Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Gezondheidscentrum Krooneveldweg

De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen ligt vanaf donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Middelburg maakt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van donderdag 16 mei 2019 gedurende zes weken een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen voor het “Gezondheidscentrum Krooneveldweg” ter inzage ligt.

De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen ziet toe op het realiseren van een gezondheidscentrum met bijbehorende parking aan de Krooneveldweg te Middelburg. De aanvraag omgevingsvergunning past niet binnen het bestemmingsplan ‘Nieuw Middelburg’ omdat de geldende bestemming ‘Bedrijven’ de functie van een gezondheidscentrum niet toe staat.

Inzage

De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen ligt vanaf donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent de ontwerp verklaring van geen bezwaar kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.