Herstelbesluit bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3

De gemeenteraad heeft op 16 april 2018 besloten om het op 19 december 2016 vastgestelde bestemmingsplan Mortiere, herziening Paukenweg 3 op onderdelen te herstellen.

Het herstelbesluit volgt op een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 17 januari 2018, nummer 20171104/1/R2, inzake het vaststellingsbesluit van 19 december 2016. De Afdeling heeft in haar tussenuitspraak de gemeenteraad op grond van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgedragen met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling het door haar geconstateerde gebrek in het besluit van 19 december 2016 te herstellen, zonder dat daarbij toepassing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb.

Het bestemmingsplan is met in achtneming van de tussenuitspraak van de Afdeling als volgt aangepast:

  • In hoofdstuk 4 van de toelichting is onder verwijzing naar een parkeeronderzoek nader gemotiveerd dat het voorziene aantal van 286 parkeerplaatsen niet overbemeten is.
  • Zijn de planregels aangevuld met de regels 3.3 c en 5.3 om te borgen dat in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien.

Het herstelbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 26 april 2018 tot en met 6 juni 2018 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg.

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl:

Tegen het herstelbesluit kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan.

Zie ook: