Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Kaasboerderij Schellach

Van donderdag 18 juli tot en met 27 augustus ligt een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (‘ontwerp-vvgb’), ter inzage die nodig is om een omgevingsvergunning voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach te kunnen verlenen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maakt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met 27 augustus een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ (hierna ‘ontwerp-vvgb’), ter inzage ligt die nodig is om een omgevingsvergunning voor nieuwbouw en uitbreiding activiteiten Kaasboerderij Schellach te kunnen verlenen.

Waarom is de ‘ontwerp-vvgb’ nodig?

De kaasboerderij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor sloop en nieuwbouw van een (hoger) bedrijfsgebouw op het perceel Prooijenseweg 26, dat vervolgens zal worden gebruikt voor een grotere landwinkel, kaasopslag en voor een nieuw te vestigen agrarisch kinderdagverblijf. In samenhang met het bouwplan krijgt ook het terrein een andere inrichting. De aanvraag omgevingsvergunning past niet binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen zal een planologische procedure moeten gevoerd. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure van de Wabo geldt. Onderdeel daarvan is het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad. In haar vergadering van 26 juni, voortgezet 27 juni, heeft de gemeenteraad ingestemd met de procedure en de ‘ontwerp-vvgb’ afgegeven.

Inzage

Het raadsbesluit met de ‘ontwerp-vvgb’ alsmede de bijbehorende stukken ligt voor genoemde periode van 6 weken tijdens openingstijden, ter inzage bij de balie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Zienswijzen

Gedurende de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent de ‘ontwerp-vvgb’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 93.