mailberichten worden niet beschouwd als formele inspraakreacties, deze kunnen uitsluitend op de hiervoor aangegeven wijze schriftelijk of mondeling worden ingediend.