Bestemmingsplan Singelweg 26

Coördinatieregeling ontwerp bestemmingsplan “Singelweg 26” te Middelburg en ontwerp omgevingsvergunning en kennisgeving besluit vormvrije mer-beoordeling.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken op grond van artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat volgende stukken voor iedereen ter inzage worden gelegd:

  • het ontwerpbestemmingsplan “Singelweg 26” te Middelburg;
  • de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van 1 woning met bijgebouwen;
  • het besluit vormvrije mer-beoordeling.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Singelweg 26 te Middelburg. Op deze locatie wordt 1 van de 2 bedrijfswoningen met bijbehorende agrarische bebouwing gesloopt en daarvoor wordt een nieuwe woning met bijgebouwen gerealiseerd. De bestemming van de andere bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar Wonen. Hiermee komt de agrarische functie van het perceel te vervallen.

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning d.d. 25 juni 2020 (kenmerk nr. 208101,) voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan de Singelweg 26 te Middelburg.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan “Singelweg 26 te Middelburg”.

Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het besluit aangaande de vormvrije m.e.r.-beoordeling liggen met ingang van donderdag 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020, gedurende 6 weken, voor een ieder ter inzage in het bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg. Deze periode valt deels samen met de zomervakantie voor de regio zuid. Het gemeentebestuur acht dit, alle belangen afwegend, niet onoverkomelijk. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u toch het plan wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via (0118) 67 52 36).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Singelweg 26’ met bijhorende stukken is tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling uit Afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, waartoe de gemeenteraad op 12 november 2019 heeft besloten. Hiermee is het mogelijk dat procedures gezamenlijk worden doorlopen. Besluitvorming wordt als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Reageren

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor wat betreft de ontwerp-omgevingsvergunning dienen zienswijzen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge zienswijze kan door de coronamaatregelen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.

Een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.