Ontwerpbestemmingsplan Kerk Sandberglaan

Het ontwerpbestemmingsplan Kerk Sandberglaan Middelburg en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 in Middelburg ligt vanaf 16 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage.

In het kader van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Sandberglaan Middelburg’ en de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf 16 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Walcherseweg, de Laan der Verenigde Naties en de Sandberglaan. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een kerk met 900 zitplaatsen en een bijbehorend parkeerterrein dat wordt ontsloten via de Laan der Verenigde Naties en de Sandberglaan.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, waartoe de gemeenteraad op 8 oktober 2018 heeft besloten. Hiermee is het mogelijk dat procedures gezamenlijk worden doorlopen. Besluitvorming wordt als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg. Voor wat betreft de ontwerp-omgevingsvergunning dienen zienswijzen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres waarnaar de zienswijzen kunnen worden gestuurd is Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 55 10.