Ontwerp omgevingsvergunning Gezondheidscentrum Krooneveldweg

De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken en een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 16 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een gezondheidscentrum aan de Krooneveldweg te Middelburg. De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 16 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

De ontwerp omgevingsvergunning ziet toe op het realiseren van een gezondheidscentrum met bijbehorende parking aan de Krooneveldweg te Middelburg. De aanvraag omgevingsvergunning past niet binnen het bestemmingsplan ‘Nieuw Middelburg’ omdat de geldende bestemming ‘Bedrijven’ de functie van een gezondheidscentrum niet toe staat.

Inzage

De aanvraag, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerp-omgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 voor een ieder tijdens openingstijden, ter inzage bij de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

De ontwerpstukken zijn tevens digitaal in te zien onderaan deze pagina.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van B&W van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 31.