Vastgesteld wijzigingsplan Molendijk 24-24a

Het vastgestelde wijzigingsplan Molendijk 24-24a (Nieuw en Sint Joosland) ligt vanaf 11 juli gedurende zes weken (tot en met 21 augustus) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Molendijk 24-24a, Nieuw en Sint-Joosland’ hebben vastgesteld.

Het wijzigingsplan maakt de bouw van een twee-onder-één kap woning ter plaatse mogelijk.

Ter inzage

Genoemd besluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen vanaf 11 juli 2019 gedurende zes weken (tot en met 21 augustus 2019) voor een ieder ter inzage bij de balie in het stadskantoor. Het besluit en het wijzigingsplan zijn tevens digitaal in te zien op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpwijzigingsplan tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken.