Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit De Kruitmolen

Het collegebesluit vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Kruitmolen’ en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2020 voor een periode van zes weken ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg maakt bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer een besluit heeft genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkeling van recreatiepark De Kruitmolen, Oranjepolderseweg 1 te Arnemuiden, binnen het gelijknamige bestemmingsplan. Het voornoemde bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een recreatiepark met een oppervlakte van plm. 6,5 hectare, voor maximaal 150 standplaatsen voor stacaravans/chalets.

Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag bepalen of voor de beoogde ontwikkeling een milieueffectrapportage is vereist. Namens de initiatiefnemer voor de ontwikkeling is hiervoor op 20 mei 2020 een aanmeldnotitie ingediend. Naar aanleiding van deze notitie hebben burgemeester en wethouders op 26 mei 2020 besloten dat geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld, omdat geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.

Het collegebesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2020 voor een periode van zes weken ook ter inzage bij de vakbalie van het stadskantoor van Middelburg. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het collegebesluit in het stadkantoor wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0118) 675 113 (de heer A. Schiettekatte).

Een besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Hiertegen is geen direct bezwaar en beroep mogelijk, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele zienswijzen tegen dit besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage kunnen in de bestemmingsplanprocedure worden ingediend, als zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.