Bestemmingsplan Veerseweg Oost

Het vastgestelde bestemmingsplan en de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de bouw van woningen aan de Veerseweg-Oost de volgende besluiten zijn genomen:

De gemeenteraad heeft op 12 september 2019 het bestemmingsplan ‘Veerseweg Oost’ gewijzigd vastgesteld (plancode NL.IMRO.0687.BPVEERSEWEGO–VG01). Het bestemmingsplan maakt het oprichten van 23 woningen aan de Veerseweg-Oost mogelijk;

Burgemeester en wethouders hebben op 29 oktober 2019 het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking tot de 23 woningen;

Het plan is op 6 november eerder gepubliceerd, maar diende opnieuw digitaal te worden gepubliceerd. Vandaar dat het gehele plan nu opnieuw ter inzage wordt gelegd.

Het plangebied ligt aan de oostelijke rand van de kern Middelburg, nabij de afrit van de N57. Het doel van het bestemmingsplan is om ter plaatse 23 nieuwe woningen planologisch mogelijk te maken. De aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op de begrenzing van het plangebied. Het besluit hogere grenswaarden is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde voor het geluid van de weg de N57 en bedrijventerrein Arnestein. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 aan de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het bestemmingsplan is tevens raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsmiddelen

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.