Omgevingsvergunning Waldammeweg

De omgevingsvergunning Waldammeweg ligt ter inzage vanaf donderdag 24 mei tot en met woensdag 4 juli.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning met projectbesluit hebben verleend:

Voor: het verplaatsen van het afsluiterschema en het aanleggen van een stuk aardgastransportleiding
Locatie: Waldammeweg

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl en liggen met ingang van 24 mei 2018 gedurende zes weken, vanaf donderdag 24 mei 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018, ter inzage bij de vakbalie Ruimte in het stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg.

De belanghebbende die het niet eens is met voormelde beschikking en die daartegen een zienswijze naar voren heeft gebracht (alsmede degene die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingebracht) kan gedurende genoemde beroepstermijn een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en ten minste het volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep.

Degene die een beroepschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat de betrokken spoed dat vereist, kan ook een voorlopige voorziening vragen aan de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voor zowel het behandelen van een beroepschrift als van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.