Voorontwerpbestemmingsplan Veersepoort fase 5

In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, ligt vanaf 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Veersepoort fase 5’ voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het plangebied ligt ten noordoosten van de binnenstad van Middelburg tussen de bestaande woonwijken Veersepoort en Nieuw Middelburg.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw woongebied met appartementengebouwen en grondgebonden woningen planologisch mogelijk.

Inspraak

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen. Het voorontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de genoemde termijn kunnen schriftelijk of mondeling inspraakreacties ingediend worden. Een schriftelijke reactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor een mondelinge inspraakreactie is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.