Vaststelling bestemmingsplan Binnendijk 10 en 12 Nieuw en St. Joosland

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Binnendijk 10 en 12 Nieuw en St. Joosland’ liggen vanaf 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 ter inzage.

Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat de gemeenteraad bij besluit van 10 september 2018 het bestemmingsplan ‘Binnendijk 10 en 12 Nieuw en St. Joosland’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om de op voormelde locatie aanwezige tweede bedrijfswoning naar een plattelandswoning te wijzigen.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.