Plannen in procedure

Hier staat een overzicht van de plannen in procedure, met uitleg en bijbehorende documenten en kaarten.

 • Bestemmingsplan Veerseweg Oost

  Het vastgestelde bestemmingsplan en de vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Veersepoort fase 5

  In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening van de gemeente Middelburg, ligt vanaf 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Veersepoort fase 5’ voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

 • Uitwerkingsplan Mortiere fase 9D

  Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt vanaf 12 december 2019 gedurende zes weken (tot en met 22 januari 2020) ter inzage.

 • Ontwerpbestemmingsplan Kerk Sandberglaan

  Het ontwerpbestemmingsplan Kerk Sandberglaan Middelburg en de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een kerkgebouw op het perceel plaatselijk bekend als Sandberglaan 1 in Middelburg ligt vanaf 16 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage.