Ontwerp uitwerkingsplan Mortiere fase 5C

Het ontwerp uitwerkingsplan Mortiere fase 5C, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 27 augustus 2020 gedurende zes weken (tot en met 7 oktober 2020) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ ter inzage wordt gelegd.

Plangebied

Het plangebied is gelegen binnen de wijk Mortiere in de gemeente Middelburg. Het plangebied ligt aan de oostkant van Mortiere rondom de Ovaal aan de rand van de wijk. De locatie ligt aan de Duke Ellingtonstraat. Middels dit plan wordt voldaan aan de plicht om het gebied nader uit te werken, conform het bepaalde in het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Mortiere' (vastgesteld d.d. 25 juni 2013). De uitwerking maakt het mogelijk om binnen het plangebied 16 grondgebonden woningen te realiseren.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, gelet op afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere grenswaarde van 49 dB en 50 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5c’.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 27 augustus 2020 gedurende zes weken (tot en met 7 oktober 2020) voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ is tevens digitaal in te zien via bijgaande pdf documenten.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp uitwerkingsplan ‘Mortiere fase 5C’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de uitwerkingsplanprocedure.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 55 10.