Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Mondzorgpraktijk Walcherseweg'

Vanaf 4 oktober 2017 tot en met 14 november 2017 liggen het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder ter inzage.

De gemeenteraad heeft op 18 september 2017 het bestemmingsplan ‘Mondzorgpraktijk Walcherseweg’ gewijzigd vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan de volgende wijziging doorgevoerd: Aan de noordzijde van de bestemming ‘Maatschappelijk’, ter plaatse van de bestemming ‘Groen’ zal de aanduiding ‘specifieke vorm van groen – groenvoorziening’ worden opgenomen. Ter plaatse zijn uitsluitend groenvoorzieningen toegestaan.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via onderstaande link. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u een papieren versie van het plan inzien bij de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Gedurende de genoemde termijn kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tegen de wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht, kan door alle belanghebbenden beroep worden aangetekend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de hierboven genoemde termijn, tenzij er bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Als dat het geval is, treedt het plan pas in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Zie ook: