Ontwerp omgevingsvergunning tandartsenpraktijk Oostperkweg

De ontwerp omgevingsvergunning tandartsenpraktijk Oostperkweg met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een tandartsenpraktijk aan de Oostperkweg in Middelburg.

De bouw van een tandartsenpraktijk past niet binnen het bestemmingsplan ‘Nieuw Middelburg’ omdat de bestemming ‘bedrijf’ de functie en bebouwing ten behoeve van een tandartsenpraktijk niet rechtstreeks toestaat.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van B&W van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.

Documenten

Heeft u problemen met het raadplegen van de documenten? Neem dan telefonisch contact met ons op via tel. (0118) 67 50 00.